Сравнителен анализ на Монтана и Враца


Категория на документа: География


Функции на селището
Отрасловата характеристика на икономиката на община Монтана се доминира от дейностите, свързани с машиностроенето, електротехника и хранително-вкусовата промишленост. От значение са и фирми работещи в леката промишленост, строителната индустрия и преработвателната промишленост.
В Монтана работят редица добре развити и разнообразни компании, които имат успешни партньорства с международни фирми за инвестиции, производство и продажби.
На територията на Община Монтана има 2127 предприятия, като близо 95% от тях са частни.
Особено важна е подготовка на общинското ръководство за изграждане на Индустриален парк и зони, разположени в близост до транспортна инфраструктура. Това ще осигури на общината редица сравнителни предимства към момента, когато от София ще започнат да се пренасочват част от инвестициите. Приоритетни направления на индустриалния парк са екологично чист, основаващ се на науката бизнес в следните отрасли: логистика и спедиция, складове, електроника, хранителна и преработваща промишленост.
Монтана е подходяща също и за развитие на земеделието, машиностроенето, електрониката, строителството, шивашката промишленост, производството на обувки и хранително-вкусовата промишленост. В допълнение, наличните сгради и изградени инфраструктурни благоустройства правят възможно бързото развитие на фирмите и намаляват техните капиталови инвестиции.

Районът на Монтана традиционно остава встрани от историческите процеси протичащи на Балканския полуостров. Това се обуславя от различни природогеорграфски и исторически фактори. В епохата на античността тук няма важни политически центрове на траките. Друга особеност е, че районът не попада в обхвата на гръцката колонизация. Едва през римската епоха /от ІІ век пр. Хр. до ІV век/ тук започват по-динамични процеси, свързани с изграждането на градски център като Монтана. Той се оформя предимно във връзка с близостта на римския лимес - границата на римската империя по р. Дунав в един период от няколко века. В Ранното средновековие районът е заселен от славянски групи, но що се отнася до Първото българско царство регионът не представлява значителен интерес.
Трябва да се отбележи, че потенциалът на културното наследство в Монтана способства за развитие на форми на туризъм, при които се посещават както културни, така и природни забележителности. Този комплексен подход - използването на хибридни форми като съчетаване на еко-туризъм с културен туризъм - увеличава привлекателността на района. Природните дадености на района допускат по-специални форми на туризъм като спелеоложки туризъм, катерачество, екстремни спортове и др. Съчетаването им с културен туризъм ще доведе до повишаване на привлекателността на региона.

IV. Демографски потенциал
За периода 2001-2011 г. населението на областта е намаляло с над 17%, което прави Враца областта с най-бързо намаляващо население.
Възрастовата структура
на населението в областта се влошава през целия период, като през 2011 г. на всеки трима души в работоспособна възраст се пада по едно лице на възраст над 65 години. Макар коефициентът на раждаемост да остава постоянен от 2004 г. насам, а броят на населението да се понижава, относителният дял на лицата под 14 години продължава да намалява спрямо този на лицата над 65-годишна възраст.
Съотнесен към населението, броят на действащите училища остава висок, въпреки че за периода 2001-2011 г. в областта са затворени над 50 училища. За същия период броят и на учителите, и на учениците в основното и средното образование намалява съответно с 32% и 31%, което е с около 4 процентни пункта по-бърз темп от средното за страната. През последните 5 години се забелязва тенденция на намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система ученици.

Функции на селището

Във Враца са развити много отрасли на промишлеността: текстилна (производство на памучни платове и коприни), шивашка, хранително-вкусова (хлебопроизводство, сладкарство, месопреработка, млекопреработка, производство на безалкохолни напитки и др.), за строителни материали (цимент, клинкер, добив на скално облицовъчни материали от врачанското находище - варовик), мебелна, лека, машиностроителна (производство на стругове и фрези), металолеене и металообработка и други.
Отрасълът Строителство генерира все по-високи приходи. За първите шест месеца на 2007 година във Враца са издадени 144 разрешения за строеж.Цените на недвижимите имоти са средно-високи.
Във Враца функционират няколко институции в услуга на бизнеса: Търговско-промишлена палата, Евро-инфо-център, Индустриална стопанска камара и др. На територията на общината се намира подземно газохранилище (на около 20 км от гр. Враца).
Северно от Враца се очертава екологично чиста зона, която е предпоставка за производство на качествени хранителни продукти.
Мрежата на централното топлофициране е добре развита, а далекосъобщенията са в добро състояние. Равнището на безработица в Община Враца към месец aвгуст 2007 е 6,5% (по-ниско от средното за страната

Община Враца дава своя принос в опазването и обогатяването на културно-историческото наследство, съхраняването на българския книжовен език, обичаи и традиции, като инвестира и съхранява българската култура и културни паметници, за да запази своето място в обединена Европа.
В община Враца действат държавни и общински културни институти. Със самостоятелна база разполагат Читалище "Развитие", Библиотека "Христо Ботев". Центърът за работа с деца и Общинският младежки дом работят с децата и младежта.
Културните институти в Община Враца са Държавната филхармония, Драматично-кукленият театър, Регионалният исторически музей с художествена галерия, Регионална библиотека "Христо Ботев", както и седемнайсетте читалища на територията на Общината.


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на Монтана и Враца 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.