Туристически организации


Категория на документа: География


http://www.unep-wcmc.org/

Портал на ПОСООН за гео данни
UNEP Geo Data Portal

Порталът е достоверен източник на информация и данни, които са залегнали в основата на глобални отчети и интегрирани анализи в областта на околната среда. Базата данни в Интернет съдържа над 400 вида статистика на локално, национално, регионално и глобално ниво, както и гео- бази данни (карти), на теми като пресни води, население, гори, емисии, климат, катастрофи, здраве и брутен вътрешен продукт. Информация е в различни формати, с възможност за копиране на файлове.

http://geodata.grid.unep.ch/

Глобална база данни на информационните ресурси (GRID) към ПОСООН
UNEP/Global Resources Information Database (GRID)

Уеб сайтът предоставя въвеждаща информация за Глобалната база данни на информационните ресурси към ПОСООН. Посетителите, интересуващи се от гео информация и околна среда може да намерят търсените данни тук, както и да се запознаят с начина, по който те са организирани и как може да бъдат поръчани. GRID се състои от мрежа от центрове, работещи в сътрудничество, чиято цел е да осигурят на експертите в областта на околната среда лесен достъп до данните и информацията. GRID центровете осигуряват екологична информация, комуникационни услуги и такива, свързани с изграждането на капацитет за управление на информацията и осъществяване на оценка. Следните услуги се предлагат от центровете: разпространение на дигитални данни, справки, информационни продукти и подкрепа за проекти. В Европа се намират следните центрове: Дания (Копенхаген);
Норвегия (Арендал) http://www.grida.no/ - информацията, представена тук включва глобални, регионални и национални доклади за състоянието на околната среда, връзки до информационни услуги и преглед на теми, такива като отпадъци, води, промени в климата и района на Арктика. Колекцията от интерактивни карти заслужава специално внимание.Швейцария (Женева): http://www.grid.unep.ch/index.php - фокусиран върху ранното предупреждаване за природни бедствия, като пожари и бързите екологични оценки.Полша (Варшава): http://www.gridw.pl/ - съдържа ГИС базирана информация и информация за околната среда основно за Полша и съседните региони.

Гореизброените уеб страници са на английски.
http://www.unep.org/newdraft/unep/eia/ein/grid/home.htm

Мрежа за устойчиви алтернативи на ПОСООН
UNEP Sustainable Alternatives Network

Мрежата за устойчиви алтернативи е програма на Звеното за технология, индустрия и икономика на ПОСООН. Уеб сайтът предлага информация за експерти, проучвания, инструменти за планиране, финансови ресурси в много сектори, между които земеделие, горско стопанство, рибно стопанство, консервационно управление, енергия и др. В секцията "Партньори" на главното меню има списък на партниращи организации. Уеб сайтът е на английски.

http://www.sustainablealternatives.net

Информационен механизъм на Глобалната програма за действие за защита на морската среда от дейности, провеждан на сушата (GPA)

Глобалната програма за действие е предназначена да бъде източник на концептуално и практическо упътване на местните и/или регионалните власти при планирането и предлагането на постоянни мерки за предотвратяване, намаляване, контрол и/или елиминиране на деградирането на морската среда в резултат на дейности, провеждани на сушата. Ако търсите информация за опазването на морските акватории и териториите, свързани с тях, този сайт ще ви запознае с подробности за звената към Глобалната програма за действие, включително националните и регионалните звена и тези, фокусирани върху замърсяване. Информацията е на английски.

http://www.gpa.unep.org/

Програма за туризъм на ПОСООН
UNEP Tourism Programme

Областите на дейност на Програмата за туризъм на ПОСООН са: прилагане на принципите за устойчив туризъм на ПОСООН и Насоките за биоразнообразие и развитие на туризъм на Конвенцията за биологично разнообразие в уязвими екосистми; многостранно участие на заинтересованите страни и доброволни инициативи; техническа информация; изграждане на капацитет и повишаване на обществената ангажираност; демонстрационни проекти. Ето защо, страницата е полезна за посетители с разностранни интереси- от специалисти в областта на биоразнообразието да туроператори, тъй като настоящите дейности в гореспоменатите области са описани в детайли наред с мерките за получаване на правителствена и стратегическа подкрепа за развитието на екотуризъм. Уеб страницата е на английски.

http://www.uneptie.org/pc/tourism/
Всички уеб страници, свързани с ПОСООН: http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=166&ArticleID=

Източници:

Уебсайт на : " Българска Фондация Боиразнообразие"

План за действие от 2006 г. на ЕС за опазване на биоразнообразието и оценка от 2010 г.http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/2010_bap.pdf
Европейска информационна система за биоразнообразието (BISE)www.biodiversity.europa.eu
Уебсайт на Европейската комисия относно околната среда и биоразнообразиетоhttp://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
"Натура 2000"http://natura2000.eea.europa.eu/
Уебсайт: Басейнова дирекция за управление на водите в черноморския район ( bsbd.org)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически организации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.