Старопланинска област


Категория на документа: География


Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"
гр. Велико Търново

Педагогически колеж - гр. Плевен

Р е ф е р а т

по
Природознание

Тема: "Старопланинска област"

Изготвил: Проверил: ..........................
Ивелина Емилова Начева доц. д-р A. Дерменджиев
II HУП, ф. № 3766
СЪДЪРЖАНИЕ

I. Предбалкан
1. Географско положение и граници ..................................................3 стр.
2. Геоложки строеж и полезни изкопаеми........................................4 стр.
3. Релеф и морфографска подялба.......................................................4 стр.
3.1. Релеф на Предбалкана.............................................................4 стр.
3.2. Морфографска подялба...........................................................6 стр.
4. Климат.................................................................................................7 стр.
5. Води......................................................................................................8 стр.
6. Почви....................................................................................................8 стр.
7. Растителност ...................................................................................9 стр.
8. Животински свят...............................................................................9 стр.
9. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.................10 стр.
10. Геоекологични проблеми.................................................................10 стр.

II. Главна Старопланинска верига
1. Географско положение и граници...................................................11 стр.
2. Геоложки строеж и полезни изкопаеми........................................11 стр.
3. Релеф и морфографска подялба......................................................12 стр.

3.1. Релеф на Главната старопланинска верига........................12 стр.

3.2. Морфографска подялба.........................................................13 стр.
4. Климат...............................................................................................15 стр.
5. Води....................................................................................................16 стр.
6. Почви..................................................................................................16 стр.
7. Растителност..................................................................................17 стр.
8. Животински свят.............................................................................18 стр.
9. Стопанска оценка на природните условия и ресурси..................18 стр.
10. Геоекологични проблеми................................................................18 стр.

III. Използвана литература...........................................................................20 стр.

Стара планина или както в миналото е била известна - Балкана - е планинска верига тясно свързана с античната и с българската история. Балканът става име на целия полуостров и нарицателно име за някои политически действия и прояви. Стара планина е събирателно име за поредица от планински вериги с различна дължина и височина, с различно разположение и геоложки строеж. Мнозинството от тях имат общ произход и развитие и поради това образуват една цялостна природногеографска област, наречена Старопланинска. Тя има обща площ от 25 985.8 км2. Разположена е между Дунавската равнина и Краищенско-Средногорската природногеографска област и между границата със Сърбия и Черно море. Има дължина от 550 км и ширина от 20 до 70 км. Състои се от успоредно подредени планински ридове, разположени в посока заад-изток, надлъжни вътрешни котловини и напречни речни долини. В Старопланинската област геоложки и географски са обособени две самостоятелни подобласти - Предбалкан и Главна Старопланинска верига. Общото в тях е гънковият геоложки строеж и общата възраст и развитие на формите на земната повърхност. Всяка от тези подобласти има своите специфични природни характеристики и особености. Поради това те се изучават и разглеждат относително самостоятелно.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Старопланинска област 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.