Транспорт. Развитие на транспортната система на България


Категория на документа: География


по железница гарантира запазване на определен пътникопоток, но без съществено
повишаване качеството на предлаганите от БДЖ ЕАД услуги, от гледна точка на
наличност, честота, надеждност и комфорт, перспективата на железопътния превозвач е
негативна. При очакваното благоприятно икономическо и социално развитие на страната,
в дългосрочна перспектива автобусният транспорт ще загуби част от пътникопотока,
който ще се пренасочи към частния автомобилен транспорт
• Качеството на услугите, предлагани от БДЖ ЕАД и автомобилните оператори, в
сектора на крайградските услуги е незадоволително от гледна точка и на транспортния
парк и на наличност, честота и надеждност. Отчитайки проблемите с автомобилното
движение в и около големите агломерации и при прилагане на подходящи маркетингови
мерки и политика за интегриране на транспортните услуги, в средно- и дългосрочна
перспектива БДЖ ЕАД би могло да привлече съществен дял от нарастващото търсене.
Безопасният превоз на пътници и товари е основна задача на транспортния процес.
Значението на въпросите на сигурността и безопасността се засили значително в
последните години, предвид нестабилната международна обстановка и повишената
опасност от терористични действия в международен аспект.
В национален мащаб към тези проблеми, с изключение на системата за управление на
въздушното движение, се добавя недостатъчният капацитет на съществуващите към
момента системи за управление и контрол на трафика за осигуряване на добро ниво на
безопасност при очакваното му нарастване.
През последните години бе извършена значителна по обем дейност, насочена към
повишаване на прилаганите стандарти и унифициране на подхода при инспектирането на
непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства. Въпреки това
по ниво на пътната безопасност България значително изостава от средното за ЕС, което
води до големи загуби за националната икономика и обществото като цяло.
Внедряването на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS) ще
доведе до повишаване нивото на безопасност и сигурност в железопътния транспорт.
В морския транспорт чрез въведената система за управление на корабния трафик (VTMIS)
се осъществява подобрен контрол за безопасност и опазване на околната среда при
корабоплаване.
Поддържането на националните стандарти на авиационна безопасност и сигурност в
съответствие с тези на Европейската агенция за авиационна безопасност и
Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) е гаранция за
постоянно повишаване безопасността на полетите.
В качеството си на държава-членка и външна граница на Европейския съюз, страната ни е
поела ангажимент към 2011 г. да прилага цялостно разпоредбите на сключеното през 1985
г. в Шенген Споразумение по отношение на граничния контрол. От 1.01.2007 г. в
България вече се прилагат разпоредбите на това Споразумение относно външните
граници, а свързаните с отпадане на контрола по вътрешните граници разпоредби изисква
решение на Съвета на ЕС, предхождано от проверки в областта на полицейското
сътрудничество, защитата на личните данни, визовата политика, шенгенската
информационна система, както и контрола на сухопътните, въздушните и морските
граници на страната. До момента са проведени две мисии за оценка в следните области:
• "Морски граници" - през м. септември 2009 г.
• "Въздушни граници" - през м. ноември 2009 г.
Предстои провеждането на мисията за оценка в област "Сухопътни граници".
С пълното прилагане на достиженията на Споразумението от Шенген, за българските
граждани ще бъде осигурена възможността за свободно пресичане на границите между
шенгенските държави, като същевременно се гарантира необходимото ниво на сигурност.
Румъния и Кипър също се подготвят за пълно присъединяване към Шенген.
Политиката и приоритетите по отношение на безопасността и сигурността в транспорта сеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспорт. Развитие на транспортната система на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.