Транспорт. Развитие на транспортната система на България


Категория на документа: География


определят от Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. За отделните видове транспорт функционират следните второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити, които отговарят за осигуряването на безопасност и
сигурност в транспорта:
• Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е национален орган по
безопасността в железопътния транспорт, като упражнява контрол върху развитието,
функционирането и техническата експлоатация на железопътната инфраструктура в
съответствие с националните правила за безопасност и с националните технически
правила за железопътната система; контролира спазването на изискванията за безопасност
при осъществяване дейността на предприятията, извършващи строителни и ремонтни
дейности на обекти от железопътната инфраструктура и контролира експлоатацията на
подвижния железопътен състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и
товари

"Постигане на
по-екологосъобразен транспорт"
Документът е основополагащ за Пакета и аргументира и обобщава необходимостта и реда
за изпълнение на следващите четири части на програмния пакет. Посочено е, че
мобилността е от ключово значение за качеството на живота и е жизнено важна за
конкурентността на ЕС, но е свързана и с известна цена за обществото.
През 2007 г. Европейският съвет дефинира някои основни цели до 2020 г., свързани с
намаляване на емисиите на парникови газове с 20%; увеличение до 20% на дела на
възобновяемите енергийни източници и намаление на енергопотреблението с 20%.
Набелязаните в Съобщението бъдещи действия се основават на направеното в областта на
Набелязани са и допълнителни мерки, отнасящи се до измененията в климата, локалното
замърсяване, намаляването на шума и задръстванията.
Въпреки започналия процес на модернизация на железопътните предприятия на страните-
членки и интегриране на националните им системи в европейската железопътна мрежа,
необходимо е през следващите години усилията да бъдат насочени към останалите
нерешени въпроси, свързани с:
• Подобряване на сътрудничеството между управителите на инфраструктура за
премахване на граничните ограничения пред железопътните товарни превози,
подобряване на трафика в международен план, оптимизиране на инвестициите в
инфраструктура и управление на капацитета
• Развитие и управление на интегрирани (интермодални) терминали, обслужващи
железопътния транспорт
• Осигуряване на високи нива на качество и надеждност на инфраструктурния
капацитет, определен за железопътни товарни превози
Насърчаване ходенето пеша, придвижването с велосипед, с обществен масов
транспорт, както и изграждането на подходяща инфраструктура
• Оптимизиране на използването на личните автомобили
• Осигуряване на достъпна инфраструктура и превозни средства
• Внедряване на енергийно ефективни технологии, използване на алтернативни
горива и на по-екологосъобразни и безопасни превозни средства
• Значително подобрение на масовия обществен транспорт.
На 30.09.2009 г. Европейската комисия прие План за действие за градска мобилност,който се основава на консултацията, последвала представянето на Зелената книга. ТакаКомисията за първи път представи пакет от мерки, които да подпомагат и насърчаватполитиките за устойчива градска мобилност, провеждани от страните в ЕС.
В Плана за действие се предлагат 20 краткосрочни и средносрочни практически действия,които да започнат да се прилагат от настоящия момент до 2012 г., след което сепредвижда да бъде направен преглед на изпълнението на Плана и да се начертаят насокитеза бъдещо развитие. Темите, предложени в Плана за действие, са свързани с: насърчаванена провеждането на интегрирани политики; отговаряне на потребностите на населението;
постигане на по-екологичен градски транспорт; увеличаване на финансирането; споделянена опит и знания и оптимизиране на градската мобилност.

3. проф. д-р Дончо Дончев - "Физическа и социално-икономическа география на България" - изд. "Слово", гр.В.Търново, 1994г.
4. Редакционна колегия: проф.Тянко Йорданов, проф. д-р Петър Попов, проф. д-р Дончо Дончев и др.- "География на България - Икономическа география" -изд. "БАН" 1981 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспорт. Развитие на транспортната система на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.