Основни понятия в ГИС


Категория на документа: География


Банка и банков клон
Връзки тип много към много (M:N) - един обект от даден клас може да са свързва с
много обекти от друг клас и обратното.
Пример:
Една поръчка може да включва повече от един продукт. От друга страна един
продукт може да се появи в много поръчки.
Бази от данни - типове данни
• Text - буквено-цифров текст, съдържащ до 255 символа (букви, цифри,
специални символи);
• Memo - по-дълъг текст, съдържащ до 65536;
• Currency - валутни стойности;
• Autonumber - автоматично задаване на числени стойности за
идентификатори;
• OLE objects -създадени от други програмни средства OLE обекти (картинки,
диаграми, офис документи, видео и др.);
• Hyperlink - адрес за връзка с документ в локалната машина или компютърната
мрежа, включително и Интернет;
• Lookup Wizard - данни по образец, които могат да бъдат избрани от друга
таблица или форма през списъчно поле;
• Yes/No - логически стойности
• Number - числови стойности, които могат да бъдат цели или реални
Числов тип Обхват Брой знаци
след десетична
запетая
Byte Цели числа : 0 - 255 -
Integer Цели числа: -32768 до 32767 -
Long Integer Цели числа: - 2,147,483,648 до 2,147,483,647 -
Single Реални числа :-3.4.1038 до 3.4.1038 7
Double Реални числа :-1.797.10308 до 1.797.10308 15
*Date/Time - Дата и/или време

Бази от данни - основни модели
Йерархичен
Този модел представя данните под формата на дърво. Всеки елемент на това дърво
има свой родител и също така може да има или няма свои наследници. Един от
елементите на това дърво служи за корен, т.е. основен елемент, който няма родител, но
може да има множество наследници. Йерархичният модел е слабо използван модел
Мрежовият модел
Изграден е на базата на концепцията на йерархичния модел и представянето на
данните под формата на дърво, но тук породените елементи се свързват с два или
повече изходни елемента.
Обектен
В този модел данните и програмите за тяхната обработка са разположени в обща
логическа структура, наречена "обект". Обектния модел е приложим в случаите на
различни, сложни типове данни в тях - графични изображения, мултимедийни
данни и т.н.
Релационен модел
Този модел използва математическото понятие релация и е основан на т.нар.
двумерни таблици. В една таблица се разполагат данни за определен
информационен обект. Колоните на таблиците се наричат атрибути. В тях се
съхранява една стойност на даден атрибут.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.