Упражнение по публични финанси


Категория на документа: География


- VІІ и VІІІ - обсъждане на проекта и гласуване

19.Министерският съвет внася бюджета за разглеждане от НС в срок до:

- не по-късно от 2 месеца преди началото на бюджетната година

20. Разпоредители с бюджетни средства са:

- ръководните длъжностни лица от министерствата, общините и други бюджетни организации, на които е дадено право да събират приходи и извършват разходи.

21.Правата и задълженията на разпоредителите с бюджетни средства се изразява в следното:

- утвърждаване на разпределението на приходите и разходите

- нареждане на ТБ за извършване на плащане

- спазване на нормативните документи за изразходване на средства

- осъществяване на контрол върху нисшестоящите разпоредители с бюджета

- своевременно приключване на сметките

- отчитане изпълнението на бюджета

22.Първостепенни разпоредители с бюджетни средства по местните бюджети са:

- кметове на общини, райони и кметства

23.Касово изпълнение на държавния бюджет представлява:

- това е процес на приемане,съхранение и отчитане на паричните постъпления по държ.бюджет от органите, упълномощени за тази дейност.

24.Причини за промени в бюджетните средства през годината могат да бъдат следните:

- изменение на нормативните актове

- изменение в собствеността на ТД

- осъществяване на админ.-териториална реформа в страната

- допуснати слабости в процеса на планиране на приходите и разходите

- поява на фактори /инфл./,поява на бедствия, изискващи разходи

25.Прехвърляне на бюджетните средства по взаимно съгласие на първостепенните разпоредители се разрешава при следните условия:

- с разрешение на министъра на финансите

- да не се изменя размера на средствата и целта, за която са предназначени

26.В кои случаи се извършва тематичен анализ на държ.бюджетСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упражнение по публични финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.