Пирин


Категория на документа: География
Р Е Ф Е Р А Т

на тема:
СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТА В НП " ПИРИН "

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Структура на ландшафта 3-5
2. Естетически качества 5-7
3. Мерки по защита, управление и планиране на ландшафта, насочени

към намаляване на въздействието на антропогенните ландшафти

върху посетителите 7-8
4. Мерки по защита, управление и планиране на ландшафта, насочени

към намаляване на въздействието на антропогенните ландшафти
върху посетителите 8-9
5.Използвана литература 10

Структура на ландшафта на НП Пирин

1.Структура на ландшафта

Систематизираната ландшафтна структура на Националния парк обхваща наличието на 5 типа ландшафти:
( Горски ландшафти
* Горски иглолистни ландшафти на гори с естествен произход;
* Горски иглолистни ландшафти на гори с изкуствен произход;
* Горски широколистни ландшафти на гори с естествен произход;
*Горски широколистни ландшафти на гори с естествен издънков произход;
* Горски ландшафти на храсталачни клекови гори.
( Ливадни ландшафти - представени основно от високопланинските пасища
* Ландшафти на разпръснатата зеленина и високопланински тревни съобщества;
* Ландшафти на високопланински тревни съобщества.
( Аквални ландшафти
* Езерни ландшафти - Наблюдават се единични езера и езерни групи, които формират изключително впечатляващи пейзажи. На територията на НП Пирин езерата са 164.Разположени са между 2100 м и 2500 м надморска височина в изворните участъци на реките Бъндерица, Демяница, Беговица, Влахинска , Туфча, Санданска Бистрица и Пиринска Бистрица.
* Речно-долинни ландшафти - Най-дълбоки и живописни са долините на р. Бъндерица, р.Демяница, р. Влахинска, Бяла река.
( Скални ландшафти - включват скални ландшафти от магмени скали и скални ландшафти от метаморфни скали. Съобразно геоморфологичната им структура са обособени в следните видове:
* Ландшафти на билни денудационни заравнености;
* Ландшафти на била от скални зъбери, карлинги и гребени;
* Ландшафти на циркусни стени;
* Ландшафти на циркусни дъна;
* Ландшафти на сипеи, лавинни конуси, ровини, голини;
* Ландшафт на грохоти.

Антропогенни ландшафти
- Включват ландшафти на застроени площи и линейни обекти на рекреационна и техническа инфраструктура. Ландшафтите на НП Пирин се отличават структурно и с височинна поясност, определяща се от надморските височини и възприетото горско-растително райониране на България, разработено
конкретно за Пирин планина. Групират се като следните типове ландшафти:
(Нископланински ландшафти - пояс от 800-1500 мСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пирин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.