Категория "География"


Категория на документа: Документи по География
Тема 11 География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България План на темата: І. Увод- същност, значение и особености на отраслите. ІІ. Изложение: 1. Място на отраслите в структурата на селското стопанство. 2. Условия и фактори за развитие и териториално разположение: 2.1.природни; 2.2. социално-икономически 3. Развитие на зеленчукопроизводството в България: 3.1.значение и особености; 3.2.отраслова и териториална структура; 3.3.райони на зеленчукопроизводство. 4. Трайни (м

Категория на документа: Документи по География
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - СОФИЯ ФИЛИАЛ НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА РЕФЕРАТ НА ТЕМА: ТРАНСПОРТ. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ. Изготвил: Деница София, 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ І. СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ ІІ. ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ ІІІ. ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ /ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА/ ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ V. ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ Транспортът е един от най-важните отрасли в третичния стопански сектор /обслужващ/ с г

Категория на документа: Документи по География
Урбанизация Същност на урбанизацията Тя е многоаспектен, глобален процес, феномен на индустриалното общество и една от най- важните характеристики на съвременната цивилизация. Терминът "урбанизация" е свързан с латинската дума "urbanus", което означава град или градски. Среда на урбанизационният процес е не само града, а обществото като цяло. Урбанизацията е процес свързан с нарастване на значението на градовете в живота на хората и обществото. Същността на този процес се изразява в концентраци

Категория на документа: Документи по География
Кристалоструктурни особености Първични силикати - преобладаващи ковалентен тип връзки Прости соли - преобл. йонен тип връзки Глинести минерали - смесен тип връзки Ковалентна връзка - [SiO4]4- атомен тип кристална решетка. Тази връзка е най-здрава и преобладаването и в минералите обуславя значителна твърдост, висока точка на топене, голяма съпротивителна способност на външни силови въздействия. Кристалоструктурни особености Основната структурна единица в първичните силикати е силициево-кислороде

Категория на документа: Документи по География
ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 1 - 11 1.Основни системообразуващи фактори на финансовата система са: - държавата, общината и търговските дружества; - административно-териториалното деление на страната; - принципите за нейното изграждане 2.Основна разлика между публичните приходи и приходната система на бюджета е следната: - Публичните приходи са част от националния доход, предоставена на държавата и общините за покриване на техните разходи, а приходната система на бюджета е съвкупност от използваните методи

Яндекс.Метрика
92 92 100 100