Водостопански проблеми


Категория на документа: География


• Бургаската низина
• Източно-Родопския район и др.
В хода на мониторингово управление за наблюдения на подземните води, провеждани от МОСВ, в някои райони на страната се установява, че в много случаи повишените съдържания на замърсяващи вещества имат сезонен характер. Обяснението е в различната интензивност на емисиите на замърсителите и различната интензивност на сезонния водообмен в системата: атмосфера – почви – подземни води.
Във връзка с пригодността на подземните води за питейно-битови нужди трябва да се има в предвид следното:

– Информацията за качествата на подземните води е от анализа на проби, взети без водочерпене или след кратки водочерпения, когато е възможно принос на замърсяване отвън. При продължително водочерпене 70-80% анализите показват пречистване на водата до стандартните изисквания, а в останалите случаи съдържанията се запазват или увеличават.

– Всички проби от подземните води са взети директно от водоизточниците т.е. става дума за ”сурова” (нетретирана) вода, докато изискванията на стандарта на заводи на води за пиене, получени след пречистване и обеззаразяване на природни води непосредствено преди тяхната употреба.
Една значителна част от разглежданите подземни води отговарят изцяло на изискванията за съществуващи БДС(български държавни стандарти) 2823/83 за питейно водоснабдяване. Друга част(съдържащи предимно незначителни количества NH3, нитрити, нитрати или са с повишена to) са пригодни след хлориране или след смесване с други чисти води или се отнасят към термоминералните води.

– Значителна част от анализите показват нитрити , но имат ниска окисляемост и са микробиологически пригодни или обратно. Т.е. присъствието на органични и биологични компоненти не винаги е признак за реално замърсяване. За подземните води това замърсяване може да има минерален произход и вероятно се дължи на геохимична трансформация на органични продукти в редукционна среда. Това, че подземните води са нестандартни по горните компоненти, неозначава, че те са вредни или опасни за консуматорите, а могат само да индикират вероятно замърсяване, което трябва да се докаже или отхвърли, ако това е необходимо.

– Неотложна задача за бъдещите хидрогеоложки проучвания у нас е въвеждането на международните стандарти за опробване качеството на водите – ISO 5667 и по-специално за подземните води - ISO 5667-11.

– След хармонизиране на българските нормативи за качеството на водите предназначение за питейно-битови цели с европейски норми, разработени след дългогодишни изследвания и дискусии в ЕС и препоръките на СЗО, част от противоречията ще отпаднат, а ограниченията ще се смекчат. Условията на новата Наредба за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди цели делът на годините за питейно водоснабдяване от подземните води ще се увеличи.

Оценка на водопотреблението за водоснабдяване

Оценка на съществуващото потребление на вода

В настоящия момент националната водоснабдителна система обхваща 4510 броя населени места и обслужва около 98% от населението на страната. Тя е сложна техническа система от хиляди водовземни съоръжения, помпени станции, резервоари, пречиствателни станции, язовири, десетки хиляди километра водопроводи и много други съоръжения.
У нас в населените места водата се използва за задоволяване на нуждите в домакинствата и обществения сектор, промишлените предприятия и комонални и битови услуги, здравеопазване, образование, транспорт, благоустройване и др.
Според данните от 1998г. общо брутното доставяне на вода в страната възлиза на 1 205 834 хил. m3 или отнесено по 405 l/жител/денонощие, което по всички световни и европейски стандарти е една напълно приемлива норма. Ако сравним тази консумация с преходни години, статистиката показва тенденция на намаление на подадените водни количества.
През 1986г. подадената вода е 1 468 000 хил. m3 .
А през 1994г. – 1 310 000 хил. m3 .
Обяснение за това намаление може да се търси в различни посоки най-важните от които са намаляването на населението, преструктурирането на икономиката и свързаното с това намаление на производството. В разработката са систематизирани данните от инкасираните от ВиК водни количества по поречия, общини и видове консуматори. За страната общо инкасираната вода за 1998г. е 515 656 хил. m3 отнесена към общоподадената вода тя представлява 43% или 57% от подадената във водоснабдителните схеми вода не се инкасира.Тук се идва до големия въпрос какво се крие зад тези 57% неинкасирана вода. Една част от нея по експертна оценка около 70% са чисто физични загуби на вода, а останалите 30% е консумирана, но неинкасирана. Финансовите загуби на страната съответстват на цялото неинкасирано водно количество, а загубата на вода е само първата част от неинкасираната вода.
Без да се спираме за причините на тези загуби ще отбележим, че бъдещото развитие на отрасъла трябва да сведе физическите загуби на вода до технически допустимите, а финансовите загуби от консумирана, но незаплатена вода-до нула.
Общото инкасирано водно количество отнесено към броя на населението означава норма от 174 l/жител/денонощие полезно използвана вода от която домакинствата е консумирана 102 l/жител/денонощие.
Ако се отчете оценката, че 30% от подадената, но неинкасирана вода е консумирана, то горните норми стават вече 250 l/жител/денонощие, респективно – 146 l/жител/денонощие.
Сравнение със Световните европейски стандарти може да се каже, че по нетна консумация на вода ние не стоим далече от развитите страни.

Перспективи за бъдещето развитие на потребление на вода

Оценката на бъдещето развитие на потребление на вода трябва да се разглежда като се очетат всички фактори, които влияят върху него.
– брой на населението-
Тенденциите сочат намаление на броя на населението, което естествено ще повлияе върху общото потребление на вода
– развитие на икономиката-
Република България независимо от скромните си размери като географско измерване и икономическо развитие има своето пределно географско и икономическо разнообразие и характеристики, които могат да оформят територията на страната на райони. Така е постъпено и в разработения през 1999г. “Национален план за регионално развитие за периода 2000-2006г.” Според този план в страната се обособяват 6 икономически района, включващи в себе си следните 28 области:
1. Югозападен- София-град, Софийска, Пернишка, Кюстендилска, Благоевградска
2. Централен южен район- Пловдивска, Пазарджишка, Сторозагорска, Смолянска, Хасковска, Кърджалийска
3. Югоизточен- Ямболска, Сливенска, Бургаска
4. Северозападен- Видинска, Монтанска, Врачанска
5. Северен централен район- Плевенска, Ловешка, Габровска, В.Търновска, Русенска
6. Североизточен- Търговишка, Разградска, Шуменска, Варненска, Добришка, Силистренска

В тези райони се наблюдават различие по отношение на стопанската дейност, заетостта, демографията, гъстотата на населението, наследено индустриално развитие и т.н.
Всичко това в известна степен се е отразявало и ще се отразява върху потреблението на вода. Прогнозите като цяло сочат нарастващ положителен икономически растеж. Този процес ще повлияе положително и на общите нужди от вода. Естествено е при положителни темпове на развитие на икономиката да се подобрат. Социално-битовите условия на живот на хората и свързаните с това по-големи потребности от вода, както в домакинствата така и в обществения сектор.
– развитие на селското стопанство-
Следващите 10г. прогнозите сочат бърза промяна в темповете на развитие на селското стопанство. Очакват се средногодишните темпове на нарастване на селскостопанската продукция с около 5-6% годишно. Това неименуемо ще доведе и до по-големи нужди и разход на вода в сектора в сравнение с настоящия.
– загуби на вода-
Както вече бе отбелязано 70% от общото инкасирано водно количество се оценява като чисти физически загуби от вода или това са 40% от подадената водна маса. Без да се спираме на причините за този значителен процент на чисто физичните загуби на вода ще отбележим, че за намаляване загубите на вода ще са в сектора “Водоснабдяване” в следващите 10-15г. И че отстраняването им изисква трудоемки и времеви ремонтни работи свързани с подмяната и реконструкцията на водоснабдителната мрежа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Водостопански проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.