Категория "География"


Категория на документа: Документи по География
 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ •НЕОФИТ РИЛСКИ• Химия на околната среда КУРСОВА РАБОТА Тема: Парников ефект и глобално затопляне на атмосферата. Механизъм на парниковия ефект. Основни газове причиняващи парниковия ефект. Предсказване на последиците от глобалното затопляне. Благоевград 2013 СЪДЪРЖАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 4 I. Теоретична част 5 1. Същност на парниковия ефект 5 2. Основни парникови газове 7 2.1 Водни пари 8 2.2 Озон 9 2.3 Метан 9 2.4 Диазотен оксид 9 3. Последици от парниковия ефект 10 3.1 Първ

Категория на документа: Документи по География
 TEMA 22 БРОЙ И ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ И ОСОБЕНОСТИ В СВЕТА Броят на населението е обобщаващ демографски показател, в който се отразяват промените в демографското развитие на света, отделни страни и региони. Броят на населението е променлива величина, поради много фактори, които влияят върху демографските процеси. Той е важен за решаването на редица практически задачи и за изпълнението на мерки, свързани с развитието на населението в дадена територия. Най-точни и надеждни

Категория на документа: Документи по География
 КИПЪР 1. Местоположение - Азия 2. Площ - общо 9 250 km² 3. Брой на населението - 788 хлд.. души 4. Столица - Никозия 5. Официален език - гръцки, турски 6. Година на присъединяване към ЕС - 1 май 2004г. 7. Религия - християни-81.8 % (главно православни) ; мюсюлмани- 18,2 % 8. Официален празник - 16 август 1960г. Независимост - от Обединеното кралство 9. Политическа система - република 10.Парична единица - евро. 11.Национален химн - Химн на Република Кипър 12. Икономика - 20 % от националния при

Категория на документа: Документи по География
"Измежду четирите елемента, студът е най-силният ни враг. Ледени бури, лавини, измръзване, сърдечни удари - това са оръжията на убиецът - студ." Това са въвеждащите думи, с които научнопопулярен филм определя една от най-сериозните заплахи за съществуването и здравето на човека. В тълковните речници на различни езици, понятието "студ" е обяснено като време, когато температурата на въздуха е ниска. Не звучи страшно, докато не навлезеш в дълбочината на материята и не разбереш до какви последици м

Категория на документа: Документи по География
Екзарация. Екзарационни форми и наслаги 1.Същност и общи закономерности на екзарацията Разрушителното действие на ледниците върху скалите се нарича екзарация. Терминът произхожда от лат. дума exaratio, което означава разрушаване и оголване на скалите от движещия се ледник. За да има екзарация, необходимо е първо да има постоянна ледена маса, която действа като твърдо, подвижно тяло. Албация (от лат. ablatio - отнемане, отстраняване, намаляване) - намаляване на масата на ледника в резултат на то

Яндекс.Метрика
92 92 100 100