Водостопански проблеми


Категория на документа: География


В Прогнозния период са възможни следните хипотези:
a) В сектора “Водоснабдяване” не се правят сериозни инвестиции, а само с малки средства се поддържа съществуващото положение. Това ще доведе до запазване или до нарастване процента на чести физически загуби от вода, а от тук и общия разход на вода.
b) В сектора “Водоснабдяване” постепенно започват да се увеличават инвестициите насочени приоритетно към премахване на причините, пораждащи най-големи загуби от вода.

Прогнозиране на бъдещото водопотребление

За прогнозиране на водопотреблението през 2010г. са използвани 2 подхода. Това дава възможност за сравнение и критична оценка на получените резултати.
І начин
При него за всяка община от съответното поречие се прави воден баланс за водопотреблението по “норми” – съответно за 1998г. и 2010г.Изчисленията се правят в таблична форма и включват:
• Брой население- Взема се от НСИ, като данните за 2010г. се получават въз основа на прогноза. Според нея броя на населението в България през 2010г. ще бъде 7 796 хил. души.
• Водоснабдителни норми- Ползвани са действащите водоснобдителни норми по функционален тип населени места. Съгласно технически норми за проектиране на водоснабдителните системи, използвани са също и норми за водопотребление в промишлеността и животновъдните ферми в България-издание на КОПС(комитет по опазване на природната среда) 1983г.
• Брой животни- Използвани са данните за броя на животните получени от МЗГ.
• Промишленост- Използвани са данните за 1998г. от НСИ. Прогнозата за 2010г. е направена, чрез коефициента за динамично развитие.
• Противопожарни нужди- Нуждата от вода за пожарогасене са приети като процент от питейно-битовите нужди. За София е приет 1% , за големите областни центрове- 0,8% , а за останалите общине- 0,5% . Тези стойности са приети на база на различни проучвания по отношение оценка на реално изразходваните водни количества за противопожарни нужди.
• Други нужди- Това са т.нар. специфичен разход на вода за всяка община, който е регистриран от НСИ.
• Загуби на вода- Загубата на вода във водоснабдителните системи за 1998г. и 2010г. са приети 20% от сумарното необходимо водно количество.
ІІ начин
При този начин прогнозите за потребление на вода през 2010г. се основава на получената от НСИ справка за инкасираната и подадена по общини и поречия вода. Тази справка позволява да се изведат общите коефициенти на неотчетена вода. Прогнозата за 2010г. е направена за два варианта- максимален и минимален. Максималният се получава въз основа на коефициента на неотчетена вода, изчислен през 1998г., а минималния- 80% от изчисления за 1998г. максимален. Разпределението на повърхностни и подземни води е направено при спазване на същото съотношение както през 1998г.

Оценка на прогнозираното потребление за питейно-битово водоснабдяване

Както вече бе отбелязано, разходът за вода през 1998г. и прогнозата за 2010г. са направени по два независими един от друг начина. Това дава възможност, чрез директно сравнение на получените стойности за водопотреблението да се съди за достоверността им.
Анализ на получените резултати:
Разходът на вода за 1998г., определен по норми с включените 20% загуби на вода(І начин) общо за страната възлиза на 1 192 707 хил. m3 , а регистрираният от НСИ е 1 205 834 хил. m3 .
Основание да наречем този вариант реалистичен ни дава не само факта, че получената за 1998г. обща нужда на вода по норми практически е еднаква с реално регистрирана от НСИ консумация. Това означава, че необходимата вода определена по норми с включените 20% загуби съответства на реалната консумация с около 40% загуби.
Варианта “максимален” е с 10% по-висок от реалистичния. Вариантът “минимален” е по-нисък с около 17% от реалистичния. Счита се, че с трите предложени варианта на практика се покрива целият диапазон от възможно вариране на консумацията през 2010г.
Показателите за съставът и свойствата на водите при класифициране се поделят на 3 групи:
a) Показатели за кислородния режим- разтворен О2, насищане с О2, БПК5, окисляемост, съдържание на Н2S, биологично състояние.
b) Показатели за минерализация- Ca, Mn, хлориди, сулфати, обща твърдост, сух остатък, разтворени вещества
c) Особени показатели- амонити, нитрати, феноли, синтетични миещи вещества, рН, общо Fe, Mg, to, мирис и вкус, цвят, масла, титаколицианиди, патогенни микроби и допълнителни показатели
Отделните класове се отбелязват със следните цветове:
Клас І – син
Клас ІІ– жълт
Клас ІІІ – оранжев
Извън класовете (ІV) – кафяв
Количественото изразени на нормативната разчетна обезпеченост зависи от степента на икономическата отговорност по отношение на видовете потребления т.е. от размера на загубите, предизвикани от ограниченията при подаване водата. За ориентиране може да се посочат следните стойности в таблицата:

№ Вид на потреблението Разчет на обезпеченост в %
1. Водоснабдяване за население и промишленост 95-99%
2. Селскостопанско напояване 75-90%
3. Хидроенергетика 80-95%
4. Корабоплаване 80-95%
5. Гарантиран режим на водните количества в речното русло 95-99%

Потребление за промишлено водоснабдяване
(условни чисти води)

Разходът на условно чисти води за промишлено водоснабдяване е съсредоточен в няколко отрасъла. Това са:
– производство на електро- и топлоенергия
– каменовъглена промишленост
– черна металургияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водостопански проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.