Тропически циклони и правила за разминаване с тях


Категория на документа: География


2. Използването на допл. ХАЛ в корабоводенето-допл лагове осигуряват:
А) Високоточно счисле-ние на пътя на к-ба при плаване както в открито море, така и особено в теснини въз основа на информацията получена от лага, функциониращ в режим на измерител на абсолютната V (bottom track) за вектора на пъ-тевата V, а също за ъгъла на сноса.
Б) Повишаване на точ-ността на счисление на пътя на к-ба при фун-кциониране на лага в режим на измерител на относителната V (water track) доколкото измерва-нията се извършват по отношение на слоевете вода разположени на раз-стояние 5-50м и повече от кила на к-ба, което поз-волява съществено да се намали грешката на из-мерване на относителната V за сметка на снижаване на влиянието на увли-чането от корпуса на к-ба на прилепналите слоеве вода, а също от влиянието на повърхностните вет-рови течения.
В) Заставането на котва гарантиращо запазването на котвеното у-во (особе-но на крупнотонажните к-би) доколкото отдаването на котвата се извършва при наличието на точна информация за абсолют-ната V на к-ба и сле-дователно осигурява отда-ването на котвата при движението на к-ба с такава минимална V, при която загубването й е изключено. В редица кон-струкции на лаговете доп-ълнително преимущество дава преимуществото на високоточна информация за дълбочината на морето пред носа на к-ба, което е за предпочитане пред информацията, която се дава на традиционния ехолот. Контролът за дрейфа на к-ба стоящ на котва е по-оперативен, то-чен и надежден отколкото по обсервации от всички видове (освен GPS, която дава информация съпос-тавима по точност).
Г) Информация за швар-товка големите и особено големите к-би позволя-ваща да се контролира както V на движение на к-ба към пирса, така и V на допиране на краищата на к-ба към пирса и да не се допусне превишаване на пределната V, при която се поврежда к-ба или пирса .
Д) Най-бързо високоточ-но и оперативно опреде-ляне на маневрените еле-менти на к-ба в открито море без необходимост от брегови ориентири.
Е) Снабдяване с висо-коточна информация за V на к-ба на РЛС и САРП (за относителната V) електронните видео про-кладчици и интегрирани-те системи за навигация.
Ж) Корекция на интег-ралните навигационни с-ми, а също демфиране на колебанията на стабили-зирана платформа на тези с-ми, което позволява да се разглежда комплекса инерциална навигационна с-ма плюс доплеров ХАЛ (дълбоководен от типа PADS), като най-иконо-мично и достатъчно ефек-тивно техн. Средство за навигацията при плаване под ледовете по пътищата на северния морски път на бъдещите подводни контейнеровози и танке-ри.

40. (56) Индукционни лагове
I. Основи на теорията на лага-принципа на д-вие на ИЛ е основан на закона за ел. магн. индукция. , където Е-
Е-ел. движещо напрежение, възникващо в проводник пресичащ магн. силови линии
Ф=B.S,
Ф-магн. поток;
В-магн. индукция, създаван от пост. магнит или ел. магн.
S- площ на сечението на магн. поток
Фигура 2
Инд. лаг се състои от датчик, който може да бъде пост. магнит изведен на дъното на к-ба. Той създава пост. индукция В
=>Е=-ВdS

dt
В т. М и N са изведени 2 електрода . К-ба не се движи , а се движи вода-та. Разстоянието MN=l (дължината на проводника) => за определено време dt през 2 електрода ще мине S=l.v.t. Заместваме Е=-B.l.v.dt/dt=-B.l.v
E= -k.v
Ако в схемата на лага се измери ЕДН то V е пропорционална на него спрямо 1 коефициент к. Този датчик не е намерил приложение, защото в т. M и Nнепрекъснато се получава поляризация, което води до големи грешки в определяне на V. В съвременните инд. лагове се използва датчик наречен инд. преобразувател ИП, който се захранва с пром. U с f=50HZ. В лаговете се намира в меча. Ел. магн. създава пром. магн. поле движещо се заедно с к-ба спрямо водата. Магн. индукция на това поле
Фигура 3

кръгова f

S=-l.v

Е-многочлен от 2 съставки. I е в квадратура (изместена на 90 градуса) спрямо втората. Заместващата схема на ИП е дадена на Фигура 4

-товарно (входно) R на измерителната схема. Ri зависи от солеността на водата.
UИП=Е

К1=B.S , K2=Bm.l – конструктивни параметри на лага

-смущение, което се изключва от получения сигнал за по-нататъшната обработка
Фигура 5-блокова схема на инд. лаг
На функционалната схема напрежението UИП получено от датчика на сигнала ДС съдържащ полезния сигнал при смущението се подава в предварителен усилвател УС, който се намира в ИП (инструментален прибор). Усиления сигнал се подава в централния прибор (изчислител аналого-цифров ИАЦ), монтиран в рулевата рубка. В блока на усилвателя ИАЦ се извършва окончателното усилване на сигнала, намаляване на синфазното и нулевото смущение до ниво 10-4 от техните първоначални ст-сти и пълно компенсиране на ВЧ смущение и смущението от постоянен ток. Основното у-во на прибора ИАЦ се явява в ИИ, в който се отстранява квадратурната грешка и се извършва преобразуване на сигнала от аналогова в цифрова точка. В този възел се осъществява корекция на сигнала за V, т.е. въвеждане на постоянната, линейната и нелинейните поправки. За тази цел има спец. коректори, работата на които се определя по предварително съставена програма. В прибора ИАЦ има ВИ. ВИДС е за формиране на информация за V и Sи подаване на тези данни в с-мата на к-ната автоматика. Информацията за V се подава в цифрова форма във вид на цифрово импулсен код (V) и в аналогова форма във вид на U в прав или променлив ток пропорционален на V на к-ба. Инф. за S се дава във вид на последователност от импулси (200 или 500 за миля). За навигационни цели към прибора ИАЦ се включва РС и РСП. В прибор ИАЦ е разположен БЗ, изработващ раз-лични видове U на постоянен и променлив ток, необходим за работата на лага.
Грешки при измерване на скоростта с индукционен лаг
Гр. се състоят от 3 части (постоянна, променлива и нелинейна) и се опреде-лят по време на изпитанията. Точността на показанията на лага в голяма степен зависи от мястото на монтиране на инструменталния прибор (ИП). Това се обяснява преди всичко с възникването близко до повърхността на корпуса на движещ се к-б на турболентен слой вода, който има нееднакъв слой дебелина и случайното поле на скоростите на частиците вода. Разпределението на магн. инд. В не е еднакво по дължината на к-ба и има твърде сложен характер, който не се поддава на аналитично изследва-не. Тези и други случайни фактори водят до това, че измерената с лага V не съответства на истинската V на к-ба. Връзката между тези скорости има не-линеен характер. Инд. лаг има грешка, която трябва да бъде компенсирана с поправката ф-ция от V на к-ба
Фигура 6

, може да се представи от 3 части:
1.Постоянна-въвежда се по време на регулировката на прибора в п-щето или на море при нулева V
и тихо време. След изпълнението на тази регулировка поправката има линейна и нелинейна част.
2. Линейна-определянето и въвеждането се изпълнява по резултатите от изпитанията на лага по вре-ме на скоростните измервания. Същността на тази поправка се състои в следното:
VЛ = m.UC, m=B.l
UC-измереното напрежение
Тази функция е линейна, гр. на лага има линеен характер и може да се отстрани чрез изменение на коеф. на пропорционалност m.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тропически циклони и правила за разминаване с тях 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.