Северен централен район


Категория на документа: География


Северен централен район

1.Географско положение и граници

а/ Географско положение - Районът е с най-разнообразна природна, социална и икономическа структура. Включва области от Централна Северна България (област Габрово), Дунавското крайбрежие, Лудогорието и част от Южна Добруджа (област Силистра). В района са 5 административни области - Русенска, Великотърновска, Габровска, Силистренска и Разградска. На запад районът граничи със Северозападния, на юг - с Югоизточния, а на изток - със Североизточния район. На север районът има обширен излаз към Дунавското крайбрежие.

- Природногеографско положение - В природно отношение Северният централен район се характеризира с изразени различия. Западната част включва части от Дунавската равнина, Предбалкана и Средна Стара планина, докато източната част са в Дунавската равнина. Върху динамиката на природните процеси силно влияние оказват нахлуващите въздушни маси от север и североизток. Влиянието на р. Дунав върху природния комплекс е локално - в малка ивица по крайбрежието.

- Икономгеографското положение на района се анализира и оценява от формираната транспортна мрежа, която осигурява и поддържа икономическите връзки с отделните части на територията. От Русе на юг през Горна Оряховица за Стара Загора, Кърджали и с. Подкова минава транспортен коридор №9. При Русе са Дунав мост (жп и шосейна връзка с Румъния), фериботен комплекс до Гюргево (Румъния) и граничен пункт. Южната граница на района се пресича от няколко важни Старопланински прохода - Шипченски, Хаинбоаз (Проход на Републиката), Твърдишки и Вратник, чрез които се поддържат икономически отношения с Южна България. Предвижда се изграждане на шосейна връзка под билото на Стара планина, южно от Габрово.

б/ Площ - 14 974 км² (13,5 % от територията на страната)

в/ Граници и ГКПП-та - изградени са няколко ГКПП-та на някои от пристанищата по р. Дунав.
- ГКПП "Силистра"; ГКПП "Тутракан"; ГКПП "Русе"; ГКПП "Свищов".

г/ Трансевропейски коридори - През районът преминава европейски транспортен коридор №9.

2. Природна среда и природни ресурси

а/ Релеф - Природата на района се характеризира с изразена зоналност - от север на юг попадат части от Дунавската равнина, Предбалкана и Стара планина. Те имат различен геоложки строеж и палеогеографско развитие, което определя различната надморска височина и преобладаващите земни форми - речни долини, котловини и плата.

б/ Полезни изкопаеми - има големи запаси на нерудни полезни изкопаеми. Усвояването им поставя началото на различни производства - на строителни материали, порцеланови изделия, стъкло, керамика и др.
- Черни въглища - Трявна (с малки запаси);
- Нерудни полезни изкопаеми - каолин (Ветово, Сеново), кварцов пясък (Елена), варовици и мергели (с. Басарбово, с. Красен, Пиргово), огнеупорни глини (Килифарево, Севлиево), базалт (Свищов, Сухиндол).

в/ Климат - територията на района е в умереноконтиненталната климатична област. Само в най-южните части на , в земите над 1600 м, климатът е планински. През зимния сезон в някои котловини температурите рязко се понижават (в резултат на температурни инверсии). В Севлиево са измерени едни от най-ниските януарски температури в страната (-35 ˚С). През лятото температурите достигат високи стойности (до 40 ˚С) в Русе, Свищов, Велико Търново, което характеризира типичния континентален характер на климата. Средните годишни валежи се колебаят между 500-670 мм, като в Средна Стара планина те са значително по-високи.

г/ Водни ресурси - те са с ограничени запаси, въпреки че през територията минават едни от най-големите реки на страната - Росица, Янтра, Русенски Лом. По-големи са запасите на подземни води, които се използват за промишлено и битово водоснабдяване. За да се поддържа балансирано водоснабдяване на селищата и икономиката, са изградени големи язовири - "Ал.Стамболийски", "Йовковци" и "Бели Лом". За напояване на земеделски култури се използват води от р. Дунав. С важно социално значение са минералните води при Вонеща вода и с. Овча могила. В най-източната част е единственото запазено езеро край р. Дунав - "Сребърна", сега биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО.

д/ Почвени ресурси - Земеделските площи в района са 15,3 % от тези на страната. Преобладават черноземните почви (Дунавската равнина), сивите горски почви (Предбалкана), планинско-ливадните почви (Средна Стара планина) и алувиално-ливадните почви (по речните крайбрежия). Почвеното богатство на района е голямо и оказва силно влияние за развитието на аграрното стопанство.

е/ Горски ресурси - те са ограничени и са съсредоточени основно в Средна Стара планина и на места в Предбалкана. За да се опази и съхрани природното богатство, са създадени природни паркове и резервати - Национален парк "Централен Балкан" (един от трите в България), природен парк "Русенски Лом" и др.

3. Население и селищна мрежа

А. Население - характерна тенденция (след 1990 г) е постоянното намаляване броя на населението.

а/ Брой на населението - 861 112 души или 11,7 % от броя на населението в страната.

б/ Гъстота и разпределение на населението - вътрешнорайонните демографски различия са силно изразени, което оказва влияние върху социално-икономическото развитие на района.
- Ср. гъстота - 57,5 д/км² (по-ниска от средната за страната).
в/ Демографски показатели:
- Раждаемост - 8,6 ‰ (най-висока в област Силистра, най-ниска в област Габрово);
- Смъртност - 15,9 ‰ (по-висока от средната за страната 14,6 ‰; най-висока в област Габрово).
- Естествен прираст - отрицателен (-7,3 ‰);
- Градско население - 65,7 %; селско население - 34,3 %;
- Безработица - 11,5 % (в област Разград е два пъти по-висока); Заетост - 54,8 %.
- Възрастова структура - нарушена.
> Население в подтрудоспособна възраст - 12,3 %;
> Население в трудоспособна възраст - 67,3 %;
> Население в надтрудоспособна възраст - 20,4 %;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Северен централен район 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.