Транспорт. Развитие на транспортната система на България


Категория на документа: География


в/ Трети етап - След Втората световна война транспортната мрежа се разширява, модернизират се транспортните съоръжения, за да отговаря на нарастващите нужди на материалното производство и населението от едно място до друго. През този период са построени участъци от автомагистралния пръстен на страната, подобрена е пътната настилка. Около 66% от Железопътните линии се електрифицират /1962 г./ - първата такава София-Пловдив, а 957км са удвоени. Започва да се използва по-ефективна електрическа и дизелова тяга. Икономическият ефект е че се увеличава скоростта с 22%, пропускателната способност на единичните линии нараства с 25 %, а на удвоените участъци близо 3 пъти. Железопътната мрежа придобива почти завършен вид.

Разширява се и шосейната мрежа, като пътищата се насочват главно към жп гарите. Водният транспорт по р.Дунав се развива нерегулярно. Изграждането на главните речни и морски пристанища се осъществява в началото на ХІХ век.
"В първите две деситилетия след Втората световна война с бързи темпове се развиват автомобилният и жп транспортът. Основно се реконструират и разширяват пътища. Формират се подотрасли- авиационен и тръбопроводен транспорт. Развива се речния и морски транспорт. Нараства и се увеличава пропускателната спосоност на транспортните средства. Изградени са пристанищни мощности, фериботи, газопроводи и други. Те са необходима предпоставка страната ни да се включи в международния икономически, научно-технически и културен обмен. Построяват се инфраструктурни звена: мостът на р.Дунав, плавателния канал Девня - Варна, специализираното пристанище край Бургас и други".
Транспортът функционира като единна транспортна система от 1973 година. Системата включва всички видове транспорт, транспортни средства, пътища, транспортни възли, обслажващите съоръжения, ремонтните предприятия, складови бази и други. Чрез него се осъществяват вътрешните и външни връзки на стараната.

.
За 45 години България се превръща в морска държава с тонаж на флота над 1 млн.т. Бързо се развива и въздушният транспорт.
Преди 1989г. са развити нови видове транспорт, като: тръбопроводен, въздушен, градски и др.
Промените в транспорта след 1989г. се свеждат до следното:
1/. бързо разширяване на частния сектор;
2/. спад на заетостта в обществения сектор, поради преструктурирането му;
3/. внос на транспортни средства от чужбина;
4/. изоставане в работите за подобряване на транспортната инфраструктура, поради липсата на средства;
5/. преструктуриране на отрасъла.

Към 2004 г.
В този смисъл, целта на държавната администрация е да създаде законови и
икономически условия за предоставянето на обществени транспортни услуги и
съответната инфраструктура, които да отговорят на очакванията на потребителите.
Добре изготвената и успешно прилагана транспортна политика допринася за повишаване качеството на човешкия живот. В световен план съществуват много примери за успешно приложени мерки за развитие и модернизация на транспортните системи. Стъпка в правилната посока е изготвянето на механизми за повишаване ефективността на транспорта, при съблюдаване на принципите за неговото устойчиво, сигурно и безопасно развитие, отговарящо на изискванията на потребителите.
Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират ЕС. Стартира през 2004г. У нас.
Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

Обща цел на ОПТ
* Развитие на устойчива транспортна система.
Специфичните цели на програмата са:
* Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз;
Постигане на баланс между отделните видове транспорт
Оперативна програма "Транспорт" 2007 -2013 г. е дефинирана на ниво приоритетни оси, подчертавайки най-важните операции. ОПТ има пет приоритетни оси, четири от които се отнасят за отделни транспортни сектори.
Приоритетните оси по ОПТ и бенефициентите по тях са:
Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси
Приоритетна ос II - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси
Приоритетна ос III - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари
Приоритетна ос IV - Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища
Стратегие 2010-2020
Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са:
* Постигане на икономическа ефективност
* Развитие на устойчив транспортен сектор
* Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.
Стратегическите приоритети на транспортния сектор са:
* Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура
* Интегриране на българската транспортна система в европейската
* Прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. Осигуряване на добра бизнес среда
* Осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния сектор. Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове
* Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората
* Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта
* Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната
* Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт.
Визията е към 2020 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспорт. Развитие на транспортната система на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.