Категория "География"


Категория на документа: Документи по География
 РУ "Ангел Кънчев" Катедра "ТХЕ" КУРСОВА РАБОТА Тема:Опазване на почвите като среда на живот Съдържание: • Същност на процеса почвообразуване- състав, структура и свойства на почвата • Основни източници на замърсяване на почвата • Същност на процеса ерозия, видове, щетите и борбата с нея • Начини на вземане на различни видове проби от почви/ подготовка и съхранение/ • Методи и средства за възстановяване на почвеното плодородие Същност на процеса почвообразуване- състав, структура и свойства на

Категория на документа: Документи по География
14. Организация и планирани на поддържането на зелените площи Всички елементи на зелените площи в процеса на тяхното съществуване и използване се нуждаят от съответни грижи, които се отнасят към т.н. поддържане на зелените площи. То започва от момента на предаване на изградения обект (зелена площ) и продължава докато съществува. Поддържането е една непрекъснато повтаряща се дейност, осигуряваща необходимите условия за пълноценно изграждане и използване на зелените площи. Това се осъществява чре

Категория на документа: Документи по География
Следосвобожденски период (1878-1944г) Периодът се характеризира със следните обществено-икономически особености: -дълбоки промени в икономическото и културното развитие на страната, силно повлияни от историческите и политическите събития в нея: -раздвоения на обществото, които се отразяват върху политическата организация в българската държава -двуполюсният политически модел е причина за различията в образователната политика в отделни години на периода -замяна на натуралното стопанство със стоко

Категория на документа: Документи по География
Монтана Враца I. Географско положение Монтана е областен град разположен в Северозападна България. Намира се на 45 km южно от река Дунав, на 35 km на северозапад от Враца и на 30 km на изток от границата със Сърбия. Монтана се намира на река Огоста в предпланински район на север от Стара планина, заобиколен от изток от възвишението Пъстрина и от юг от Монтанското бърдо, наречено в западната си част "Баира". На югозапад от града се намира язовир Огоста. През нея преминава и най-краткият път от С

Категория на документа: Документи по География
ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОГРАФИЯ 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩАТА ХИДРОЛОГИЯ Хидрологията е наука, занимаваща се с изучаването на природните води, тяхното разпространение и явленията и процесите, развиващи се в тях. Предмет на изучаване на хидрологията са водните обекти - океани, морета, реки, езера, блата, ледници, запасите на вода във вид на снежна покривка и подземните води. Хидрологията може да се разделена на: Хидрография - изучава и описва на водните обекти; Хидрометрия - разглежда методите и уредите за набл

Яндекс.Метрика
92 92 100 100