Категория "География"


Категория на документа: Документи по География
1. Обект, предмет на геогр. наука. Място на географията в системата на науките. Съвременна система на географските науки Географското образование е дълъг и сложен процес на събиране, систематизиране, съхраняване и предаване на географските знания опит. То е резултат от дейността на много поколения хора. Развитието на на географското познание се е извършвало заедно с общото културно развитие на човечеството. Съвременнта география е нерзривно свързана с историята на обществото. В развитието на ге

Категория на документа: Документи по География
Пътешествието ми във Азия из Китай ►Сутринта ставах рано и тръгвах към Китай. Там се срещнах с едно китайско семейство. Първо се запознах с тях, а след това те ме поздравиха с традиционния поздрав, който се състои в лек поклон. Също така при поздрава ми дадоха визитна картичка, подадена като подарък с две ръце. Понеже бях чел за обичая на посрещане, който гласи, че вежливостта изисква получателят първо да прочете визитката, преди да я прибере. Аз направих същото. След това те ми подариха и трад

Категория на документа: Документи по География
1. Значение и особености на ХП Химическата промишленост е стопански и промишлен отрасъл,който се развива през последните 50 години.От неговото развитие зависят до голяма степен останалите отрасли на НС,защото той осигурява ценни суровини за тях и стоки за населението. Химическата промишленост е отрасъл,в който бързо се прилагат най-новите научни постижения. Някои от тях,след усъвършенстването си в процеса на химическото производство,намират приложение и в други стопански отрасли. Това дава възм

Категория на документа: Документи по География
ФЕГ "АНТОАН ДЬО СЕНТ ЕКЗЮПЕРИ" гр. Пловдив ДИСЦИПЛИНА: "ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА" ТЕМА: РЕЗЕРВАТ "ЮЛЕН" ИЗГОТВИЛ: ПЕТЯ КАНТАРЕВА 11З КЛАС, № 19 гр.Пловдив, 2012г. С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. Създаване и предназначение на резервата стр. 3 2. Географско положение, геоложки строеж, релеф стр. 3 3. Климат и води стр. 4 4. Василашките езера стр. 5 5. Флора стр. 8 6. Фауна стр. 9 7. Исторически и културни забележителности стр. 10 8. Място за почивка и отдих стр. 11 Използвана литература стр. 12 1. Създаване

Категория на документа: Документи по География
Латинска Америка-тя отразява особеностите на владеене на земята колониалния период,като най-голяма площ заема райони с традиционно аграрно стопанство които работят преди всичко за задоволяване на собствените потребности.Едва последните три десетилетия започва да преобладава планационитя тип стопанство с производство на захарна тръстика,кафе,какао и др.Те осигуряват 50% експорта на земеделските продукти региона.Дълго време региона се приемал като символ на Моно културата в земеделието съобразена

Яндекс.Метрика
92 92 100 100