Основни понятия в ГИС


Категория на документа: География


многоъгълници. Това могат да бъдат кладенци, телефонни постове и т.н.
Линиите (Lines) се разглеждат , като множество от координатни точки подредени в
определена подледователност. С линии се представят географски обекти, които са
твърде тесни за да бъдат изобразени като площ - това са улици и реки, железопътни
мрежи и т.н.
Многоъгълниците (Polygons) представляват свързани линии, които образуват граница
около определена затворена площ. Полигоните са затворени фигури, с които се
представя форма или местоположение на хомогенни обекти като общини, държави,
парцели, видове почви, използваеми земни площи, горски масиви, езера и т.н.
Географските явления в ГИС
Географските явления са явления (обекти, предмети, процеси, събития) от
реалността, свързани със Земята. Те са два основни вида: природни и социално-
икономически.
Първите обхващат всички природни обекти и процеси и техните комбинации -
геоложки, геофизични, геоморфоложки, климатични, хидроложки, почвени,
геоботанически, ландшафтни и др.
Характеристиките описващи географските явления са според:
Броя измерения;
Топологията;
Разпределението;
Геометрията.
Според топологията, която определя връзките между елементите на едно
явление или между няколко явленията те могат да се състоят от множество еднотипни
или разнотипни елементи, както и от разнотипни взаимно-проникващи подмножества
от елементи. Топологичната сложност се определя от състава на явленията.
Според разпределението си географските явления са непрекъснати и дискретни.
В първия случай те съществуват в различни количества на всички места -
например, земна кора, пластове на атмосферата и т.н.
Във втория случай представляват различими обекти, разположени на
определени места - реки, тунели, селища и др.
Данните за явленията и свързаните с тях процеси и обекти предмет на изучаване
в различни сфери, в ГИС среда могат да бъдат визуализирани под формата на карти
описващи тяхното местоположение и пространствените връзки между тях.
Геометрията на явленията описва тяхната форма и обем. Географските явления
обикновено притежават сложна геометрия. Коректността на представянето й зависи от
точността на методите и средствата за измерване. За представянето им в ГИС се търси
оптималното съотношение между точността, от една страна, и изчислителните
възможности и обема памет на компютърната система - от друга.
Информацията за географските явления се представя традиционно върху
географски карти. Те се използват във всички области на човешката дейност, свързани
с изследване и използване на геопространствени обекти. За да стане възможно това е
необходимо пространственото разположение на географските обекти да се
проектира двумерно върху плоскостта на картата чрез различни математически
модели на повърхността, наречени картографски проекции.
Географските проекции в зависимост от техният вид и степента на
деформацията на обектите са:
Равноъгълни проекции
Конусни проекции
Цилиндрични проекции
Поликонични проекции
Някой от по-важните параметри при картографирането са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.