Транспорт. Развитие на транспортната система на България


Категория на документа: География


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - СОФИЯ
ФИЛИАЛ НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

РЕФЕРАТ
НА ТЕМА: ТРАНСПОРТ. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ.

Изготвил: Деница

София, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ

ІІ. ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ІІІ. ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ /ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА/

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

V. ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ
Транспортът е един от най-важните отрасли в третичния стопански сектор /обслужващ/ с голямо социално значение. В транспорта не се произвеждат материални блага, но без него тяхното производство е невъзможно, защото той представлява свързващо звено между производството и потреблението. Транспортът осигурява доставянето на необходимите горива, суровини и материали за промишленото производство, служи за осъществяване на връзки между: промишлените предприятия, производствената и непроизводствената дейност. Чрез него се преодолява пространствената отдалеченост между производители и потребители. Транспортът обслужва населените места и населението като осъществява превозването му до мястото на работа, отдих и живеене. От организацията му зависи равитието на дадена стопанска дейност, на селищната мрежа и на териториалното разделение на труда. Основно предназначение на транспорта е да превозва товари и пътници. За да отговаря на нуждите на обществото транспортът трябва да бъде: модерен, добре организиран, бърз и евтин. Той е енергоемък стопански отрасъл. Транспортът причинява редица проблеми свързани със замърсяването на околната среда: газове, шум, отпадъци и други. Състоянието на транспорта отразява стопанското състояние на страната. Транспортният отрасъл обединява в единно цяло територията на страната и отделните региони. Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. Доказателство за това е фактът, че към 2008 г. българската транспортна система ежедневно е осигурявала средно по 2,54 млн. пътнически пътувания и превоз на 274 хил. т. товари. Транспортът и съобщенията генерират 11,7% от брутната добавена
стойност на страната и осигуряват пряка заетост на над 138 000 души
Развитието на транспорта е повлияно от множество фактори, които могат да бъдат групирани в 2 групи: природни и социално-икономически. Самостоятелно въздействащ фактор е географското положение на България. През територията й преминават и се пресичат 5 от 10-те транспортни коридори в Централна и Югоизточна Европа, определени на Паневропейските транспортни конференции през 1994г. в Крит и през 1997г. в Хелзинки. Това са транспортните коридори:
№4 / Калафат (Румъния)-Видин-София-Кулата;
№7 /по поречието на р. Дунав/.
№8 /пристанището Дуръс в Албания - Македония - София - Бургас или Варна - Грузия - Централна Азия -Китай/;
№9 /Александруполис - Русе - Скандинавски п-ов / по точно Гюргево (Румъния)-Русе-Габрово-Димитровград- прохода Маказа-граница с Гърция-Александруполис /;
№10 /Западна Европа - Азия и поточно граница с Югославия-Калотина-София, към Пловдив-Димитровград-граница с Турция /;

1. Природни фактори. Към тях се отнасят всички природни компоненти, които въздействат върху развитието на транспорта. Тези фактори влияят благоприятно върху отрасъла.
Върху развитието на транспортната инфраструктура в България силно влияние оказва релефът. Преобладаването на равнинен и нископланински релеф / около 75% от територията на страната/ е предпоставка за изграждането на сревнително гъста шосейна и ж.п.мрежа. Същевременно Стара планина, Западни Родопи, Пирин и Рила са естествени пречки за транспортните връзки между Южна и Северна България. Тези планини затрудняват и изграждането на транспортната инфраструктура. Пример за това е строителството на автомагистралите "Хемус" и "Тракия".
Климатът оказва силно влияние върху развитието на въздушния, водния и автотранспорта.
Водите влияят върху транспорта чрез използването им като пътни артерии. С най-голямо значение са Черно море и река Дунав. В отделни отсечки са плавателни и реките Ропотамо, Камчия, Велека.
Косвено влияние върху развитието на транспорта оказва наличието на полезни изкопаеми.

Влияние оказват и социално-икономическо фактори като: териториалното разположение на производственвите мощности, работната сила, основните градски центрове и развитието на селищната мрежа, външнотърговските връзки, демографската ситуация в страната и др.
Значително влияние върху отрасъла оказва и държавната политика в областта на транспорта. От нея в голяма степен зависят производството и доставката на транспортни средства, строителството на транспортни съоръжения и осигуряването на инвестиции за него, международните договорености за трансгранични транспортни проекти и др.
Все повече се засилва влиянието на екологичния фактор върху развитието на отрасъла. Транспортът е основен замърсител на атмосферния въздух. Годишно само автотранспортът изхвърля в атмосферата около 95000т азотен окис, 220000т олово, около 155000т въглеводород и редица други опасни за здравето на хората вещества.
ІІІ. Развитие на транспорта.
Развитието на транспорта започва още преди Освобождението. През Османският феодализъм транспорта е бил примитивен, пътната мрежа е била рядка. По това време в България съществува само шосеен, воден и жп транспорт. Той е бил бавен, несигурен и много скъп.
След Втората световна война транспорта в страната започва да се развива много бързо. Разширяване на транспортната мрежа.

През този период по активно се използват някои пътища, водещи за Истанбул, Солун, Скопие, Белград и проходите: Петрохан, Арабаконак, Шипченски и други. Появяват се и първите жп линии Изграждането на системата от жп пътища у нас се характеризира с три етапа:
а/ Първи етап започва от 1866г., когато се изгражда първата жп линия Русе-Каспичан-Варна, а през 1873г., линията Одрин-Симеоновград-Пловдив-гара Белово.
б/ Втори етап - От Освобождението до Втората световна война се построяват всички основни жп линии, разширява се шосейната мрежа -1902г., в началото, на ХХ век започва изграждането на първите речни и морски пристанища.
"През този период се оформя скелетът на съвременната жп система в България". Началото и е поставено с изграждането на линията Вакарел-София-Цариброд /1888 г./. С откриването й се осъществява непосредствена връзка между Виена и Истамбул. През този период се изгражда основната конфигурация на жп мрежата /около 80 %/ и редица нейни отклонения. Доизграждането й се осъществява през третия етап.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспорт. Развитие на транспортната система на България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.