Пирин


Категория на документа: География


( Среднопланински ландшафти - пояс от 1500-1900 м
( Горнопланински ландшафти - пояс от 1900-2200 м
( Високопланински ландшафти - пояс от 2200-2500 м
( Субалпийски ландшафти - пояс от 2500-2700 м
( Алпийски ландшафти - пояс над 2700 м

Отделените с контур ландшафтни групи на Картата на ландшафтите, за територията на Националния парк, са 32 на брой. Изчисленият коефициент на ландшафтна разнородност /Клр/показва сравнително висока стойност - от 0,41

2. Естетически качества

Понятието "ландшафтна картина" означава външния облик на природата и ландшафта, който се възприема от хората. То включва всички човешки осмислени възприятия от природата. Този облик е възловият момент при визуалния обхват, особено при възприемането на големи пространства. В
това понятие се включват също разнообразие, индивидуалност и красота в природата и ландшафта,които са съществен фактор за осигуряване на продължително въздействие върху хората при техния отдих.

Богатата ландшафтна структура, с характерните неповторими пирински пейзажи, включва в далечен обхват безброй панорами, малки и големи прозиращи гледки на гора и разпръсната зеленина, циркусни долини и зъбери, с притаени езерни води.В близък план се очертават зелени и цъфтящи поляни с множество живописни окрайнини на горските масиви, сипеи, грохоти и скални стени, формирани от природата, в сменящи се цветове,светлини и сенки, в зависимост от годишното време, от надморската височина, формите на релефа,скалния субстрат и часовете на денонощието.
⇒ С висока оценка са всички съхранени ландшафти, в които отсъства човешка намеса или ако има такава, тя е незначителна, щадяща ландшафта. Това саландшафти над 1900 м, в които намесата се изразява само в наличието на заслони и следи от туристи по традиционните маршрути.
⇒ Със средна оценка са антропогенните ландшафти в местата със строителство на единични сгради, естетично и природосъобразно оформени околни пространства - почивни домове, някои хижи, хотели и др.
⇒ С ниска естетическа оценка са районите на преоразмерена урбанистична намеса за природния комплекс и характера на планината, с последвала деградация на средата и видими за посетителя негативни възприятия. Тези оценки важат за годишните сезони без снежно покритие и се отразяват негативно на летния туризъм.
⇒ Места с особени естетически качества
ӿ Местности: Малко Спано поле, Тевното езеро, Безбожкото езеро, езерата Тодорини очи,Василашките езера, Муратовото езеро, циркуса на Георгийските езера, Синанишкото езеро и връх Синаница със заслон Синаница, Демянишка поляна, Яворова поляна, водопад Юленски скок и др.
ӿ Погледни места: Погледец в резервата Баюви дупки-Джинджирица, Малък Погледец по маршрута за хижа "Яворов", Стъпалата от хижа "Яворов", Разложки завой, Долината на р.Бъндерица от хижа "Вихрен", от езерото Окото, Циркуса на Георгийските езера от маршрута за хижа "Синаница", към връх Беговица, от Тевното езеро, от връх Тодорка, погледи от всички превали и порти, и др.
⇒ Нарушаващи и изменящи ландшафтната картина са:
Обекти и съоръжения в резултат на грубо строителство с екологични последици:
ӿ Долна и междинна лифтова станция на лифт от хижа "Гоце Делчев" до хижа "Безбог";
ӿ Ски-писта хижа Гоце Делчев-хижа Безбог;
Строителство, унищожаващо ландшафта и със очаквани екологични последици:
ӿ Строителство на ски-писти и влекове, м. Бъндеришка поляна - връх Тодорка;
Изоставени трасета на ски-писти, проектантски грешки:
ӿ Ски-писта Църна могила;
ӿ Разширеното трасе на ски-писта Кулиното;
Изоставени съоръжения, загрозяващи ландшафта и околните пространства на хижите:
ӿ Изоставени метални контейнери на пречиствателни съоръжения;
ӿ Изоставени метални ферми след кабелно електрозахранване;
Антропогенни причини за нарушаване на ландшафта:
ӿ Засилено разкъсване на целостта на горската покривка в склоновите изложения и влошаване естетическите качества на ландшафта.
ӿ Неправомерно изсичане на клекови формации и нарушаване целостта на клековите масиви - ПР Безбог;
ӿ Ерозирани площи по трасетата на ски-пистите от движение на транспортни средства - Старата писта, ски-писта Тодорка, ски-писта Безбог;
ӿ Ерозионни процеси в резултат на рекреационно натоварване по трасетата на туристическите пътеки и обекти: в района на Байкушевата мура, Пикника, дворното пространство на хижа"Бъндерица";
ӿ Бракониерски сечи с голяма интензивност в прилежащите територии на Парка;
ӿ Променен воден режим вследствие преграждане, строителство на водохващане и др.
Причини от естествен характер:
ӿ Промени във водните нива и биотата на езерните ландшафти и покриване с растителност в резултат на липсата на воден обмен поради глобални климатични промени;
ӿ Ветровали, снеголоми, лавини и пожари.

3. Мерки по защита, управление и планиране на ландшафта, насочени към намаляване на въздействието на антропогенните ландшафти върху посетителите:
⇒ Разрушаване и почистване или реконструкция на изоставени и ненужни сгради - бивши обори,изоставени обслужващи сгради на държавните лесничейства, стари дървени бунгала, паянтови навеси на пастирите - м. Загаза, м. Икрище, около хижа Яворов, над хижа Пирин и др.
⇒ Оформяване, ремонт и реконструкция на обектите и архитектурните елементи, обслужващи туризма и посетителите. Въвеждане на ограничителни режими.
ӿ Изграждане на навеси за пастирите от естествени материали с архитектурни решения, вписващи се в средата.
ӿ Естетизиране на околните пространства на хижите и организация на териториите за нуждите на туристическия поток. Създаване на по-добри санитарно-хигиенни условия.
ӿ Оборудване на маршрутите, рекреационните центрове и елементите на отдиха с унифицирани
архитектурни елементи от цялостната информационна система на парка;
ӿ Въвеждане на ограничителен режим за леки автомобили, извън тези за нуждите на парковата администрация, охраната, бърза помощ и противопожарна техника. Обслужването на посетителите да става с организиран парков транспорт.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пирин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.