Водостопански проблеми


Категория на документа: География


M=Q/F*1000
Модул е оттичащото се водно количество на дадена територия

• отточна височина – H[mm]
Височината на слоя, който се оттича от даден пункт

• отточен коефициент – L [%]

L=h/x L<1
За България L=0,5 , 0,6

h- Отточен слой

X- валежи в mm
Ako h=x => L=1 – много рядко

Валежна основна характеристика:
• средногодишен отток – Q
Средногодишния отток е равен на сумата от годишните водни количества от даден период, разделен на броя на тези години

Q=(∑n /i=1*Qi)/n[%] [m3/s]

n- брой години

Средногодишното водно количество е важна стопанска и екологична характеристика. Тя служи за определяне:
- обема на язовирите
- височината на язовирната стена – използва се при корекции на реки и при изграждане на други екологични и хидравлични съоражения
Други важни характеристики са техните екстремни стойности:
- максимални и минимални стоежи
- максимален и минимален средногодишен отток.
Именно максималния средногодишен отток е много важен при определянето на височината на всички мостове, техните отвори, височина на дигите и възможност на язовирните съоражения да съхраняват тези високи вълни.
При положение, че се получават екстремови( например 2005 г.) за обезпечаване сигурността на язовирните съоражение се прибягва до отваряне на изпусквателите. Това е особено важен момент и той се определя въз основа на данните от плюиографните станции на територията на водосбора на язовира. Така въз основа на падналото водно количество се правят отчети за възможните обеми, които язовира може да съхрани, а така също и за тези, които трябва да бъдат изпуснати в речната система.

Водните ресурси на България

Основни поречия

Наличието на невисоки планини и голямата разчлененост на релефа обуславят формирането на неособено пълноводни и дълги реки. По отношение на схемата на оттичане на речните системи (местата на вливане) територията на България може да бъде разделена на три отточни области:
1. Дунавска
2. Черноморска
3. Егейска
Тези области в най-общ вид почти съвпадат с климатичното райониране на страната. Разбира се в детайли страната по отношение на климатичното проявление се поделя на редица подобласти. В случая ние разглеждаме едно по-генерирано, по-общо представяне на климата на България.

Дунавска отточна област

Климатът на тази област е умерено-континентален т.е. топло лято и студена зима. Естествено има и по-висока планинска част, където се проявяват чертите на планинския климат.
Тази област се очертава:
- От север с река Дунав
- От юг и от запад от билните части на Стара Планина (главен вододел на страната)
- От изток от вторичния вододел на Черноморските води
На територията на тази отточна област протичат от запад на изток следните реки:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водостопански проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.