Социално-икономически анализ на община Троян


Категория на документа: ГеографияНаселението на община Троян наброява 32 399 д. (2011 г.) - 22% от това на област Ловеч. Общината е втора в областта по показател големина на населението - след община Ловеч. През последните 5 години се наблюдава постепенно намаляване броя на населението на община Троян. Тази тенденция е характерна и за област Ловеч, Северния централен район за планиране и страната.

В центъра на общината - гр. Троян, живеят 21 194 д. - 63,1% от общото население на общината. Средногодишният прираст на населението е -1,8 (2003г).

За последните години броят на родените варира в диапазона 250-300 деца годишно. Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 д. от населението) е 6,7‰ (2003г). Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 2003 г. тя е 626 на 1000 д. от населението.

Детската смъртност в община Троян се характеризира с колебливост. През 2003 г. коефициентът на детска смъртност е 8,3‰ - под средния за страната (12,3‰) поради по-ниската детска смъртност в гр. Троян.

Естественият прираст зависи от равнищата на раждаемостта и смъртността. Прирастът в община Троян през последните години се движи в диапазона от -7,4‰ до -13,2‰, като през 2003 г. неговата стойност е -10,8‰

Механичният прираст е отрицателен (-102 д.). През 2003 г. в общината са осъществени 626 заселвания и 728 изселвания.

Измененията в броя на населението на общината са свързани с неговата възрастова структура. Очертава се постепенно намаление на броя и дела на лицата под 15 г. Контингентите във възрастовата група 15-64 г., от която основно се формира работната сила, намаляват абсолютно, но запазват относителния си дял (около 66,5% от общото население). Увеличава се делът на възрастното население (на 65 и повече години). Делът на населението в "активните възрастови групи" (15-64 г.) е сходен с този на областта и района. През 2003 г. съотношението между трите основни възрастови групи за община Троян е съответно 12,0: 66,3: 21,7%. От данните се вижда, че населението на общината застарява, делът на младото население е много по-малък от този на възрастните лица.

Структурата на населението по пол за община Троян е сходна с тази на областта и страната. На 100 мъже се падат 105 жени.

Важна характеристика на населението е образователното равнище. Структурата на населението по образование се наблюдава при преброяванията. Налице е абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, висше специалист (полувисше) и средно образование в общината - от 18 094 д. (46,7% от населението) през 1992 г. на 19 535 д. (55%) през 2001 г.

Разпределението на населението на община Троян по етническа група по данни от преброяванията показва, че към българската етническа група се е самоопределило 93,6% от общото население на общината (2001 г.), към турската - 4,4%, към ромската - 0,4%. Основно вероизповедание е източноправославното християнство.

5. Стопанска специализация на общината

"Калинел" ЕООД

"КАЛИНЕЛ" ЕООД е основана през 1994 година в гр. Троян.

"КАЛИНЕЛ" е фирма за производство на текстилни изделия. Днес е водещ производител на възглавници за спане, декоративни възглавници, калъфи за матраци и матрак-протектори, завивки, като също така продължава и разширява производството на полиестерна вата.

Притежава производствена площ от около 36 000кв.м. Обемът на реализираната продукция зад граница достига 87% от общите продажби.

Изделията на фирмата са познати в над 18 страни на 3 континента.

"Лесопласт" АД

"Лесопласт" води началото си от фабриката за производство на шперплат в Троян "Копроиз". Компанията е основана през 1935 г. като "Кооперативно дружество за производство и износ на шперплат".

Компанията произвежда обикновен и ламиниран шперплат, както и плочи от дървесни влакна - фазер, амбалаж, опаковки и дъски.

Лесопласт изнася по-голямата част от продукцията си (70% от продажбите за 2007 г. са от износ) за държави от Западна Европа, Македония, Румъния, Гърция, Судан и др.

"Балканфарма - Троян" АД

Част е от Актавис Оперейшънс България и от Актавис Груп, чиято централа е в Исландия. Актавис Груп е международна генерична компания, специализирана в разработката, производството и продажбата на висококачествени генерични медикаменти и е с лидерска позиция на най-големите световни генерични фармацевтични пазари.

Актавис България е с 50-годишна традиция в производството на фармацевтични продукти. Заводът на компанията в Троян произвежда aнтиацидни суспензии, сиропи, кремове и унгвенти, като 75% от продукцията е предназначена за износ - Русия и ОНД, Украйна и Балтийските републики. Основните производствени мощности в Троян са:

•Цех за суспензии

•Цех за гелове и унгвенти
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социално-икономически анализ на община Троян 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.