Растителност на Азия


Категория на документа: География


Растителна покривка на Азия

Азия попада в две главни флористични области: Холарктична, която заема северната и средната част, и Палеотропична, която обхваща южната част. Всяка една от тях се разделя на отделни флористични подобласти.

Холарктичната растителна област е претърпяла големи и резки изменения на растителните видове. Обширните ледени покривки, продължителното снегозадържане, съвременните движения на земната кора са допринесли за коренни изменения на растително видове и растителна покривка. Флората на Холарктичната област на Азия е много по - млада по произход и разпространение и по - бедна от флората на Палеотропичната област на континента.

Холарктична растителна област
Наименование
Граници
Видове
Арктични пустини и полупустини
Най - северните части. Представлява ледени и снежни пространства в арх. Северна земя, Новосибирките о-ви и о. Врангел.

Тундрова растителност
Покрива цялото северно крайбрежие от Байдарацката губа на Карско море до Анадирския залив на Берингово море.
Лишеи, мъхове, многогодишни растения - боровинки, каменоломка, полярен мак.
Различават се петниста, торфениста и камениста тундра, както и тундрови формации - планинска тундра.
Липсват ендемити.
Лесотундра
Тясна ивица южно от тундрата.
Разредени нискорасли дървета и храсти - бреза джудже, върба.
Тайга
Обширен горски пояс, разположен от Урал до Тихия океан. Той е разреден от многобройни торфени блата и пълноводни реки.
Иглолистни гори - смърч, сибирски бор, сибирска лиственица на запад, сибирска ела на изток.

По Тихоокеанското крайбрежие на Източна Азия в Амурско - Приморския край, в о. Хокайдо и п-в Корея
Широколистни гори -монголски дъб, туя, амурска липа.
Лесостеп
Западносибирската равнина и Южносибирските планини
Липа, бреза, тревисти видове
Степна растителност
Развита е върху плодородни черноземи между Западносибирската равина и Казахската хълмиста земя

Сухи степи, полупустини и пустини
Умерения климатичен пояс на Средна Азия
Тревисти и храстови видове, предимно ксерофити със силно развити коренова система.
Глинестите и каменистите пустини Гоби, Такламакан, Алашан, Казакум, Каракум - саксаулът, тамариксът
По бреговете на реките Тарим, Сърдаря, Амударя, Или и край постоянните извори са възникнали оазисите - тополи, тръстика, върби и културни растения.
Субтропична вечнозелена растителна покривка
Области с горещо и сухо лято и мека, дъждовна зима
Вечнозелените, твърдолистни бодливи храстови формации маквис и фригана - каменният и вечнозеленият дъб, алепския бор, кипарис, а в планините - ливански кедър. Добре застъпени са: маслината, смокинята, дафиново дърво.
Високопланинска растителност
Азиатските планини
Преобладават планинските била с алпийски ливади и с голи скалисти върхове и ледници.
В Тибетската планинска земя - оскъдна храстова и тревиста растителност.
В Хималаите е добре изразена височинната етажираност, особено по южните склонове.До снежната граница - рододендронът, алпийските ливади, по-ниско са иглолистните гори, съставени от хималайски кедър, бор, а още по-ниско широколистните и вечнозелените субтропични гори с много лиани.


Палеотропичната растителна област обхваща тропичните пустини в Арабски п-в, Южен Иран и пустинята Тар в северозападната част на Индостан. Това са голи пустини и каменисти пространства с много рядка растителност. Около постоянните извори и реки са възникнали оазиси с тропична растителност, предимно финикова палма. Срещат се различни видове акации, мимози и др.

Саваните и тропичните гори заемат по - големи площи, в областите със субекваториален и екваториален климат. По влажното Малабарско и Короманделско крайбрежие на п-в Индостан, в о. Шри Ланка, в низината на р. Ганг преобладават гъстите тропични гори - джунгли, а покрай реките - галерийни гори. В тях се срещат лиани, епифити, палми, бамбук и др. В огромната обща делта на р. Ганг и р. Брамапутра върху силно овлажнени тинести наноси са развити джунглите. По крайбрежията и речните устия са развити мангровата растителност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Растителност на Азия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.