Хидроложка характеристика на река Тунджа


Категория на документа: География


 Софийски Университет "Св.Климент Охридски"

Геолого - географски факултет

КУРСОВА РАБОТА

Хидроложка характеристика на река Тунджа

/ станция - Павел Баня /

Изготвил: Лилия Пагелска
Курс: 1
Специалност: География и Биология
Преподавател: гл. ас. Калина Радева
Град: София
Дата: 18.01.2014г.

Съдържание

I. Обща характеристика на реката
II. Природни условия в поречието на реката
1. Климат
2. Релеф
3. Почви и растителност
III. Формиране на оттока на реката
1. Източници на подхранване
IV. Режим на оттока на реката
1. Фазово разпределение на оттока
2. Месечно и сезонно разпределение на оттока
3. Многогодишно разпределение на оттока
4. Температура на речните води
5. Химичен състав. Речни екосистеми.
V. Използване на водите
V. Литература

Обща характеристика и сведения за река Тунджа

Тунджа е река в Южна България. Общата и дължина е 390 km, от които на българска територия са 349,5 km. На второ място по дължина е след Искър. Река Тунджа води началото си от 2083 м н.в. под името Селска река, на 250 м южно от връх Юрушка Грамада (2136) в Калоферска планина на Стара планина. До град Калофер тече в южна посока в дълбоковрязана долина със стръмни склонове и с голям надлъжен наклон. Коритото е каменисто-чакълесто. Напречният ѝ профил е с ширина на дъното на долината около 50-60 м. В Калофер реката завива на изток и при гара Калофер навлиза от запад в Казанлъшкото поле, като долината ѝ се разширява и при село Александрово достига до 3-4 км, след което се стеснява до 1 км. Дъното е от едър пясък и дребен чакъл, дълбочина около 0,7 м, скорост на течението 1,5 м/сек и надлъжен наклон около 1,5‰. Водосборната област на Тунджа се определя чрез координатите 41°55' и 42°45' с. ш. и 24°55' и 27°00' и. д. Старото име на р. Тунджа е Тунзус. Тунджа е най-големия приток на р. Марица, който се влива в нея на турска територия. Поради голямата площ на водосборната й област 7884 км2 и понеже до границата тече като самостоятелна река, то р. Тунджа се разглежда като отделно поречие. Река Тунджа приема към 50 притока, от които по-значителните са: р. Мочурица, р. Синаповска,р. Поповска и др. Река Тунжда има най-силно изразена асиметрична форма на водосборния си басейн в нашата страна. Левите й притоци са много повече, по-дълги и по -пълноводни от десните. Най-големите леви притоци са р.Тъжа, р. Габровица, р. Беленска, р. Радова, р.Асеновска, р. Мочерица и р. Поповска. Единствените по-големи десни притоци са реките Турийска и СинаповскаСредният наклон на реката е 5,4 промила, а речния оток . 20,9 куб.м /сек. С пролетно - летен максимум. Средната надморска височина на басейна е 387м н.в.

Климатични условия по поречието на реката

В климатично отношение по голямата част на реката е разположена в преходно-континентален климатичен район на Източнобеломорски регион . През зимата характерът на времето тук е в тясна зависимост от поведението насредиземноморските циклони, по-голямата част от които преминава през страната или вблизост на юг от нея. По-голямата част от региона чувства климатичното влияние на Черно море и Средиземно море. Като цяло засилената циклонична дейност посредиземноморския полярен фронт, проявяваща се през втората половина на есента довежда доутвърждаване на добре изразен късноесенен-ранно зимен максимум на валежите. Поречието на Тунджа се намира в т.нар. Източнобеломорски водосборен район. Река Тунджа преминава през Казанлъшкия и Сливенския район, Старопланинска и Средногорска част, Ямболското поле, Елховското, Св. Илийските, Манастирските възвишения и Браница, Гледките (Бакаджиците) и Странджа планина.

Температури на въздуха

северозапад тя постепенно се вкопава да 2-3м. Западно от град Доспат еобразуван втори ерозионен базис, от който нагоре реката формира своянадлъжен профил независимо от ерозионния базис при устието й. Река Доспатприема множество къси притоци, които отлагат наносният си материал вподножието на склоновете във вид на неголеми делувиални конуси

Климатични условия на поречието

В климатично отношение реката е разположена в Източно-Беломорския климатичен район на Южнобългарската климатична подобласт от Континентално-Средиземноморската климатичнаобласт. През зимата характерът на времето тук е в тясна зависимост от поведението на Средиземно морските циклони, по-голямата част от които преминава през страната или вблизост на юг от нея. Главните особености на климата в тази климатична област, а именно сравнително по-топлата и значително по-валежната зима са резултат именно нанепосредственото влияние на средиземноморските циклони, подсилено до голяма степен и подвъздействието на орографията. Като цяло засилената циклонична дейност посредиземноморския полярен фронт, проявяваща се през втората половина на есента довежда доутвърждаване на добре изразен късноесенен-ранно зимен максимум на валежите. Зимнитеусловия, макар и по-благоприятни от тези в континенталната климатична област на страната,все още се задържат сурови.През лятото цялата субтропична част на Европа е под влиянието на гребени или ядра наАзорския антициклон, което води до установяването на стабилно безоблачно, горещо и суховреме. Характерна особеност на атмосферната циркулация е, че придвижването както нациклоните, така и на антициклоните, пренасящи хладен и влажен атлантически въздух, протичапо траектории засягащи по-северните части на Балканския полуостров. От друга странаоблачните системи по тези фронтове претърпяват добре изразено размиване при преминаванетона въздушния поток от сушата към морето. В резултат на тези фактори се наблюдавасъществено различие в летните условия в по-южните и по-северните части на Балканскияполуостров. Според преобладаващата растителност климатът тук може да се счита само катопреходен към ареала на истинския средиземноморски климат.Изключително сложната морфологична структура на района е предпоставка зазначително разнообразие на микроклиматичните условия. Различните по форма и изложениеместоположения формират разнообразни микроклиматични условия. Малкия брой климатичнистанции в района затрудняват подробното описание на климата в региона. Оценката на климатав района е направено по данни от климатична станция Доспат.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Хидроложка характеристика на река Тунджа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.