Почви в България


Категория на документа: География
зонални
почвени
типове


азонални
почвени
типове
Почвени типове
черноземни
сиви горски
смолници
канелени горски
кафяви горски
жълто-
земни
алувиално - ливадни
рендзини
солон-
чаци
Териториален обхват
Северна България, граничат на север с Дунав, а на юг със сивите горски почви

На юг от Стара Планина.Заемат територии до 800м. надморска височина (хълмисти,нископланински).Сакар;Странджа;част от Горнотракийска низина;Софийско поле;по поречието на реките Струма и Места
Обхващат планинските територии на височина 700-800м до 1700-1800м. Най-широко разпространени са в Родопите, Рила и Стара планина, по-малко в Пирин и Витоша.
Странджа
Обхващат долините на реките (по заливните тераси). По-големи площи заемат в Горнотракийската низина.
Разположени в предпланинските и среднопл. карстови области в Предбалкана, Краище и Рило-Родопския масив
Пловдивско, Сливенско, Бургаско, Чернокопска, Беленска низина (м/у смолници и ливадни почви)
Фактори за формиране
Черноземните почви са образувани в условията на умерения климат, главно на тревиста степна растителност, с изключение на отделни места в Добруджа и в близост до сивите горски почви (на тези места - върху широколистни горски видове).


Канелените почви са образувани главно в области с континентално-средиземноморски и преходни климатични условия. Разположени са върху млади седименти. В гори с предимно дъбова и широколистна растителност.
Разположени са върху рохкави песъчливо-глинести материали, при прохладен и влажен климат и широколистни и смесени гори. Релефът, ветровете и валежите играят голяма роля за формирането на този вид почви.
средиземно- морски кл. и широколистна влаголюбива растителност
речни наслаги с висока степен на овлажнение; богата ливадна растителност
карстови терени
високо ниво на подз. води, голяма минерализация, трудно отводняване
Особеноси
Имат мощен хумусен хоризонт, добре развит преходен, който преминава направо в почвообразуваща скала. Различават се 4 основни разновидности - карбонатни, типични, излужени и оподзолени.


Съдържание на хумус - от 1 до 5%. При засушаване канелените почви се спичат. Също така те са силно засегнати от ерозионните процеси.
Те са плитки - 40-80см и хумусният им слой е тънък. Заети са предимно от гори, а на места от ливади и пасища.
2% хумус
съдържание на хумус - 1-2,5%, периодично се заливат от реките, поради което ежегодно натрупват минерални соли
3-7% съдържание на хумус
0,5-2% съдържание на хумусСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Почви в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.