Регионални зависимости за модулите на годишния и максималния отток на река Вит на основата на ГИС


Категория на документа: География


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012

15-17 НОЕМВРИ 2012
15-17 NOVEMBER 2012

International Jubilee Conference UACEG2012: Science & Practice
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY
РЕГИОНАЛНИ ЗАВИСИМОСТИ ЗА МОДУЛИТЕ НА ГОДИШНИЯ И МАКСИМАЛНИЯ ОТТОК НА РЕКА ВИТ НА ОСНОВАТА НА ГИС
С. Кирилова1, Д. Георгиева2

Ключови думи: хидроложки характеристики, географска информационна система (ГИС), Цифров модел на релефа (ЦМР - DEM), Водосборен басейн

Научна област: хидрология
РЕЗЮМЕ

Основен подход при липса на данни за изследвани створове от реки при които няма изградени и функциониращи хидрометрични станции е създаването на регионални зависимости. Тези зависимости са базирани на информационни масиви от данни за оточните характеристики на реки от речната система на изследвания водосбор.

Съществуват различни методи за получаване на регионални зависимости при ползване на наличните данни. В настоящото изследване са разработени двуфакторни зависимости за водосбора на река Вит, които могат да се използват за притоци, при които няма преки хидроложки наблюдения и измервания за конкретен створ.

Физикогеографските характеристики на водосборните басейни, за разработване на регионални зависимости за характеристиките на годишния и максималния отток, използвани в изследването, са определени на основата на разработен цифров модел на релефа за водосборния басейн на р. Вит, в среда на географска информационна система (ГИС).

Получените резултати за хидроложките характеристики на средногодишния и максималния отток са представени в тематични карти в ГИС среда, които позволяват да се определи съответния модул на оттока за произволен пункт от реката.

1. Определяне на физикогеографски характеристики в среда на ГИС

Река Вит се образува от сливането на река Бели Вит, приемана условно за главна река, и Черни Вит. Р. Вит извира от подножието на връх Вежен в Златишко-тетевенския дял на Стара планина на височина 2030 м. Тя е дълга 189 км, а водосборната ѝ област е с площ 3 220 км². Формата на водосборния басейн е силно продълговата (средна ширина 25 км), което не е позволило развиване на една по-гъста речна мрежа. Броят на притоците е малък - р. Вит има около десет притока с дължина над 10 км, от които най-голям е р.Каменка с дължина 49 км и водосборна област 498 км2. Средният наклон на реката е 9,6 ‰ . Гъстотата на речната мрежа е твърде малка - 0,5 км/км2.

Така представените физикогеографски параметри се основават на разработения в ГИС среда цифров модел на релефа (ЦМР). Разработения цифров модел е основа за
разработване и прилагане на регионални зависимости характеризиращи изменението на оттока. Препоръчително е разработването на ЦМР за целите на хидроложки изследвания, да се основава на картен материал в мащаб 1: 25 000 и размер на растерната клетка 20х20м [1].

2. Хидрологична изученост

Водосборът на река Вит, като цяло е със слаба хидроложка изученост. Недостатък е липсата на хидрометрични станции в най - долното течение на реката преди заустването й в река Дунав. В миналото е съществувала ХМС 56, която през 1945 г. е закрита и не е възможно да се направи, каквато и да е интерполация между нея и останалите станции по поречието. Информацията от тази станция би била добра основа за определяне на водното количество вливащо се в р. Дунав, която е на около 6 км от устието.

Във водосборния басейн на река Вит последователно са били изграждани и са провеждани наблюдения върху оттока, чрез хидрологични станции от държавната опорна хидроложка мрежа стопанисвана от НИМХ - БАН.
2.1. Характеристики на годишния отток

Статистическите параметри на хидроложките редове за всяка станция, за периода на наблюдение са дадени в табл. 2.

Таблица 2. Статистическите параметри на хидроложките редове за използваните ХМС на годишния отток за период 1939 - 2009г.
Характеристика
ХМС.51
ХМС.52
ХМС54
ХМС55
Qср m3/s
4,769
3,041
11,63
13,457Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионални зависимости за модулите на годишния и максималния отток на река Вит на основата на ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.