Картография


Категория на документа: География
Използване на ИКТ за формиране на картографска грамотност у учениците в ІV клас

Изготвил: Р.Атанасова №175

/ име, фамилия, фак.№, специалност/

Проверил: гл.ас.М.Делчев

/ име, фамилия, длъжност/

Стара Загора
2013 г.

Увод:
В началото на новото хилядолетие, когато пред младото поколение се предявяват изисквания за бърза адаптация към непрекъснато променящата се социална среда, въпросът за формиране на личности от нов тип - знаещи, можещи, умеещи да общуват с другите, да работят по групи и в екип, да вземат важни житейски решения и да ги обосновават, се поставя с особена категоричност. Формирането на такива личности изисква от учителя да търси форми и методи за провокиране активността на учениците - да ги поставя в ситуация на интелектуално затруднение, да осигурява тяхното развитие.
Идеята за формиране на модели на поведение за разработване на маршрути за пътешествие при работа в екип чрез използване на две ИКТ - уеб-базирани и презентационни, е сравнително нова в обучението по география.Това ме мотивира да разработя проблема в дълбочина и определи избора ми на темата. Както е известно, уеб има потенциалът да предоставя на учениците богата среда за достъп до актуални източници на информация, в която те могат да прилагат изследователски умения за ре-
шаване на автентични реални проблеми. В професионалната си практика винаги трябва да търсим начини за провокиране на мисленето и на дейността на учениците, за да ги активизираме в образователния процес.

Изложение:
Използването на уеб е един от надеждните пътища за това, защото мрежата предлага разнообразни възможности за общуване, за социално взаимодействие, за представяне на информация и обмен на продукти с другите. Работата в тази информационна среда създава нова творческа атмосфера, предлага възможности за нови форми на оценяване на ученика и така гарантира постигане целите на картографското образование, с което повишава и качеството на обучението.
Интегрираното обучение по география с два вида ИКТ- уеб базирана технология и презентационна технология за развитие на картографски компетенции и модели на поведение.
- Учениците са формирали на вътрешноречев етап основни умения за изучаване на континент(за определяне на географско положение, за харак-
теризиране на природа,население) и могат относително бързо да извършват различни дейности за получаване, интерпретиране и предс-
тавяне на информация.
-Традиционно във всички типове уроци има задачи за представяне на информация - учениците могат да визуализират (да отбелязват върху
контурна карта на правилно място с подходящи условни знаци природни обекти.
-Задължителен компонент от технологията на уроците са ситуациите за изразяване и аргументиране на мнение, при които се формират модели на
поведение.
-Oт началото учениците са започнали да работят по програмата за ИКТ - задължителна подготовка и след една година и половина техният силен интерес към компютрите вече е подкрепен от формирани умения за работа в уеб пространството и за представяне на информация чрез презентационната програма Рower Рoint.
Целта е конструиране и експериментиране на програма за образователна технология с използване на две ИКТ - презантиционна и
уеб базирана, за развитие на географска култура у учениците с акцент върху развитие на картографска компетентност и модели на поведение.
Според Р. Гайтанджиева технологията в образователния процес е "последователно изпълнение на взаимно обуславящи се процедури, които постъпково водят до постигане на целта. Акцентът се поставя върху структурата на процеса във времеви план.Всяка процедура е своеобразно съчетание на учебна задача, от една страна, и учебно съдържа-
ние,форми методи и средства на обучението в конкретна учебна ситуация - от друга. Технологизирането на образователния процес съдейства за пос-
тигане на ново качество. То обединява цел - процес - резултат". Компетентността и моделите на поведение са степени на географската култура. Те заедно с географската грамотност, която ги предхожда, образу-
ват сложно съчетание от взаимносвързани и взаимнообуславящи се компоненти.
Под компетентност се разбира способността на отделния индивид да прецени, да отсъди и да реши правилно. Тя приобщава учениците към съвременни реалности чрез формиране на нови личностни структури (отношения, стойности), в основата на които стои личната позиция. Компетентността е съчетание от силни лични качества, допълнени от познание ноу-хау.
Развитието на модели на поведение е степен на географска култура. Моделите на поведение в картопространството съчетават мотиви, интереси, потребности, акт на действие на личностни структури за
адаптиране към средата или за нейното целенасочено изменение. Те са един от начините за дейност в географското познание и предполагат използване на усвоени знания и компетенции или конструиране на нови.
Моделите на поведение предполагат ново отношение към обучаващата среда. Създават култура на общуване в условията на съвместна дейност. Поставям акцент върху общуването в екип. Приемам разбирането за екип като обединение на хора, които имат обща цел и индивидуална отговорност при изпълнение на отделните дейности за изработване на маршрути.
Към образователните технологии се отнасят само тези, които подобряват процеса на обучение и го правят по ефективен. Технологизирането в образованието включва всички възможни средства за преподаване на информация: аудио- визуални, компютри, комуникационни и ин-
формационни системи.Използването на програмата за презентация
Рower Рoint (РР) прави възможно ново структуриране на учебното съдържание за природата, населението и стопанството и атрактивното представяне в снимки и карти като маршрути за пътуване.
Характерна особеност на традиционното обучение по картография е акцентирането върху усвояването на географски знания и умения. Това определяше и методиката на работата в продължение на
много години, в която преобладаваше обяснително-илюстративният метод. Новите реалности извеждат на преден план нови акценти в целите на геог-
рафското образование - формиране на географски компетентности и модели на поведение в геопространството. За постигането им могат да се използват различни образователни технологии.
Конструиране на образователна технология с уеб и презентационни ИКТ за развитие на модели на поведение:
Изучаването трябва да доведе до постигане на: очакваните резултати от учебната програма и особено в нейната част за формиране на модели на поведение, първо, и, второ, до формиране на способности за работа с презентация съобразно параметрите, показателите и критериите.
Използването на ИКТ в обучението е сложна учебна задача, която предполага друг вид общуване- работа в екип. Използването му предполага формиране на способности за изработване на маршрут
и представянето му чрез РР, което е сложна и продължителна дейност. Образователната технология с използване на РР предполага различни учебни ситуации за изработване на презентация, които се различават по място, вид, степен на самостоятелност, времетраене и представяне на взетото решение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Картография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.