Зелени системи


Категория на документа: География


 Университет за Национално и Световно Стопанство

Курсова задача

По
Териториално планиране и градоустройство

Тема:

"Зелени системи"

Изготвили:
Ина Василева Терзийска
Иконимика на недвижимата собственост
Ф.Номер : 10237
Съдържание :
1. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ......................................................................................................................... 4

2. ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ.................................................................................................................... 4

3. НОРМИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ ................................................................................ 6

4. НОРМИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В ОБХВАТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. СОФИЯ ................................................................................................. 7

5. НОРМИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В ОБХВАТА НА СО ......................................... 8

6. ПРОСТРАНСТВЕНО И ФУНКЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ГРАНИЦИ, РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО С ПАРАМЕТРИ (ОСНОВНИ ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ) ......................................... 8
7. ТЕРИТОРИИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ (З) .................................................................................. 12
7.1 ЗОНА НА ГРАДСКИ ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ (ЗП) ....................................... 12
7.2 ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ (ОЗ) ................................................................................................... 13
7.3ТЕРЕНИ ЗА ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ (ТГО).................. 13
8. ТЕРЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ВРЪЗКИ И СЕРВИТУТИ (ТЗВ) ....................................................... 14
8.1 Терени за зелени връзки и улично озеленяване (Тв) ....................................... 14
8.2 Терени за сервитути на инженерно-техническата инфраструктура (Тси)... 14

9. ТЕРЕНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ (ТЗСП) ................................................... 15

10. ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ (С) ............................................................... 15
10.1 ЗОНА ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ (СА) ......................................................................... 15

11. ТЕРЕНИ С КОНКРЕТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ТСК) .................................................... 16

12. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ (Г) ...................................................................................................... 16

12.1 ЗАЩИТЕНИ ГОРИ И ЗЕМИ (ГЗ) ...................................................................... 16
12.2 РЕКРЕАЦИОННИ ГОРИ И ЗЕМИ (ГР) ........................................................... 16

13 ТЕРИТОРИИ ЗА ПРИРОДОЗАЩИТА (Р) .......................................................................... 17
13.1 ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТИ (РЗП) ........................................................................ 17
13.2 ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ (РПП) ........................................................................... 18
13.3 ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ОБЕКТИ (РДЗ) ............................................................... 18Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Зелени системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.