Понятия в биоценологията


Категория на документа: География


1. Основни понятия в биоценологията
Организми и фактори на средата. Абиотични фактори.
Климатични фактори:
Светлина-видове, които са изключително светлолюбиви се наричат

хелиофити, а видове, които са сенколюбиви се наричат сциофити.
Видове, които издържат на по-малко светлина, но издържат и на по-осветени пространства се наричат умерени сциофити.
При животните в зависимост от денонощната активност на видовете

те се поделят на: дневни нощни и сумрачни.
Под въздействието на светлината растенията могат да изместват процесите на нарастване по посока на светлинат, което се нарича положителен фототропизъм,а когато нарастват в срещуположна посока, това се нарича отрицателен фототропизъм. Когато нарастването е перпендикулярно на слънчевите лъчи се приема като трансверсален фототропизъм.
При животн. преместване по посока на светлината е положителен фототаксис,а обратно на светлината е отрицателен фототаксис.
2. Редуването на светлата и тъмната част от денонощ.фотопериодизъм
Температурата освен като климатичен елемент се проявява и като вътрешна особеност на животинските организми.
Животни с постоянна температура на тялото са хомеотермни или топлокръвни, а тези при които темп.се изменя в зависимост от темп. на средата се наричат пойкилотермни. Съществува и междинна група от хетеротермни, които в активно състояние са хомеотермни, а когато изпаднат в продълж. сън губят своята способност за терморегулация.
Евритермни организми-които съществуват при значителни колеб. в температурата на околната среда, а тези при незначителни колебания се наричат стенотермни. В науката с известна относителност се приема правилото на Ален, според което топлокръвните животни обитав. по-студ.части на планетата имат много по-малки размери на органите, който стърчат от тялото, в сравн. със същите организми живеещи при по-топъл климат. Във връзка с топлоотдаването е и правилото на Бергман-жив. от един и същи вид живеещи при по-студен климат имат по-големи размери на тялото, отколк. тези, които обитават по-топли райони.
3. В зависимост от отношението си към влажността на въздуха организмите се поделят на няколко типа
еврихигробионти-могат да съществ.при най-разл.стойн. влажност.
ксерофилните организми са привързани към засушливи местообит.
мезофилни са обитаващите при усл. със средна степен на влажност.
Хигрофилниса обитаващите при особ.високи стойности на увлажн.
Механизми и приспособления за преодоляване на неблагоприятните периоди-ефемери, ефемероиди, стъблени (кактуси и млечки) и листни (алое и агаве) сукуленти,при типичните ксерофити има дебела кутикула с много устица по повърхн.,
При животн.също се наблюдават приспособления-при галапагоскит костенурки и един вид австралийска жаба по време на дъжд се запасяват с вода в пикочния мехур за да подържат жизнените функции през сухия период. Други животни изпадат в продълж. сън през сухия период като натрупаните преди това мазнини се разпадат на вода и въглероден диоксид и подър. жизнен. дейност.
4. Формирането на организмовите съобщества се влияе също от скоростта и посоката на вятъра.Екстремални прояви в скоростта на вятъра причиняв. динамични промени в състава и структурата особено на растителните съобщества. Равномерн. или пулсиращо въздействие на вятъра в нормални граници на неговата сила способства за формирането на асиметрични или флагообразни корони на дървесните видове особено при гор. граница на гората.
Газовият състав на атмосферата оказва съществено влияние на организмовите съобщества само в непосредствена близост до вулканите, където той значетелно се изменя. Във високите планини повишеното атмосферно налягане и намаленото колич. на кислород ограничава разпространението на организмите. Раст. обитаващи по-голяма надморска височина се отличават с по-гол. съдържание на хлорофил в листата, а при животните се увелич. съдърж. на хемоглобин в кръвта, което им придава по-голяма екологична пластичност в сравн. с животните, чието съдържание на хемоглобин в кръвта се изменя в тесни граници.
5. Влиянието на климата в-у организмовите съобщества се установява чрез различни методики
Методика на климатограмите и климатодиаграмите-Walter, G.,1968,
при които се отчита годишн. разпределение на темпер.и валежите.
Друга класификационна с-ма за типовете климат е на Köpen,W,1900
Трета и особено важна за растителност.е с-мата наУорън Торнтуейт
(Thornthwaite, W.,1931,1948). Тази система дава възможност да се отчит. такива показатели като влажност.на почвата и потенциалн. изпаряемост. С нея са определени 5 основни климатични типа и множество подтипове,основав.се на водните бюджети, балансово определени м-у валежната ефективност, сезонното разпредел. на валежите и термичната продуктивност. Индекса на овлажнение на Торнтуейт /Т/се изчислява по форм. T= 100e-60de ,където е израз.

EIp
излишната влага от валежите при задържаща способност на почвата приета за 100 mm, d е дефицита на влага през сухия период, а Elp е потенциалната изпарямост.

6. Едафични фактори
Някои от растителните организми могат да съществуват само при кисела среда pH<7, други предпочитат неутрална pH=7, а трети са привързани към субстрат с основна реакция pH>7.
В зависимост от предпочитанията към бедни, средни или богати на хранителни вещества почви растен. се поделят на олиготрофни, мезотрофни и евтрофни. Растения обитаващи почви с високо съдържание на азотни съединения се нарич. нитрофили, в завис. от съдържанието на калций в почвата растенията се поделят на калцифили и калцифоби.
Растения, които предпочитат местообит. с високо съдърж. на лесно разтворими соли се наричат халофити.
Растения, които обитават пясъци се наричат псамофити.
Растения, които обитават скални пукнатини се наричат хазмофити.
Според предпочитанията си към снежната покривка животн. биват хионофили и хионофоби.
Видове със изградена защита за запазване от пожари-пирофити.
7. Биотичните фактори отразяват взаимоотношенията на отделните организми вътре в съобществата
Много организмите съжителстват като симбиоза със своите форми мутуализъм и коменсализъм,изразяващи се в съжителств на два организма, които имат взаимна полза. Мутуализъм-африканските птици "медопоказвачи" (Indicatoridae) бързо се ориентират къде са гнездата на пчелите и със сил. крясъци привличат вниманието на медояда-Mellivora capensis. Той разрушава гнездата и консумира меда, а след това птиците довършват трапезата.

Коменсализъм се проявява, когато единият организъм използва другия, нарушавайки в минимална степен жизнената му дейност. Много животни се прикрепват за други, изпозвайки ги за някаква цел без да им причиняват вреда,като китообразните и някои раци.

Мимикрията също е проява на коменсализъм.
Хищничеството също е биотичен фактор заформиран.на съобщества като едни хищници се хранят с растителноядни животни, а другите са всеядни. Според функционалната си същност хищниц. се поделят на: истински; с пасбищен тип на хранене; паразитоиди; и паразити.
8. Антибиозата е проява на несъвместимост м-у различни организми, проявяваща се чрез различни приспособления на едни растения и животни, имащи токсично въздействие върху други. При синъо-зелените водорасли-"цъфтеж на планктона", който може да унищожи другите морски организми.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятия в биоценологията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.