Водостопански проблеми


Категория на документа: География


– цветна металургия
– химическа и нефтохимическа промишленост
– целулозно-хартиена промишленост
– промишленост за строителни материали
– хранително-вкусова промишленост
За осигуряване с вода на тези отрасли са изградени голям брой хидротехнически съоръжения- основно язовири, помпени станции, водопречистващи станции и др.
Използваните язовири с промишлено водоснабдяване на страната са повече от 30. За разхода на условно чиста вода в страната може да се съди единствено по данните, които предоставя НСИ. Според данните предоставени от НСИ за консумацията на условно чиста вода се оказва, че за 1998г. тя възлиза на 1 280 100 хил. m3. Според прогнозата към 2010г. тя трябва да бъде много повече.

Перспективи за бъдещото развитие на потреблението на
условно чиста вода

Перспективата за бъдещото развитие на потреблението на условно чиста вода в страната е оценка,като се вземат в предвид следните предпоставки:
- регистрирана консумация на условно чиста вода през 1998 година по общини и поречия;
- регистриран спад на икономиката и в частност на промишлеността през периода 1989-1996 година.
Кризата,обхванала страната след 1989 година се отрази на всички отрасли на икономиката. Измерението на този спад за т.нар. водоемки отрасли,изискващи наличието на значителни количества вода е относително по-нисък от колкото средния за отрасъла. Така например(при база 1989-1989 година-100%) спадът на промишлената продукция спрямо 1995 година е:
- производство на електро- и топлоенергия – 25%
- каминовъглена промишленост – 22 %
- черна металургия – 43%
- цветна металургия – 30%
- химическа и нефтохимическа промишленост – 30%
- целулозно-хартиена промишленост – 36%
- промишленост за строителни материали – 38 %
- хранително-вкусова промишленост – 65%
Прогнозата за в бъдеще като цяло сочат нарастващ положителен растеж на промишленото производство. Този процес естествено ще доведе и до по-голяма нужда и разход на условно чиста вода в сравнение с досегашните.
Методиката за прогнозиране на бъдещото потребление на условно чиста вода се основава на регистрираното потребление през 1998 година и на изведените коефициенти за динамично развитие на промишлеността през периода 2000-2010 година.

Оценка на напояваните площи,напоителни норми и потребление за напояване

Напоявани площи до 1989 година – размерът на изградената напоявана площ достига 1253*106 ha ,това е 26,6 % от обработваемата площ на страната.
Използваните води за напояване на изградените площи са:
- регулирани води-около 53% от напояваната площ на страната(изградени 173 държавни и около 2000 малки язовира);
- течащи води-с тях се напояват около 44 % от напояваната площ на страната;
-подземни води-3% от напояваната площ.

Напоявани площи след 1989 година
Преходът предизвика тежка икономическа криза, която е безпрецендентна за селското стопанство. Основни причини за кризата в него произтичат от:
– разрушаване на съществуващите производствени структури без да се заемат с нови поради което значителна част от земеделските земи останаха необработени;
– силно изоставане на поземлената реформа с което се създаде без стопанствено отношение към земеделските земи и изградените инфраструктури. Голяма част от нея се разруши,като най-големи са щетите в напоителните системи.;
– загуби на външни пазари-основен стимулатор за селскостопанското производство;
– икономически немотивирана ценова политика по отношение на селскостопанската продукция;
– високата лихва на кредитите,които се оказаха несъобразени с особеностите на селскостопанското производство;
– несъвършенства на закона и използването на земеделските земи,свързани с възстановяване на собствеността върху напоявани води;
– несъобразяване на плановете за изградена напоителна инфраструктура.
Като интегрален показател за мащаба на кризата и състоянието на напоителните системи е размерът на полятите площи-едва 36 619 ha за 1999 година. Това е 0,0063 % от годната напоявана площ,което практически е нулева площ.
Наложително е да се извърши оценка за размера и техническото състояние на напояваните площи. Тя трябва да се проведе съвместно с непосредственото участие на „Напоителни системи ЕАД”.
Критериите и принципите за оценка трябва да са съобразени с възприетите следни принципи по отношение на:
- възможни за напояване площи;
- включване на възможните за напояване площи,като елемент на генералната схема;
- местоположение- възможните за напояване площи са приети като част от означените на топографските карти ( М 1:100000) изградени напоителни площи. На същите карти са очертани границите на поречията, за да се уточни към кое от тях принадлежат напояваните площи;
- площи,напоявани с Дунавски води;
- площи,изградени от бившите ТКЗС-та.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водостопански проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.