Португалия


Категория на документа: География


Сериозен е проблемът на 1млн. португалци пръснати из Европа и най- вече във Франция. Друг проблем са 600 хил. португалци- "реторнадуш"(6% от населението), които след революцията от 1974 г. се връщат в родината.

Приоритетите са два: да се задоволят основните нужди на населението и да се създадат съответни инфраструктури . Тяхното изпълнение е свързано с решаването на въпросите: доколко присъединяването ще помага да се достигне тази цел? Какви средства ще трябжа да се задвижат, за да успее?

Радикалните реформи започват през 1983 г. с избора на Мариу Суариш за премиер. Започват икономически реформи, като въвеждане на промени в данъчното облагане в съответствие с европейските изисквания, модернизация на финансовия сектор, подобряване на инфраструктурата . Създава се стабилна административна система. Премиерът използва личното си влияние и търси подкрепата на европейските столици за португалското членство.

Скоро провителството постигна две споразумения с Международния валутен фонд за финансова помощ с цел да се преструктурира икономиката и да се намали бюджетния дефицит. Португалия получи и годишна помощ от ЕИО в рамките на 250 300 млн. долара.
Либерализира се външната търговия , която в периода 1984-1985 г. се увеличи 24 % . Денационализират се големите предприятия, които по време на диктаторския режим се намират изцяло в ръцете на държавата. Периодът не е никак лесен за Португалия- иконимиката и претърпя големи загуби най-вече заради промените в текстилната индустрия, която тогава осигурява 40% от цялото индустриално производство и 33% от общия износ. Въпреки че Португалия значително подобри икономическите си показатели, приемането и този път е бавено заради проблемите на Испания.Двете страни заедно стават официални членове на организацията на 01.01.1986 г.

И като член на ЕС Португалия е с една от най-слабо развитите икономики сред европейските държави. Структурата на португалската икономика е многоотраслова, но без съществена специализация в системата на маждунарното разделение на труда. В същото време в резултат на определени исторически, географски и други условия някои отрасли са достатъчно добре развити. Към тях се отнасят текстилната, обувната и рибоконсервната промишленост, винопроизводството и изработването на коркови тапи.

Пътят по който се развива и формира стопанската структура, спецификата в икономическото и социалнотполитическото развитие на страната поражда редица особености в португалската промишленост, които не се налюдават в такова съчетание в други западноевропейски държави.
Безспорни са положителните ефекти от членството на Португалия в ЕС. В средата на 80-те годиниекспертите предричат за Португалия лоши перспективи за съществуването и в рамките на ЕС. През 90-те години ръстът на португалската иконимика надхвърля средния за страните от еврозоната със стойността си от 3,3%(средната стойност за държавите от ЕС е 2,5%). В годините след присъединяването си Поругалия достига най- високия процент на растеж в Европа.Икономическият бум се дължи преди всичко на чуждестранните инвестиции и на значителната финансова помощ, отпускана от ЕС за изравняване на икономическите и показатели с тези на по-развитите членки. Присъединяването на страната към единната валута бе обявено за " победа на всички потугалци".

Външнотърговското салдо на Португалия, като важе елемент от структурата на БВП и през 2005 г. е отрицателно и възлиза на 11,7 млрд. евро.

Наблюдаваната тенденция о последните няколко години на сравнително забавен растеж на икономиката на страната продължи и през 2005. През 2003 г. в БВП намалява с - 1,1%, през 2004 г. растежа е само с 1,0% , а през 2005 г. е едва 0,8% най-ниската стойност в еврозоната.Растежът в икономиката през 2005 г. е незначителен е не доведе до повишение на заетостта и намеление на равнището на безработицата, която е 7,4%. Въпреки че жизненият стандарт чувствително се повиши от присъединяванетона страната към ЕС досега, той все още не се е изравнил с нивото на останалата част на Западна Европа. Португалският БВП на глава от населението е 74% от средния показател за ЕС (при влизането в ЕС през 1986 г. той представлява 54%). Португалия е една от малките европейски икономики с БВП от 132 млрд.евро.На глава от населението се падат 13244 евро.Средната работна заплата в страната е 816 евро, минималната работна заплата - 437 евро, минималната пенсия - 231 евро (2006 г.).

Много бързо развиващият се туризъм на Португалия през 80-те години подчертано се забавя през 90-те. Нарастването на пристигащи туристи, което варира от 11% през 1980 година (най-бързият темп), спада до 6,6% през 1991 и 5,6 % през 1992. Следва спад през 1993 с 0,8%. Рязкото спадане най-много се усеща според общото количество на чужди посетители за минимум един ден престой.
Свикнала с дотогавашния успех, Португалия преживява кризата и започва дебати за нова туристическа политика. От една страна бяха тези, които поддържаха идеята, че дотогавашната политика и продукция са служили на Португалия много добре и просто се нуждаят от по-добро ръководене.От друга страна имаше и такива, които бяха съгласни, че Португалия се нуждае от съвършено нов имидж и различна продукция, особено що се отнася до разходите на туристите, които бяха спаднали драстично. Между 1980 и 1996 общите разходи на чуждите туристи нарастнаха с 61%, но дневните разходи се понижиха катастрофално с 34%.
Португалската съседка Испания беше главната причина за този проблем. Местните хотелиери споделяха, че не могат да удовлетворяват туроператорските изисквания, но имаше много испански такива, които можеха. Затова туристическите гидове предпочитаха испанските пазари-по-евтини,по-изгодни и по-близки до водещите европейски пазари. Тази картина откроява истинските различия между продукцията и културата на двете страни. Но много туристи,а също тургидове не обръщаха голямо внимание та тези факти и оставаха верни на Португалия.
Дебатите относно тази политика бяха спечелени от тези, които поддържаха идеята за новия облик на португалския туризъм. Днес Португария набляга на различията между испанската и собствената си продукция, като отдава голямо значение на плажната си ивица и поставя себе си по-нагоре в класацията. В наши дни Португалия поставя акцент на своите исторически забележителности, докато в Испания тази тенденция е слабо изразена. Този тип туризъм е характерен за семейния туризъм и за местните граждани, а Испания се възприема като място подходящо за по-млади хора. Тази стратегия има своите предимства и недостатъци. През 1996, сравнявайки двете страни,Испания посреща 62 милиона посетители, а Португалия 23 милиона. Друг пример, отново за 1996 - Португалия посреща 1,5 милиона британски гости, докато Испания десет пъти повече. Само 10% от британците ако са били привлечени към Португалия резултатите нямаше да бъдат толкова драматични.
Трябва да бъде отбелязано, че тази разлика между броя на туристите на Португалия и Испания всъщност се дължи на разликата в големината на двете страни. Испания е пет пъти по-голяма по площ от Португалия и има четири пъти повече население. По този признак Португалия държи на себе си.

Икономически региони

1. Северният регион заема 3/5 от територията на страната.Регионът Север е с площ 21 280 кв.км. и обхваща Северна Португалия.На север и изток граничи с Испания, на юг с Център, а на запад с Атлантическия океан.

На територията на региона са изградени няколко автомагистрали, които имат важно значение за трансграничното сътрудничество с Испания.Регионът север е коренно противоположен на Южна Португалия, като пейзаж, социална структура, политика и религия.

Демографските фактори също въздействат за развитието на региона. Населението и специално неговият брой е най- същественият белег за степента на усвоеност на дадена територия. В региона живее най- младото население в страната, на брой 4 млн. д. Икономически активни са 1,8 млн. д., а безработицата 8,5 % е над средната в страната.

Селищната мрежа ключва 51 града и 2 028 села.В административно деление регионът включва следните 8 NUTS 3: Миню- Лима, Каваду, Аве, Гранде Порту, Тамега, Ентре Дору и Вога, Дору и Алту Траз- уж- Монтиш.

Специализиран е в областта на леката (текстилната и кожаро-обувна), хранително-вкусовата, химическата (основна и органична) , добивната (волфрам, берилий, уран) промишленост, в месо-млечно животновъдство (едър рогат добитък, свине), в отглеждане на зърнени и субтропични култури.

Порту (1,5 млн. ж.). Името му означава пристанище. Порту е вторият по големина град в Португалия. Градът е търговско-промишлен и транспортен възел. Център е на машиностроенето (корабостроене, електротехника), текстилната, хранително-вкусовата, химическата и обувната промишленост.

Брага (171 хил. ж.) е люлката на християнската религия в Португалия. Още от XI в. е главен религиозен център с много църкви и манастири.Брага е най- старата столица на Португалия. В града са развити текстилната, кожарската, обувната и захарната промишленост.

Гимарайш е стара столица на страната (1109 г.). Тук се изработват ножове, килими, керамични съдове, както и бижута от желязо, мед и злато. Градът привлича много туристи

2. Регион Център с площ 23 668 кв.км. граничина север със Северния регион, на изток с Испания, на юг с Лисабон и Алентежу, на запад с Атлантическия океан.

Броят на населението е 2 570 млн.д. Това е регион с високо ниво на икономическа активност (1,3 млн.д.) и заетост, и ниска безработица (5,5%). Градовете са 41, а селата 1 035. В административно деление регионът включва следните 12 NUTS 3: Байшу Вога, Байшу Мондегу, Пинял Литурал, Пинял Интериор Норте, Пинял Интериор ,Сул, Дау- Лафоеш, Сера да Ештрела, Бейра Интериор Норте, Бейра Интериор Сул, Кова да бейра, Медиу Тежу и Оесте.
Населението се занимава основно с традиционно земеделие. На второ място е индустрията, включваща производство на хартия, амбалаж, керамика, стъкло, компоненти за автомобилната индустрия, мотоциклети, корабостроителници, стомана и металургия. Обслужващият сектор е добре развит.

Авейру (73,6 хил. ж.) е известен като Португалска Венеция заради лагуната при устието на р. Вога и каналите, пресичащи града, заради типичните, подобни на гондолите лодки - моли-рейруш, с форма на лебед. Другото си име (Португалска Холандия) е получил заради дигите, каналите и дюните.

Куимбра (128,5 хил. ж.) също е бил кралска столица от 1134 до 1256 г. През 1290 г. тук е открит най-старият университет в Португалия и един от най-старите в Европа.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Португалия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.