Тропически циклони и правила за разминаване с тях


Категория на документа: География


На картата през ориентира под ъгъл към меридиана ОИП=ИП1800 се начертава линията на истинския пеленг и на нея от ориентира се нанася разстоянието D. , където D е разстоянието до ориентира Определяне на мястото на кораба по пеленга и разстояние до два ориентира.
Фигура 18-2
Способът се прилага в тези случаи, когато е невъзможно да се измери пеленг и разстояние до един ориентир. Средноквадратичната грешка на обсервацията се изчислява по форбулата ,където Н е ъгълът между посоките към ориентирите, D – разстоянието до пеленгувания ориентир, mD – средноквадратичната грешка на измереното разстояние. Особености на определяне на мястото на кораба по пеленг и хоризонтален ъгъл: способът се прилага в случаите ,когато е невъзможно да се пеленгува един от двата ориентира (ориентирът не се наблюдава от мястото на пеленгатора). Измерването на пеленга и хоризонталния ъгъл се извършва от двама наблюдателя едновременно. Измерените отчети на пеленга и ъгъла се поправят с поправките им При I+s6! Отчетът на секстанта не се поправя. Особености на определянето на мястото на корабния створ и хоризонтален ъгъл: способът се прилага при плаване на кораба по створ, когато наблюдателят, намиращ се до пеленгатора не вижда створните знаци и, следователно не може да определи поправката на компаса. Хоризонталният ъгъл  се измерва между предния створен знак и ориентира В. За намиране на мястото на кораба, хоризонталният ъгъл се установява на протрактора, едно от рамената му се поставя на линията на стора , второто – на ориентира В. Мястото на кораба е в точка F, която се явява точката на събиране на рамената на протрактора. Точността на полученото място се оценява със средноквадратичната грешка:
Определяне на мястото на кораба по створ и пеленг
Фигура 18-3
Способът се отличава с простотата и високата си точност. В момента на намиране на кораба на линията на створа се определя мигновената стойност на поправката на компаса и се пеленгува ориентирът. Точността на обсервацията се повишава, ако се пеленгува ориентир, намиращ се на курсов ъгъл, близък до 900. Обсервованото място на кораба се намира в точката на пресичане на прекараните на картата линии на истинския пеленг и створа.Средноквадратичната грешка на мястото се определя по формулата
Определяне на мястото на кораба по створ и разстояние: Способът е ефектен, прост и точен при измерване на разстоянието с помощта на високоточен далекомер. Линията на измерване на разстоянието трябва да е разположена на малко ъглово отстояние от линията на створа, т.е. в носовите или кърмовите курсови ъгли. В този случай изостадията пресича линията на створа под ъгъл, близък до 900.
Фигура 18-4
Средноквадратичната грешка на мястото на кораба се изчислява по формулата :

12. (5+8)Определяне на най-вероятното място на кораба при допълнителни измервания по метода на най-малките квадрати Способ за определяне на най-вероятното място на кораба при допълнителни измервания и действието на повтаряща се грешка
1. ОМК при допълнителни линии на положението
При ОМК по 2 ЛП те се пресичат само в една точка и не е възможно да се контролира качеството на измерванията и да се открият и отстранят неизбежните систематически грешки. За повишаване на точността при ОМК и за намаляване на вероятността за неразкриване на грубите грешки се определят едновременно 3, 4 и повече ЛП. Фигурата, която сформират тези ЛП се нарича фигура на грешките. Броят на върховете на фигурата се определя по формулата: к=n.(n-1)/2.
Нека са измерени n навигационни параметъра, които формират n линии на положението от вида:

Уравненията са n на брой, а неизвестните са две ( ). Следователно никаква двойка числа не може да удовлетвори едновременно всички уравнения и затова системата се явява несъвместима. Нека с i (i = 1, 2,3, …n) се означат поправките към резултатите от измерванията на навигационните параметри. Това означава, че свободният член (преносът) трябва да се измени с величина , така че координатите на някаква т. F да удовлетворяват едновременно всички уравнения. Истинското място на кораба се получава в пресечната точка на ЛП съответстващи на измерените стойности на НП (функциите Ui) поправени с поправката i, т.е.

откъдето се получава:

(1)
Уравнения (1) се наричат уравнения на поправките (при определяне на най-вероятното място на кораба) или уравнения на грешките (при оценка на точността на ОМК).
Фигура 5-1
Геометричната интерпретация показва, че ако всяка ЛП се измести на величина ni= , всички линии ще се пресекат в една точка F. На различните положения на т. F или на различните решения ма система (1) съответстват различни вероятности. От тук може да се направи извода, че задачата за ОМК може да се реши само във вероятностен план и това решение ще зависи твърде много от характера на грешките. На всяко положение на т. F спрямо фигурата на грешките или на всяко решение на система (1) съответства някакъв елемент на вероятността . Разпределението на вероятностите може нагледно да се представи чрез апликатата на съответната точка.
Фигура 5-2
При нормално разпределение на грешките от измерванията ще се получи камбанообразна повърхност (двумерно гаусово разпределение). Изборът на най-вероятното от всички възможни решения означава да се определи точка под върха на тази повърхност. Тази точка се нарича най-вероятно (обсервовано) място и има координати .
2. Метод на най-малките квадрати (МНМК)
Същността на метода се заключава в намиране на неизвестните величини при условие, че сумата от квадратите на отклоненията на резултатите от измерванията е минимална, т.е.

- сумата от квадратите на отклоненията на резултатите да е минимална

Трябва да решим уравненията (1) при горното условие. След диференциране на (1) се получава:

(2)

Решението на системата е:8. Способ за определяне на най-вероятното място на кораба при допълнителни измервания и действието на повтаряща се грешка
Повтаряща се грешка се допуска от измервателния прибор. Бележи се с и се премахва по 2 начина:
1. Аналитичен - грешката се включва в неизвестните величини

(1)
Прилага се МНМК

но А1=
А2= B1=
L1 =
B2=
L2 =
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тропически циклони и правила за разминаване с тях 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.