Западни Родопи


Категория на документа: География
Природогеографска характеристика на Западни Родопи

Изготвил:
Стоян Банков
Първи курс, Туризъм
Фак. н. 8075
Западните Родопи са високата част на планината Родопи. Те се делят на две подобласти от долината на р. Въча - Дъбрашко-Баташка на запад и Переликско-Преспанска на изток. В Дъбрашко-Баташката са включени рида Дъбраш, Сюткя, Баташката планина, Алабак и Къркария. Най-висок връх в тази подобласт е Голяма Сюткя. В другата подобласт се намират ридовете Чернатица, Върховръшки, Мурсалица, Преспа, Добростан и др. Най-високият връх в Переликско-Преспанската подобласт е Голям Перелик.

Западните Родопи са изградени от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. Важно значение за формирането на съвременния релеф има блоково-сводовото издигане на планината, което се проявява по периферните разломи. Западните Родопи са били подложени на многократни издигания, които са довели до формирането на четири различни по възраст и обхват денудационни заравнености, както и на няколко речни тераси. Всечени в профила на планината са долините на реките Въча, Чепеларска, Девинска, Арда и др. Развили са се карстови процеси, които са образували съответните характерни форми - въртопи, ували, пещери, ждрела, скални мостове. В следствие от изветрянето са се образували скални откоси и игли. Много характерни за тази част на Родопите са наносните конуси, сипеи, срутища и на места свлачища.

В Западните Родопи има находища на оловно-цинкови руди в района на Мадан, Рудозем, Лъки. В Смолян - уранови руди, волфрам край Велинград. Добиват се и строителни материали като чакъли, пясъци, гранит, сиенит и др.

В ниските части на Западни Родопи е характерен преходния климат, а в най-южните - континентално-средиземноморски. Във височина се проявава типичен планински климат. Средните януарски температури са между -3 и -6 градуса. Средноюлските - между 10 и 16 градуса. Средногодишните температури са в границите от 5 до 10 градуса.
Падналите валежи варират от 750 до 1100 мм. годишно. Максимумът на валежите е през юни, а минимумът - ноември, декември. Сравнително голям е броят на дните със снеговалежи - над 40. Поради тази причина се образува дебела снежна покривка, която се задържа около 3-6 месеца.
Северозападните ветрове преобладават в тази част на Родопите. Западните и югозападните носят влажни въздушни маси към планината. По северните склонове има проява на фьон. Доста мъгли, вихрови бури и поледици се проявяват.

Западните Родопи са богати на води. По-големи са притоците на Марица - Въча, Чепеларска река, Стара река. Задържането на снежната покривка оказва влияние върху режима на реките.
Тук са разположени Смолянските езера, които са с свачищен произход. Има и много карстови извори - Клептуза, Топлика, Хубча. Във Велиградско извират лечебни минерални води.

Почвите в Западни Родопи са височинно зонирани. В подножието се срещат делувиалните почви, подходящи за отглеждането на тютюн. Канелените горски почви намират широко разпространение в тези райони. В по-високите части се разполагат тъмнокафяви горски почви. Край реките са разпространени алувиално-ливадни. На места почвите са силно ерозирани и имат каменист характер.

Като цяло Родопите са богати на растителни видове. Има около 1800 вида, доста от които редки. В Западни Родопи се срещат широколистни гори от дъб, габър, клен, бряст, липа. От храстите - дрян, леска, глог и др.

Западните Родопи попадат в Рило-Родопския зоогеографски район. Животинския свят е представен от благороден елен, сърна, дива коза, дива свиня, кафява мечка, вълк, лисица, златка и др. От земноводните представители са дъждовник, голяма водна жаба, слепок и др. От птиците - глухар, сойка, орел, кълвач. В реките се среща балканската пъстърва, скобар, мряна.

На базата на полезните изкопаеми са се развили миннодобивната дейност и цветната металургия. Предпоставка за дърводобив и дървообработване са значителните ресурси от горска растителност. На базата на чистите речни води са създадени много рибовъдни стопанства. Обширните пасища и ливади предлагат много добри условия за животновъдство. Развито е балнеолечението във Велинград, Девин и др. Много добри условия има и за зимен туризъм в курортите Пампорово и Чепеларе.
Естествено има и много екологични проблеми - ерозия, свлачища, замърсяване на водите, изсичане на горите... За да се намалят тези неблагоприятни явления се организират много и различни мероприятия за залесяване, почистване и др. За да се запази естествената природа са създадени около 20 резервата.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Западни Родопи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.