Опазване на почвите като среда на живот


Категория на документа: География


 РУ "Ангел Кънчев"

Катедра "ТХЕ"

КУРСОВА РАБОТА

Тема:Опазване на почвите като среда на живот

Съдържание:

• Същност на процеса почвообразуване- състав, структура и свойства на почвата

• Основни източници на замърсяване на почвата

• Същност на процеса ерозия, видове, щетите и борбата с нея

• Начини на вземане на различни видове проби от почви/ подготовка и съхранение/

• Методи и средства за възстановяване на почвеното плодородие

Същност на процеса почвообразуване- състав, структура и свойства на почвата

Почвата предтавлява сложна природна система, изградена от минерална част, органични вещества, газове, макро и микроорганизми. Почвата е повърхностния слой на литосферата. Минералната част образува основната маса на почвата и представлява главно силикати( с кисел характер), карбонати( с алкален характер), алуминатаи( с атмосферен характер). Органичните вещества съставляват 10-20% от химичния състав на почвата. Те са резултат от жизнената дейност на растителните и животниските видове. В почвата са разпространени във вид на торф( растителни отпадъци) и хумус( разложено органично вещество). Хумусът, заедно със съдържанието на вода и газове определят плодородието на почвата. Съдържанието на хумус в някои почви може да достигне до 90% от общото съдържание на органични вещества. Характерно в неговото бавно разлагане от микроорганизмите, което позволява натрупването му в значителни количества в почвата. Той е източник на хранителни вещества за растенията, тъй като при разлагането му се освобождава въглероден диоксид, нитрати, фосфати. Тези съединения са лесно усвоими от растенията. Хумусът, образуван в горния почвен слой се отнася от постъпващата в почвата вода в по- долните слоеве. Чрез обработка на почвата, той заедно с тазтворените химични вещества се изнася отново на повърхността.

Почвата притежава специфични свойства:

Способност на почвата да задържа биогени (биогени- минерални съединения, необходими за изхранването на растенията- нитрати, фосфати, калиеви и др съединения).Биогените се доставят от скалите, от внасянето на минералните или органични торове и други.

Способността на почвата да задържа вода - тъй като при процеса фотосинтеза освен кислород растенията отделят и около 99% от засмуканата чрез корените вода, от съществено значение е способността на почвата да задържа вода.

Аерация- корените на растенията се снабдяват с кислород, като го поглъщат от окръжавашата ги почва. Затова осигуряването на дифузия на кислород от атмосферата в почвата, наречено аерация е едно важно свойство на почвата. При клетъчното дишане корените отделят въглероден диоксид, който също трябва да може да се дифузира чрез почвата до атмосферата. Аерацията се влошава при отъпкване( уплътняване) или при наводняван на почвата.

Киселинност на почвата - повечето растения са се приспособили към почви с pH ~7, които са най-разпространени. Промяната на киселинността се отрасява неблагоприятно на растителните екосистеми.

Засоляване на почвата - клетките на растенията регулират водното си съдържание с помощта на процеса осмоза. Ако обаче постъпващата, чрез корените вода е с висока концентрация на соли механизмът на регулация не сработва и дори вода от клетката ще премине навън в междуклетъчното пространство. Това води до обезводняване и загиване на растенията. Ето защо силно засолените почви са неблагоприятни.

Механичен(гранулометричен) състав на почвата-по отношение на гранулометричния състав се различават 3 фракции- прах, пясък и глина. За пясък се смятат чаастиците, по- едри от 0,05mm, за прах- чатици с размери 0,05- 0,002mm и за глина- тези с диаметър, по- малък от 0,002mm. Най- плодородните почви (черноземните) имат следния гранулометричен състав: 40% прах, 40% пясък и 20% глина.

Значението на почвата е голямо. Без почвената покривка е невъзможно съществуването и вегетацията на естествената и културната растителност( природата би представлявала голяма пустиня). Почвата оказва влияние и на атмосферата- чрез растенията, които консумират въглероден диоксид, а отделят кислород. Почвата оказва голямо влияние върху развитието на човечесвтово чрез селското стопанство. Почвата е оосновно средство за производство, от тук и условие за съществуване на човека.

Почвата, благодарение на своето плодородие се яввява много важен природен ресурс. В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да се променя ( увеличава или намалява) или да се запазва. Различават се три вида плодородие- ест., потенциално и икономическо. Естественото е свързано с наличие на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия период на естествено развитие на почвата. Потенциалното плодородие се свързва с възможността на изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата, чрез добавяне на торове с естествен или изкуствен произход.Икономическото плодородие се изразява, чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху даден вид почва.

Почвообразуващи фактори могат да бъдат абиотични, биотични и антропогенни.

Абиотични фактори са скална основа, релефа, климата, водите.

Скалната основа ( почвообразуващата скала) е материалът, от който се образува почвата. Механичният, минералният и химичният състав на основната скала определя водните, физичните и химичните свойства, както и хода на химичните процеси в почвата.

Климатът определя хоризонталното и вертикалното разпространение на почвите. Той оказва влияние, чрез климатичните елементи- температута на въздуа и валежите. Те от своя страна определят количестото влага в почвата. Температурата на въздуха определя посоката и скоростта на физичните, химичните и физикохимичните процеси в почвата. При по-висока температура, процесите протичат с по- висока скорост и се увеличава дейността на почвените микроорганизми. Разлагането на органичните вещества и изветряването на почвата води до забавяне на тези процеси.

Релефът като климатообразуващ фактор определя вертикалното разпределение на почвата, а чрез надморската си височина, наклона на сколоновете, експозицията, определя разпространението на плитките и дълбоките почви. При по- големите наклони, валежните води отнасят изветрителната кора. Поради това по склоновете почвената покривка в тънка или почти липсва. Обратно, дълбоките почви се образуват в равнините, низините и котловините.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Опазване на почвите като среда на живот 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.