Северозападен социално-икономически регион


Категория на документа: География


 СЕВЕРОЗАПАДЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГИОН

Формирането на СЗСИР е основано на базата на сходни природни, демографски и стопански условия

Географско положение :
Регионът обхваща северозападните части на България - територията между реките Тимок - на запад, Искър - на изток, между река Дунав - на север и Стара планина - на юг. В така очертаните граници, регионът има територия от 10 588км² или едва 9,5% от територията на държавата. Той се състои от три области - Видин, Монтана, Враца с население от 430 127д (2011г.)

1. Регионът като място за живеене
Демография
Област Видин - 99 481д.
И през 2012 г. Видин остава областта в най-неблагоприятно демографско състояние в цялата страна. За периода 2001-2012 г. населението е намаляло с близо една трета, като по този начин областта става единствената с население под 100 хиляди души. Около 64% от населението живее в градовете.
Възрастовата структура на населението е изключително неблагоприятна. Видин е една от трите области, в които на всяко лице на възраст под 15 години се падат над две лица на възраст над 65 години. Другите такива области са Габрово и Кюстендил. Областта се характеризира с изключително силно изразени негативни тенденции по отношение на естествения и на механичния прираст на населението. Като резултат от ниската раждаемост и високата смъртност през последното десетилетие коефициентът на естествен прираст е отрицателен, като през повечето години е три пъти по-висок от средния за страната, който се колебае между -3,5 и -5,5‰. Механичният прираст също е отрицателен (-3,8‰ за 2012 г.).
Една трета от жителите на областта заявяват готовност да я напуснат, ако им се удаде такава възможност, което е предпоставка за по-нататъшно обезлюдяване. В комбинация с високия отрицателен естествен прираст тези нагласи на населението вещаят още по-сериозно влошаване на демографските характеристики на областта.

Област Монтана - 145 984д.
Средногодишното население на област Монтана през 2012 г. е малко над 144 хиляди души, като продължава тенденцията за неговото намаляване. Две трети от населението живее в градовете. В периода 2007-2011 година населението е намалявало с най-бърз темп в общините Георги Дамяново (-16%) и Брусарци (-14%), а с най-бавен - в общините Монтана (-6,8%) и Чипровци (-8,4%). През 2012 г. естественият прираст пада до -12,8‰, като единствено област Видин е с по-висок отрицателен прираст. Стойността е над два пъти по-висока от средната за страната (-5,5%).
Въпреки че от 2001 г. насам повече хора напускат областта, отколкото се заселват в нея, едва 9% от анкетираните през 2013 г. граждани заявяват нагласа да сменят местоживеенето си, ако им се удаде такава възможност. Висок остава делът на колебаещите се лица -8,3% при средно 4,5% за страната.
Област Монтана е с петото най-неблагоприятно съотношение между населението над 65 години към това до 14-годишна възраст (183,6% при средно за страната 140,9%). Населението на възраст над 65 години е 38,4% от това на възраст от 15 до 64 години, което прави област Монтана четвъртата област с най-неблагоприятна стойност по този показател при средна стойност за страната 28,5%.

Област Враца - 184 662д.
Област Враца се обезлюдява с бързи темпове, като за периода 2001-2012 г. тя е изгубила над една четвърт от населението си. Коефициентът на естествен прираст е отрицателен (-11,1 ‰) и е един от най-високите по абсолютна стойност в страната. По-лоши показатели имат само областите Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Габрово. Областта страда и от засилена миграция на населението. Коефициентът на механичен прираст (изчисляван като разлика между заселили се и изселили се от областта на 1000 души от населението) е също с един от най-лошите показатели за страната: - 5,8‰ при - 0,7‰ средно за България. Жителите на област Враца най-често се преселват в областите София (столица), Плевен и Монтана. Бързото намаляване на населението на областта води до влошаване на възрастовата структура.
Коефициентът на възрастова зависимост на населението над 65-годишна възраст спрямо населението между до 14-годишна възраст достига 161,6%, а отношението на тези над 65 години спрямо населението в работоспособна възраст се равнява на 33,3% при средни показатели за страната съответно от 140,9 и 28,5%. Област Враца е една от слабо урбанизираните в страната с дял на градското население от 59%, както и една от най-слабо населените - 872,7 души на кв. км, от урбанизираната територия, или близо двойно по-малко от средното за България.

Икономика
Област Видин
По отношение на икономическото развитие областта е сред най-изостаналите в страната. БВП на глава от населението е два пъти по-нисък от средния за страната, като през 2010 г. по-лоши показатели имат единствено областите Сливен и Силистра. През 2012 г. безработицата в областта се понижава с три процентни пункта, но остава висока - 17,4% при 12,3% средно за страната. В някои от по-малките общини в областта безработицата достига 40-50%. Заетостта също тръгва нагоре, но остава най-ниската в страната - едва 37%.
В голяма степен ниската икономическа активност на населението е следствие от крайно неблагоприятната демографска ситуация в областта и от ниската квалификация на преобладаващата част от работната ръка в областта. През 2010 и 2011 г. се забелязва повишаване на инвестиционната активност в областта, която не е достатъчна, за да генерира по-високи нива на заетост и по-високи доходи. По привлечени чуждестранни инвестиции на човек от населението към края на 2011 г. по-лоши резултати са отчетени единствено в областите Велико Търново, Кюстендил, Монтана и Силистра.
До края на 2012 г. общините в областта не успяват да се включат достатъчно активно и в оперативните програми на ЕС, като изплатените средства към тях са малко над 9 млн. лв., което е най-ниската абсолютна стойност за област в страната. Относителният дял на индустрията в структурата на брутната добавена стойност за област Видин е чувствително по-ниска от средната за страната, което свидетелства за ниско ниво на индустриалното развитие. Пускането в експлоатация на втория мост на река Дунав, който свързва град Видин и град Калафат, се очаква да даде положително отражение върху стопанската активност в областта.

Област Монтана
Област Монтана регистрира четвъртия най-нисък БВП на човек от населението за 2010 г. - 4849 лв. Безработицата продължава да бележи ръст от 2009 г. насам, като през 2012 г. достига почти 15%. Установява се нисък коефициент на заетост на населението над 15-годишна възраст - 39,2% спрямо средния за страната от 46,6%.
В отраслов план през периода 2007-2011 г. се увеличава броят на фирмите в селското стопанство и търговията. През годините след 2007 г. се наблюдава увеличаване на стойността на селскостопанската продукция, произведена в областта, и спад на промишлената продукция. Тази тенденция може да се обясни с повишените инвестиции в селското стопанство, наблюдавания ръст в цените на земеделската продукция за периода, както и с окрупняването на земеделските масиви и увеличаването на обработваемите площи.
През 2011 г. разходите на предприятията за придобиване на дълготрайни материални активи нарастват с над 68% (четвърти най-висок ръст в страната) до 165 млн. лв., като достигат отново нивата от 2008 г. Нарастването се дължи предимно на увеличаване на инвестициите в селското стопанство. За периода 2007-2011 г. се наблюдава обезпокоителен процес на застой и понижение през някои години на дълготрайните материални активи в индустрията. Област Монтана продължава да е непривлекателна за чуждестранни инвеститори. Натрупаните преки чуждестранни инвестиции до края на 2011 г. са едва 25 млн. евро, като по-ниски нива на концентрация на външни капитали са налице единствено в област Силистра.

Област Враца
Враца е една от стабилно развиващите се области в страната през последните шест години. БВП на глава от населението плавно нараства (с изключение на кризисната 2009 година), като по този показател областта се нарежда на шесто място в страната веднага след област Бургас. Показателно за устойчивото развитие е равнището на безработица. Не се наблюдават резки скокове през последните години и независимо от лекото повишение от 2010 г. насам равнището на безработица се задържа на нива под средните за страната - 9,4% през 2012 г. при 12,3% за България. Въпреки това коефициентът на заетост на хората на 15 и повече навършени години остава нисък -39,9%, с над шест процентни пункта под средното равнище за страната. Наблюдава се и сериозна разлика по този показател между отделните общини в областта.
Доходът на лице от домакинството нараства сравнително слабо през 2012 г. до 3723 лв. Нивата остават по-ниски от регистрираните през 2007 г. (3741 лв.) и 2010 г. (3798 лв.). Въпреки изложените положителни данни за икономиката все още областта не успява да използва потенциала си за развитие. Броят на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението е един от най-ниските в страната - 31 при средно 50 за България, а разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през 2011 г. намаляват спрямо предходната година.
Сред бизнеса в областта не цари оптимизъм - повечето от анкетираните компании очакват свиване на приходите и на инвестиционната активност през следващите 12 месеца (юни 2013 г. -май 2014 г.). Чуждестранните инвестиции нарастват едва забележимо през 2011 г. и остават на равнище, значително по-ниско от средното за страната. Слабата инвестиционна активност се компенсира отчасти от добрата работа на общинските администрации по оперативните програми на Европейския съюз. Разплатените средства по оперативни програми са 384 лв. на човек към края на 2012 г. - резултат, който е над два пъти по-висок от средния за страната и трети най-добър от всички области. Област Враца е добър пример за сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации.
Удължаването на живота на V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй", както и евентуалното разполагане на нов блок на площадката на предприятието се цитират от местния бизнес като проекти с голямо значение за икономиката на областта. Полагат се усилия за развитието на туризма, в т.ч. и по трансгранични проекти със Сърбия и Румъния.

Данъци и администрация
Област Видин
Данъчната среда в областта е сравнително благоприятна. По-голямата част от местните данъци и такси са по-ниски от тези в останалите области, а ставката за годишен патентен данък за търговия на дребно е най-ниската в страната.
Единственото изключение тук е община Ружинци, където въпросната ставка е непропорционално голяма - 2,5 пъти по-висока от тази в областния център Видин. Проблем остават остарелите методи на административно обслужване на гражданите и на бизнеса. От единадесетте общини в областта единствено Видин и Кула декларират по-висока готовност за работа на едно гише. Развитието на електронните услуги също изостава, като в периода май 2012 г. - май 2013 г. такива са използвали едва 16% от анкетираните представители на бизнеса при средно два пъти по-високи стойности за страната.
Единственият фактор, който доближава област Видин до средните за страната показатели за отделните елементи на бизнес средата, е работата на областната и на общинските администрации. Съдебната система също се ползва с добър престиж. Очакванията на бизнеса по отношение на динамиката на броя на наетите, на инвестициите и на оборота през следващите 12 месеца (юни 2013 г. - май 2014 г.) са по-скоро песимистични.

Област Монтана
Областта получава една от най-високите оценки за страната в тази категория, което е най-вече следствие от ниските нива на местните данъци и такси. Търговците на дребно на площ до 100 кв. метра плащат втория най-нисък патентен данък в страната - 4,8лв./кв. м при среден данък за страната над 10 лева. Таксата за битови отпадъци за юридически лица (6,5‰) също е под средната за България (7,5‰). В областта има изключително ниско възприятие за корупция, като единствено институциите в област Смолян се ползват с по-голямо доверие сред представителите на местния бизнес.
В областта се забелязва постепенно разпространение и разширяване на електронните услуги, както и поетапно повишаване на готовността на някои от общините за обслужване на бизнеса и на гражданите на едно гише. Това е позитивен сигнал, особено като се имат предвид тежката социалноикономическа обстановка и необходимостта от целенасочена политика за повишаване на икономическата активност в региона. През 2013 г. оценката за работата на областната и на общинската администрация (3,4/5,0) е малко по-висока от средната за страната - 3,3/5,0.
Предизвикателство за местните власти продължава да бъде задържането на висококвалифицирани кадри, особено на позиции, свързани с изработването и изпълнението на проекти по европейски програми. Основна причина за това текучество е ниското ниво на възнагражденията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Северозападен социално-икономически регион 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.