Тропически циклони и правила за разминаване с тях


Категория на документа: ГеографияVИ - истинска V

се определя на пълен ход. Въвеждането на лин. съставляваща на лага е свързано с изменение на наклона на х-ката на лага. В лагове “ИÝЛ-2М” или “ЛИ-2” регулировката на стойността на коеф. m на усилване на предварителния усилвател и на опорното напрежение след изпълнение на тази регулировка остава нелинейната част.
3. Нелинейна-разделя се на 3 части и кривата се апроксимира с прави линии. С коректора се задава такава програма за работа, при която I участък (наклона на х-ката на лага) се увеличава в сравнение с изходния. При такава работа на коректора гр. на лага по целия диапазон на V се довежда до минимум.
Описаната регулировка на лага е необходимо да се прави ежегодно, тъй като в следствие на обрастването на к-ба може да се измени до 2,5%. Инд. лагове, използвани от транспортните к-би дават възможност да се измери относителната V с точност 0,2kn.

41. (59) 42 (59+60) Звуков метод за измерване на дълбочината и точността му
Фигура 3
Акустическият метод за измерване на дълбочината се заключава в измерването на интервала от време, за което звуковият импулс изминава разстоянието от дъното на кораба до грунта и обратно. За излъчването на звукови импулси и за приемането на отразените от грунта акустически вълни на дъното на кораба са монтирани вибратор-излъчвател В и вибратор-приемник А. Разстоянието l между тях се нарича база.
Вибраторът В в момента t1 излъчва кратковременен импулс ултразвукови колебания. Импулсът достига до грунта, отразява се в точка Е и в момента t2 се приема от вибратора А. Разстоянието до грунта импулсът изминава за време (t2-t1)/2=t/2, където t е промеждутъкът от време между момента на излъчване и момента на приемане. Разстоянието АЕ, изразено с времето t и със скоростта С0 на разпространение, е AE=C0t/2. Дълбочината Н под кила на кораба се определя от правоъгълния триъгълник АЕД:

; . Така получената формула се нарича основна разчетна формула на ехолота. За опростяване на конструкцията на ехолотите обикновено се разчитат по формулата , като се приема, че l=0 и С0=1500 m/s. При измерване на малки дълбочини (съизмерими с l) в показанията на ехолота се въвежда поправка за базата. По такъв начин за определяне на дълбочината Н под кила на кораба е необходимо да се измери интервалът t=t2-t1,- Този интервал е твърде малък (например при Н=1 m t=1/750 s) и за измерването му ехолотите са снабдени със специални електромеханични или електронни измервателни устройства (индикатори)- указатели на дълбочината, самописци, електронни индикатори и др.
Методически грешки: това са грешките, които произтичат от звуковия метод за измерване на дълбочините. Те са характерни за всички ехолоти независимо от конструктивните им особености. В зависимост от причините методическите грешки са:
1. От скоростта на разпространението на звука-причина е разликата между действителната скорост на звука в морска вода и скоростта на разпространение, за която е разчетен ехолотът. Скоростта на звука зависи от параметрите на морската вода и за различните райони и през различните сезони скоростта на звука е различна. Диапазона е от 1400 до 1585 m/s. Индикаторите се разчитат само за една скорост, най-често за 1500 m/s.Грешката от скоростта на разпространение се определя от: , където Не-измерена с ехолота дълбочина, Н-истинска дълбочина, с0-разчетнта скорост на звука, с-действителна скорост
2. От вълнението на морето-кораба непрекъснато се издига и се спуска спрямо дъното на морето. Освен това равнината, в която са разположени вибраторите, непрекъснато се люлее спрямо хоризонта. Следователно дори дълбочината да не се променя, при всеки свой цикъл ехолотът ще измерва различни дълбочини.
3. От наклона на дъното-грешката се обуславя от конусообразната форма на диаграмата на насоченост на вибраторите и от свойството на ехолота да регистрира първия отразен сигнал. Грешката ще бъде: , където -ъгълът на наклона на дъното спрямо хоризонта. Истинската дълбочина се определя по формулата: .
4. От профила на грунта-предизвикани са от конусообразната форма на диаграмата на насоченост. Звуковата вълна на излъчения импулс покрива някакава площ от морското дъно, която се ограничава от окръжност с радиус R=H.tg , е ефективния ъгъл на насоченост. В накритата площ винаги има една единствена най-малка дълбочина, която ще се измери с ехолота, а всички останали дълбочини, включително дълбочината под кораба, няма да бъдат регистрирани. Колкото по-силно е насечен профилът на грунта, толкова по-големи ще бъдат грешките.

60. Обслужване на ехолот. Технически изисквания
От правилното техническо обслужване на прибора зависят точността н надеждността на неговата работа. То се състои в подготовка на ехолота за работа, пускане, периодични проверки и регулировки и спиране на ехолота.
Подготовката на ехолота се извършва в следната последователност: оглед на всички прибори от комплекта, на отделните им възли и на електричните връзки, те трябва да са чисти, сухи н без външни предмети; проверка за лекотата на въртене на кинематичните възли в самописеца (указателя) чрез ръчно превъртане; оглед и при нужда почистване на контактите на АРЦ и контактите КП на възлите за управление на излъчването; оглед за целостта и наличието на предпазителите в приборите; проверка на книжната лента и при необходимост-подмяна на отработената лента с нова; обезвъздушаване на вибраторите след слизане на кораба от док. Включването на ехолота се извършва с прекъсвача “Питание” в индикатора. Осветлението на прибора светва и волтметърът показва захранващото напрежение. Една минута по-късно се включва прекъсвачът “Работа”, механичните възли се привеждат в движение, ехолотът започва да излъчва акустически импулси и е в готовност за приемане на отразени импулси. Преди да се ползуват показанията на ехолота, необходимо е: да се провери действието на механичните възли. При необичайни шумове ехолотът трябва да се изключи, да се открие причината и да се отстрани; да се проверят колекторът на електродвигатели и контактите на АЦР. При силно искрене ехолотът се спира и контактните повърхности се почистват; да се провери надеждността на линията за гасене на нулевия сигнал, като прекъсвачът “Гашение нуля” се постави на положение “Вкл.”, при което нулевият сигнал трябва да изчезне-в противен случай да се открие и отстрани повредата; да се провери честотата на въртене на електродвигателя в самописеца (указателя). За тази цел прекъсвачът “Контроль оборотов” се поставя на положение “Вкл.”, след което лампата “Контроль оборотов” започва периодично да просветлява. При номинална честота на въртене на електродвигателя интервалът между два проблясъка е 60 секунди. Ако това условие не е изпълнено, да се извърши съответна регулировка на АЦР. (В указателя тази проверка се извършва по броя на нулевите сигнали за поддиапазона-0-500 m, които са 90 за 1 минута.); да се проверят изправността и качествената работа на записващото устройство, като за тази цел се натисне бутонът “Оперативна отметка”. Записът трябва да минава напречно през цялата широчина на книжната лента; да се провери за наличието на приет сигнал за дълбочината и ако е необходимо, да се извършат съответните регулировки на усилването. Работа на самописеца без книжна лента е недопустимо. След наличието на включване па прекъсвача “Питание” превключвателят на поддиапазоните не трябва да остава в неутрално положение “Н” повече от 0,5 минути. За измерване на дълбочини е необходимо: превключвателят “Поддиапазони” да се постави на желания поддиапазон и да се наблюдава индикацията на дълбочината по неговата скала; посредством резисторите “Усиление” и “Смещения тиратрона” да се отрегулира индикацията, така че тя да бъде безшумна и достатъчно отчетлива (контрастна); при измерване на дълбочини под 20 m да се включи прекъсвачът “Гашение нуля” и да се изключи нулевият сигнал.
Изключването на ехолота се извършва по обратния ред, след което той се привежда в изходно положение за повторно пускане. Основните проверки и регулировки на ехолота са указани в Инструкцията за експлоатация на ехолота. По-важните от тях са поставени и регулиране на книжната лента в самописеца; регулиране на пишещите пера; регулиране на контактните групи КП1, КП2; регулиране на нулата във възлите за управление на излъчването; проверка и регулировка на честотата на въртене на електродвигателя в самописеца (указателя). Необходимо е корабните специалисти строго да спазват Инструкцията за експлоатация на ехолота от заводската документация и да извършват в корабни условия само разрешените от инструкцията ремонтни работи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тропически циклони и правила за разминаване с тях 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.