Основни понятия в ГИС


Категория на документа: География


ГИС - същност и предназначение

Географските информационни системи (ГИС) дават възможност за интегриране
на геореферирана информация - нейното структуриране, редактиране, обновяване,
анализ и съхраняване. Тази информация е свързана с конкретни географски обекти и
тяхното местоположение ( точно определени координати).
Пример: населени места, административно териториални единици, реки, езера
и т.н.
Използването на такъв вид системи позволява цифровизацията на
геореферираната информация, което прави достъпът до нея по - лесен. За да може да се
извърши това се използва съответен софтуер, част от ГИС с помощта, на който, става
възможно да се обединят традиционните бази данни с предимствата на компютърната
графика и геопространствения анализ.
За да функционира пълноценно една ГИС тя трябва да съдържа няколко основни
компонента:
Хардуер - компютърът с неговите локални и мрежови устройства;
Софтуер - състои се от програмите за въвеждане, съхранение, визуализация и
анализ на геопространствени данни. От особено значение тук са системите за
управление на бази данни (СУБД), инструментите за поддържане на заявки,
както и графичния потребителски интерфейс;
Данни - базите с геопространствени данни на една ГИС са съвкупност от
свързани таблици с пространствени и непространствени (атрибутни) данни. Тези
данни са обект на анализ, чиято цел е извеждане на графична и текстова
информация за съответните географски обекти;
Методи - ефективността на една ГИС зависи от използваните методи при
разработката за всеки конкретен проект;
Човешки ресурси - специалисти по поддръжка на програмно-техническите
средства и данните и крайни потребители.

Основни понятия свързани с ГИС

атрибут - свойство на геопространствен обект, описано с число или символи;
растерно изображение - изображение, съставено от елементарни еднакви клетки
(обикновено квадрати), образуващи растерна мрежа от редове и колони.;
векторно изображение - изображение, съдържащо координати на точки и връзки
между тях;
географски координати - координати в стандартната картографска проекционна
система на GISCO (WGS 1984). Изразяват се с географска ширина и дължина в
градуси, минути, секунди или в десетични градуси
георефериране - изравняване на растерно изображение с координатната
система на векторен слой, обхващащ същата територия;
картографска проекция - математически модел (проекция) на реалните обекти
от земната повърхност върху плоскостта на картата (проекционната равнина);
система за управление на релационни бази данни - софтуерна среда за създаване
и поддържане на данни в система от свързани с външни ключове таблици;
топология - метод и процедура за явно дефиниране на пространствени връзки
между обекти.

Развитие на ГИС

Първият период обхваща 60 - те години на миналия век. Тогава сеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни понятия в ГИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.