Основни понятия в ГИС


Категория на документа: География


Редовете на таблицата се наричат записи. Всеки ред от таблиците описва един
пространствен обект. Всички редове имат еднакъв брой полета. Релационните
бази данни свързват различни файлове или таблици чрез система от външни
ключове (foreign keys).

Основни стъпки при разработването на ГИС проект

Основните стъпки при един стандартен ГИС проект могат да се обобщят по
следния начин:
Определяне на целите;
Създаване на проектна база данни за извличане на необходимата информация
необходима за решаването на поставените цели;
Създаване на аналитичен модел чрез използването на функциите на ГИС, с
помощта, на който да бъдат решени задачите водещи до постигането на целите;
Представяне на резултатите от анализите.
Стъпка 1 - Определяне на целите
За определянето на целите е необходимо да имаме отговор на следните въпроси:
1. Каква е същността на проблема, който ще се решава и има ли алтернатива на
ГИС за неговото преодоляване?
2. Какви ще бъдат крайните продукти на проекта - отчети, заявки, работни карти
или презентационни карти с високо качество?
3. Коя ще бъде целевата аудитория за тези крайни продукти - технически лица,
проектанти и т.н?
4. Ще бъдат ли данните използвани и по други проекти и ако да то какви са
техните изисквания?
Стъпка 2 - Създаване на проектна база данни
Тази стъпка се осъществява на три етапа:
Етап 1 - Проектиране на базата данни - определяне на необходимите
пространствени данни необходими за изпълнение на анализите залегнали в
целите за изпълнение, определяне на свойствата (атрибутите) на отделните
обекти, определяне на границите на изследваните проблеми и избор на
координатна система, която ще се използва.
Етап 2 - Автоматизация на данните - дигитализиране или конвертиране на
данни от други системи и формати във подходящи за използване от ГИС, както
и проверка на данните и изчистване на евентуално възникналите грешки.
Етап 3 - Управление на базата данни - проверка на координатната система и
добавянето на слоеве.
Стъпка 3 - Анализ на данните
Анализът на данните в един ГИС проект може да се заключава, както до
картографиране, така и до съдаването на сложни пространствени модели. Тези
пространствени модели включват прилагането на една или повече от трите
категории функции за обработка на геопространствени данни, които са:
• Функции за геометрично моделиране - използват се за изчисляване на
разстояния, за генериране на буферни зони, за пресмятане на площ или
периметър;
• Функции за моделиране на съвпадение - наслагване на масиви от данни
(овърлейн операции) за намиране на стойности на съвпадение;
• Функции за моделиране съседни области - извършване на различни видове
разпределения и зонирания.
Стъпка 4 - Представяне на резултатите
Тази стъпка включва представянето на резултатите от анализите пред целеватаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.