Състояние на природните компоненти на Пирин


Категория на документа: География
Реферат

по

Ландшафтознание

на тема:

Състояние на природните компоненти

на Национален парк Пирин

Съдържание
1.Географско положение на Национален парк Пирин 3
2.Релеф 4
3.Състояние на природните компоненти на околната среда 4
3.1.Отпадни води 4-5
3.2.Източници на замърсяване на въздуха 5-6
3.3.Битови отпадъци 6
3.4.Вододайни зони 7
Използвана литература 8

1.Географско положение на национален парк Пирин

Национален парк "Пирин" се намира в Пирин планина, разположена в югозападната част на България. Територията на националния парк обхваща седем общини в област Благоевград - Банско, Гоце Делчев, Разлог, Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли. Той е един от трите национални парка в Република България. В рамките на националния парк се намират два природни резервата - Баюви дупки - Джинджирица, който е един от най-старите резервати в България, и резерват Юлен. Резерват Баюви дупки - Джинджирица е част от мрежата на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. През 1983 година паркът е обявен за една от териториите от световно значение, които се намират в Европа. Когато в древността славяните заселват планината, те я оприличават на своя бог Перун, откъдето идва и днешното ѝ име.

2.Релеф

Пирин представлява част от Рило-Родопската морфоструктурна единица, която е с ярко изразен планински характер. Билата се извисяват на 2500 м. а склоновете са образувани от ограничаващите планината разломи. В парка "Пирин" има 75 върха с височина над 2000 м., а най-високия връх Вихрен е с височина2915м.Във високите части на Пирин съществуват 35 циркуса, най-големите от които са Папазгьолския, Василашкия, Бъндеришкия и Дамянишкия. По дъната и склоновете на циркусите има 186 езера. Реките на територията на парка са част от Беломорския водосборен басейн и дават 1,3% от водните ресурси на страната.Релефа на Пирин и влиянието на климата определят наличието на голям брой пещери, в парка те са 113.

3.Състояние на природните компоненти на околната среда

3.1.Отпадни води

От територията на НП Пирин и прилежащите му територии водният отток /изворен, повърхностен и отпаден/ постъпва в реките - Места и Струма.
⇒ Река Места
До 1990 г. главните замърсители на поречието с органични вещества са промишлените предприятия в района на гр. Разлог. След 1990 г. поради закриване на Завода за дрожди /по екологични причини/ и намаляване на производството на Завода за целулоза и хартия, се променя и характеристиката на замърсяването на поречието.От общо 16 952 м³/дн. отпадни води в река Места, без пречистване се заустват 10 419 м³/дн., т.е 61,5% от общото количество замърсени води.Ефектът на пречистване на действащите пречиствателни съоръжения е нисък и нито една от общините няма пречиствателна станция за битово- фекални отпадни води.
В Община Разлог се предвижда изграждане на градска пречиствателна станция по програма ФАР.Няма определени срокове. Отреден е терен и са направени необходимите прединвенстанционни проучвания. Усвоени са средства за доизграждане на канализационна система.
В Община Банско е изработен проект във фаза предпроектни проучвания за изграждане на градска пречиствателна станция.
В Община Г.Делчев не се работи по проблема за пречистване на битовите отпадни води.Благодарение на вливащите се надолу по течението кристално чисти води на притоците и голямата самопречиствателна способност на реката, водите на р. Места към границата са съвсем слабо замърсени и напускат българската територия почти чисти.
⇒ Река Струма
Главните източници на замърсяване на водите й с промишлени и битови отпадни води са градовете: Перник, Радомир, Кюстендил, Дупница, Благоевград, Сандански и Петрич.От 13 603 м³/дн. отпадни води в р. Струма се заустват 11 404 м³/дн. без пречистване или 83,8% от общото количество /отнася се за прилежащите на НП Пирин територии.Голямо е замърсяването на водите на реката с органични вещества от битовофекален произход. В региона цялото количество битови води се заустват без пречистване, което е косвен признак и за наличие на бактериално замърсяване.
Община Симитли засега има решение за проектиране на градска пречиствателна станция.
Община Сандански има изготвен работен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за гр. Сандански, но няма срокове за изпълнение.

3.2. Източници на замърсяване на въздуха

В прилежащите територии на парка са установени 7 бр. неподвижни източници /емисии/ на замърсяване на въздуха.
Анализирани са данните за по-характерните показатели на вредни вещества, изпускани в атмосферата за 1999 и 2000 година.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние на природните компоненти на Пирин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.