Подготовката на социални работници във Франция: между националната схема и децентрализацията


Категория на документа: География


ПОДГОТОВКАТА НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФРАНЦИЯ:МЕЖДУ

НАЦИОНАЛНАТА СХЕМА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА

Добре известен факт е ,че понятнието ,,социология'' се използва за първи път във Франция и френската социология е исторически белязана белязана от една своя основна тревога за социалната кохезия,за устоичивостта на социалната тъкан на модерните общества.
Известният фенски социолог Емил Дюркхайм пише през 1893г. ,,За разделението на социалната работа'', той се е тревожил преди всичко от възможността разтящата диференциация и спрециализация на индивидите да престане да провежда компесаторно солидарност и да отключи състочние на аномисия,т.е да се превърне в източник на социална дезинтеграция и да последва разпад на социалната връзка.Този вид социална патология е установен в резултат на функционален анализ,който припознава създаването на чувство на солидарност между хората като истинска функция на разделението на труда ,в резултат на разстящата им взаимозависиомост и взаимо допълване.
Пиер Бурдийо-друг френски социолог ,залага на хабитуса,на вътрешната нагласа на индивида,която се изгражда с помоща на образованието и възпитанието и му осигурява в последствие адекватни на средата,на обективните структури на социалната действителност,реакций и действия ,като по този начин допринася за устоичивостта на социалното равновесие.
Бурдийо разкрива съществуването на различни,, стилове на живот'',основани на съответни позиции в обществото ,като забелязва и проследява нишка,свързваща различните социални практики на работниците.Той остановява ,че във всяка своя дейност те са ориентирани преди всичко към търсене на полезното и необходимото.Така отношенията им към храната и произведенията на изкуството се определя от общи предпочитания и критерии ,свойствени за тази социална група,но се отличава от това на други социални групи.Хабитусът на всяка една от групите обаче ,проявява,като отражение на обществената система,своеобразен,, практически разум'',които се явява генератор на различни стратегии за справяне с непрестанно възникващите социални проблеми .Бурдийо смята ,че тези стратегии са в основата на социалната динамика.Но тъй като те са преди всичко продукт на първичната социализация на социалните агенти ,които ги разработват и прилагат ,социалният детерминизира ,на който се подчиняват индивидите,се явява в известна степен гарант за социално равновесие .
Специфичната френска социална чувствителност се провява преди всичко в отношението към образованието и неговите институзии .
Според Филип Мерийо :,,Тази основополагаща история допринася да се развият две позиции,около които се групитат изследователите на училищната институция.Първата група е носталгично настроена по отношение на миналото и вижда в училището институция,която трябва да се възстанови като пъплащение на Републиката ,гарант на националното единство и осигуряваща достъп до универсалното...но Франция вече не е в тази фаза на изграждане на идентичността от държавата-нация ..ние сме по-скоро в процес на търсене на интеграционен модел...,,право на различност''само е минало покраи това.
Втората позиция,в контекста на логиката на либерализма,виждо ,,а в училището единствено ,,услуга''и води до ,,завръщането на родителите''...предшествано от това на учителите -към собствените им деца.Тази позиция завладява всички слоеве на населението ,не само високопоставените:от сега нататък родителите изискват ,,да виждат''отблизо какво се случва в училище .
Втората позиция отстъпва под натиска на настоящето ,но би могла да доведе до нещо като системна намеса в търсенето на по-добри резултати,по-добри методи ,по-добри условия на работа,,,

Значението на социалните дейности и на соц.професии в Франция е изграждано продълцително време .То е доста сложно,защото е продукт на специфична соц.чувствителност ,доминирана от критично отношение към света и стремеж към устойчиво соц.равновесие чрез социална справедливост и национално по дух образование.Ролята на училищната институция е изключителна на изграждането на социалната връзка ,на специфичната френска социална солидарност.
Социалните работници във Франция днес заемат стратегическа позиция по много и различни причини : икономически,политически социален,културен и исторически характер.Министерството на труда ,соц.отношения,семейството и солидарността предупреждава за растяща нужда от соц.работници в следващите години.Секторът се отличава с динамика поради децентрализацията на социалната дейност и усложняването на соц.проблематика ,свързано с устоичивостта на безработицата ,социалното изключване ,застаряването на населението .
Следва да се отбележи че проблемите в сектора се държат както на диверсификацията на соц.политики ,така и на необходимостта да се активизират едновременно различни соц.мрежи на професионалисти от сферата на образованието ,здравеопазването бюрата по труда и т.н.
Нарастват изискванията към компетентностите на социалните работници ,които трябва да са способни да оказват прецизна и устоичива помощ на нуждаещи се хора ,като им позволяват да запазят и възстановят автономията си .Специфичните компетентностни и подготовка ги превръщат в професионалисти в областта на професионалната намеса :
-против несигурността на трудовата заетост и изключването ;
-в позна на всички до раведн достъп на основни права;
-за интегриране на млади в затруднено полужение;
-за улесняването на интегрирането на инвалиди ;
-за облекчаване живота на възрастните хора,зависими в ежадневието си;
Тук следва да се отбележи и важната роля на държавата ,която в приложение на закона за ориентацията от 29 юли 1998 г. Отнасящ се до борбата против дискриминацията,разработва и въвежда т.н. първа национална схема в тази сфера през 2001г. Тази схема представлява национална стратегия с пет основни насоки:
-развитие на архитектирата на различните видове подготвока (пеференции ,стъпала ,алтернативи);

-развитие на дипломиращите видове подготовка (достъпност ,стипендии);
-осигуряване на по-добро образование на първоначално и продължаващо обучение
-подсилване на инструментариума за обучение(многогодишни договори за финансиране на центрове за обучение);
-укрепване на мониторинка и предлагане на разнообразно обучение(регионални схми,професионални консултативни комисии);
В рамките на тази национална стратегия соц..професии покриват твърде разнообразни дейности и професии,и се декларира отказ от ясна дефиниция с аргумента,че :,,Всяка стандартизирана дефиниция в тази обаст носи в себе си риска от изключване от полето на сеегменти с важно значение."
По данни от 1998г., соц.професии във Франция групират над 800 000 професионалисти в оластта на социалната и медикосоциалната активност.Над 350 учебни заведения осигуряват подготовка необходима за получаване на диплома за упражняване на социалната работа.Става дума за 13 вида държавни дипломи,които са разпределени в 3 групи съобразно достъпа на подготовка,която предполага получаването им.
1)достъп до съответното обучение без матура(тук влизат:възпитател-инструктор,помощник в социалния живот);
2)досъп до обучение с положена матура(тук попадат:технически възпитател-специалист,асистент по соц.обслужване,детски възпитател);
3)достъп с диплома над матурата(тук влизат:съветник по социална семейна икономика,семеен медиатор,ръководител на учереждение);
Институти с регионално значение,който подготвят за получаване на държавна диплома и за продобиване на квалификация в сектора на регионалния институт по соц.работа.
Единия е в Марсилия,Средиземноморския институт ,а другия е в Монпелие .

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подготовката на социални работници във Франция: между националната схема и децентрализацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.