Ландшафтна структура на "Природен парк Витоша"


Категория на документа: География
Югозападен университет "Неофит Рилски"
гр.Благоевград
Природо - математически факултет

Реферат

на тема
Ландшафтна структура на ''Природен Парк Витоша"

Изготвил: Мехмед Башов Проверил: хон.ас.
Спец: ,,География" - III курс А.Стойнева
Фак.№ 11250321006

Благоевград 2013

Съдържание

> I Централно-балканска планинско-котловинна ланшафтна област 3
* 1. Витошко-Ихтиманска ланшафтна област 3
* 1.1Витошки ландшафтен район 3
* 2. Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори на масивни и метаморфни скали 4
* 3. Група на ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори на масивни и метаморфни скали - 4
* 4. Група на ландшафти от високопланинските иглолистни гори на интрузивни скали 5
* 5. Група на ландшафти на високопланинските иглолистни гори на вулкански скали 5
* 6. Група ландшафти на високопланинските формации от единични дървета,клекове и храсталаци на интрузивни скали- стр. 6
* 7. Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти на интрузивните скали 6
* 8. Група ландшафти на високопланинските алпийски ливади на интрузивни скали 6
* 9. Група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф 9

Природо-Географската единица Витоша в своите естествени граници образува самостоятелен ланшафтен район и попада в следната структура :

I Централно-балканска планинско-котловинна ланшафтна област.

1. Витошко-Ихтиманска ланшафтна област.

1.1 Витошки ландшафтен район
Съвпада изцяло с азоналното открояващате се като самостоятелно регионална ландшафтна единица планина Витоша,разположена в средната част на Витошко-Ихтиманската ландшафтна подобласт. Хипсометричната диференциация на района се разпределя по следния начин :
* В нископланинския пояс 12%
* В среднопланинския пояс 62%
* Във високопланинския пояс 26%
Бавното тектонско издигане е обусловило големите хипсометрични разлики - от 650 до 2290 метъра - между подножието и билните й части.Това предопределя и рязко подчертаната височинна зоналност на природните компоненти и комлекси.
От Кватернерна морфоструктура на Витоша,предимно в най-високите й части са запазени реликти от типични периглациални форми в съвремения релеф като каменни реки,сипеи,ниши на някогашни снежници и др., те също повишават ландшафтно-естетическото значение на планината и рекреационната и стойност.
Растителната покривка,заедно с другите природни геокомпоненти,е важен екологичен и физиономиччен фактор за височинната диференциация на ланшафтите.
Високопланинският хипсометричен пояс е зает от хигрофитни и мезофитни храстови и тревни формаци,а над 1800 м . са разпространени торфените мъхове и хидрофитна блатна растителност. Витошкият ланшафтен район притежава голяма ландшафтна диференциация, респективно разнообразна ландшафтна структура, обусловена от закономерноста на височинната зоналност. Спектърът на тази зоналност показва редуването от долу нагоре във височина на следните основни групи ландшафти.

2. Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори на масивни и метаморфни скали
Формирани са върху по-голямата част от средновисоките склонове и планински склонови стъпала на Витоша, където скалният им фундамент се изгражда от интрузивната скала монцонит и вулканската скала андезит. Върху тях се развити светлокафяви горски почви, съответстващи на смесените широколистни, предимно букови и букаво-гъбърови гори.

3. Група на ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори на масивни и метаморфни скалиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ландшафтна структура на "Природен парк Витоша" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.