Туристически организации


Категория на документа: География
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ
БОТЕВГРАД

Бакалавърска програма

Специалност Туризъм

Учебна дисциплина " Туристически организации "

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Тема: "

Разработил: Проверил:
Петя Драгомирова Тараланска Проф. Николина Попова
Фак. № 12568
Ирина Панчева

Ботевград
Април 2013 г.

Биоразнообразието включва в себе си множеството гени, видове и екосистеми, които представляват живота на Земята. В момента ние ставаме свидетели на непрекъсната загуба на биоразнообразие, със сериозни последици за природата и за човешкото благосъстояние. Основните причини са промените на естествените местообитания. Те настъпват поради интензивни селскостопански производствени системи, стоителство, минно дело, свръх експлоатация на гори, океани, реки, езера и почви, инвазия на не характерни видове, замърсяване и - все повече - на глобалното изменение на климата. Европа си е поставила цел да спре загубата на биоразнообразие . Скорошни оценки на ЕАОС( Европейска Асоциация за Околна среда) показват, че без значително политическо усилие, има вероятност тази цел да не бъде постигната. За постигане на тази цел допринасят множество политики на национално равнище, както на равнище на ЕС и общоевропейско равнище. Много политики фокусират на конкретни мерки за защита за важни видове и местообитания. За да се намери устойчиво решение на въпросите на биоразнообранието, е от първостепенна важност да бъдат включени нуждите на биоразнообразието при разработката и прилагането на секторните политики. Стратегията на Европейския съюз за биоразнообразието има за цел да направи точно това.

През май 2011 г. Европейската комисия прие нова стратегия, определяща рамката за действията на ЕС през следващите десет години за изпълнение на водещата цел за биоразнообразието, определена от лидерите на ЕС през март 2010 г.
Стратегията се основава на шест взаимно свързани цели за въздействие върху основните причини на загуба на биоразнообразие и насочени към намаляване на ключовите видове отрицателни дейности върху природата и екосистемните ползи. За всяка от целите е формулиран и набор от насрочени във времето дейности, както и други съпътстващи мерки.

Стратегията ще се изпълнява посредством Обща рамка за нейното прилагане, включваща Европейската комисия и държавите-членки, в партньорство с ключови заинтересовани страни и с гражданското общество. Стратегията е изградена на основата на солидна информация за състоянието на биоразнообразието и екосистемите в Европа, която ще служи и за проследяване на напредъка по изпълнението на cтратегията.

Политики на ЕС

В своята " Стратегия за устойчиво развитие " от 2001г. ЕС си постави за цел да спре загубата на биоразнообразие и да възстанови местообитания и природни системи до 2010 г. Съобщението на Европейската комисия за Биологично разнообразие от 2006г. очертава основната рамка на политиката. То дава така необходимия импулс за постигане на целта за 2010 г., посочва отговорностите на институциите на ЕС и държавите-членки и излага амбициозен политически подход и план за действие, като предлага конкретни мерки. Политиката на ЕС за опазване на околната среда се базира на два основни правни документа: " Директива за птиците " и " Директива за местообитанията.

Загубата на биоразнообразие е следствие главно на секторни дейности. Изготвената през 1998 г." Стратегия на Европейския съюз за биоразнообразие" е съсредоточена специално върху включването на проблемите на биоразнообразието в секторните политики, включително опазването на природните ресурси, селското стопанско, рибарството, регионалните политики и пространственото планиране, горите, енергетиката и транспорта, туризма, развитието и икономическото сътрудничество.
Други политики, свързани с биоразнообразието на равнище на ЕС, включват:
"Шестата програма на ЕС за действие в околната среда в областта на околната среда " Нашето бъдеще, нашият избор" , " приета през 2002г., в която запазването на биоразнообразието е един от четирите основни въпроса, разглеждани в нея.
Изготвеното през 2004 г." Посланието от Малахайден", излагащо 18 приоритетни цели за спиране загубата на биоразнообразие, много от които са свързани със секторната интеграция на проблемите на биоразнообразието.

Общовропейски и световни политики за биоразнообразието

През 1992 г. Конвенцията на ООН за биоразнообразие (КБР) отбеляза решимостта на международната общественост да реши проблема със загубата на биоразнообразие. В отговор "Общоевропейската стратегия за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие" беше приета от страните, включени в Икономическата комисия на ООН за Европа. Като част от правителствения процес "Околна среда за Европа", тази стратегия предоставя единствената платформа за общоевропейско сътрудничество при решаването на проблема със загубата на биоразнообразие.

През 2002 г. КБР и срещата на върха в Йоханесбург за устойчиво развитие, приеха като глобална цел за 2010 г. значителното намаляване на сегашното ниво на загуба на биоразнообразие. 2010. През 2003 г., министрите на околната среда от общоевропейското пространство се договориха да спрат загубата на биоразнообразие до 2010 г. в Решението за биоразнообразието, взето в Киев.
КБР постановява задължение на национално равнище за планиране на биоразнообразието. Страните трябва да разработят национални стратегии, които да посочват как целите на конвенцията ще бъдат постигнати, а съответните планове за действие трябва да указват стъпките, които е необходимо да бъдат предприети за постигането на тези цели. Списък на тези национални стратегии за биоразнообразието и планове за действие е публикуван на страницата в интернет на КБР.

Международен ден на Био-разнообразието

2010 година е обявена за Международна година на биологичното разнообразие от Генералната асамблея на Обединените нации и беше официално открита на церемония в Монреал, с участието на повече от 500 участници, представители на страните - членки на Конвенцията по биологично разнообразие. В своето обръщение генералният секретар на Обединените нации отбеляза, че целта на Международната година на биоразнообразието е да обедини правителствата на 193-те страни-членки на конвенцията и гражданите на техните страни "да работят заедно за защита на живота на Земята".
Мотото на годината цели да привлече общественото внимание към решаващата, дори съдбоносната роля на биологичното разнообразие на планетата за благополучието на хората, да отбележи постиженията за опазване на биологичното разнообразие и да окуражи удвояването на усилията да се намали размера на загубата на биологично разнообразие. Отправят се няколко важни послания:
* хората са част от богатото разнообразие на природата и имат силата да я опазят или разрушат;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Туристически организации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.