Основни понятия в ГИС


Категория на документа: География


Мащаб - съотношението между разстояние на картата и същото разстояние
върху земната повърхност.
Мерни единици - за разстояния (километри, метри, футове, мили и др.) и за
картографски координати (градуси, минути, секунди).
Проекционно начало - точката от картата с координати (0,0).
9
Гл.ас. д-р Г. Милчев
Извънрамковото оформление на картата вкключва заглавие, мащаб,
легенда, пояснителни обозначения и текстове, таблици и диаграми.
Заглавието се поставя над/под картата, изписва се с по-едър шрифт и без
съкращения.
Мащабът показва връзката между разстоянията върху картата и тези в
действителност. Изписва се по различни начини: с мащабна линийка; дробно
съотношение; обяснителен текст и др.
Класификация на географските карти
планове - с мащаб 1:10,000 и по-едри;
едромащабни - с мащаб от 1:10,000 до 1:200,000;
средномащабни - с мащаб от 1:200,000 до 1:1,000,000;
дребномащабни или обзорни - с мащаб по-дребен от 1:1,000,000.
Класификация на географските карти според картографската символика
Картограми Карти с
пропорционални
символи
Точковите карти Изолинейни карти

Бази от данни
Базите Данни (БД), представляват специализирана информационна среда за
съхранение и обработка на голямо количество данни в конкретна област, които са
структурирани (взаимосвързани) по определен начин, с възможност за използване от
много потребители.

Бази от данни - използвани понятия

Обекти - предметите, явленията и процесите, които описват дадената област.
Атрибути - свойствата, които характеризират обектите на външно равнище, като
всеки атрибут има определена стойност и се представят с полета имащи име,
дължина и тип.
Ключове - свойствата, които идентифицират обектите.
Главни (първични) ключове - идентифицират еднозначно отделен обект.
Групов ключ - група от обекти с еднакви стойностти на даденото
свойство.
Съставен ключ - един главен ключ формиран от повече от едно свойство.
Връзки - между елементите на База Данни (обекти, атрибути) могат да съществуват
3 типа връзки, които характеризират количественото свързване между тях.
Връзки тип 1 към 1 (1:1) - показват, че един обект от даден клас може да се свърже
само с един обект от друг клас;
Пример:
Един ВУЗ има само един ректор - (1 ВУЗ - 1 ректор)
Връзки тип 1 към много (1:N) - определят свързването на един обект от даден клас
с много обекти от друг клас;
Пример:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.