Град Kазанлък


Категория на документа: ГеографияПрез последните години предприятията работят в условията на не особено благоприятна стопанска конюнктура. Процесите на приватизация бяха съпроводени с усилия за преструктуриране - пазарно, технологично и продуктово. В различните подотрасли и производства динамиката на тези процеси протичаше с различна интензивност, но като цяло може да се заключи, че за преобладаващата част от предприятията са създадени условия и предпоставки за началото на траен растеж.

Днес голяма част от водещите фирми притежават редица сертификати, които са гарант за качество и бъдещо развитие. Положителен признак е и фактът, че едва 4,5% от фирмите в промишлеността отчитат загуба през 2003 г. Все още обаче не се наблюдава съществено повишаване на конкурентноспособността им, което се отразява негативно на икономическия им растеж, респективно на темпа на икономическо развитие на общината като цяло.

Промишлената структура на общината е диверсифицирана, но три подсектора имат подчертано водеща роля - Производството на машини и оборудване, Производството на текстил и облекло и Производството на електро, оптично и друго
оборудване. Тези производства формират над 75% от приходите и ангажират над 85% от наетите. Те имат базисно значение не само за промишлеността, но и за цялостното развитие на икономиката в общината. Този потенциал и наличието на квалифицирана работна сила ще има определящо значение за мястото на тези производства и в бъдеще. Положителен признак е наличието и зараждането на тесни производствено-търговски връзки между предприятията в общината.

Изводи :
> Основният извод от анализа на протичащите процеси е, че икономиката на общинатавсе още не е достигнала нужните параметри на конкурентоспособност и динамичност. Това означава, че все още предстоят много важни процеси на преструктуриране на секторната и вътрешносекторна структура към сегменти, характеризиращи се с висока иновативност и производителност, които следва да бъдат водещи в икономиката на общината като важен индустриален център.
> Забелязват се положителни признаци в развитието на местната икономика - ръст на приходите, наетите и инвестициите, което говори за стабилизиране на икономическите процеси в общината и е потенциал за бъдещо по-бързо развитие.
> Въпреки редица признаци на стабилизация на общинската икономика, един от основните проблеми остава ниската производителност и ефективност на производствата. Общинската икономика не е достатъчно ориентирана към производства с висока добавена стойност.
> Наблюдава се продължаващо изоставане на икономическото развитие на общината в национален мащаб.
> С най-голямо значение за икономическото развитие на общината е преработващата промишленост - тя формира 48% от нетните приходи и ангажира 57% от наетите лица в общината.
> Въпреки постоянното увеличаване на значението си за местната икономика, секторът на услугите е все още далеч от нужното разнообразие и качество на предлаганите дейности. Промените в третичния сектор все още нямат качествен, а са до голяма степен с конюнктурен характер. Те са ориентирани основно към увеличаване дела на търговията.
> Сравнително добре е развита мрежата от МСП, чиято гъстота е близо до средната за страната, което говори за наличие на предприемачески ресурс в общината.
> Диверсифицираната промишлена структура на общината позволява създаването и включването към различни бизнес мрежи (клъстери).
> За преобладаващата част от предприятията са създадени условия и предпоставки за началото на траен растеж.
> В общината липсват крупни инвеститори, които да променят облика на местната икономика и да създадат нужните предпоставки за бърз растеж.
> Непълноценно е използването на квалифицираните човешки ресурси.
> Недостатъчно е навлизането на информационните технологии и он-лайн услугите в бизнес средите.
> Все още в града е сериозна липсата на технологична, пазарна и предприемаческа инфраструктура от съвременен тип, способни да активизират бизнеса и инвестиционния интерес.
> Недостатъчно добри са производствено-търговските отношения с близко разположените областни центрове - Ст.Загора, Сливен и Габрово.

4.4.Икономическо портфолио на фирма "Ароматик" ООД, град Казанлък

Фирма "Ароматик" ООД е основана през 1995 година в град Казанлък. Нейната основна дейност е производство на битови препарати А1, козметика, етерично-маслени продукти и автокозметика MOTOX.

Производствена дейност:
Към настоящият момент произвежда 120 продукта в 2 производствени бази с обща площ 7300 кв.м.

Персонал:
Фирмата разполага със собствен траспорт, опитен и обучен дългогодишен персонал и изградена мрежа от дистрибутори във всички по-големи градове на страната. Във фирмата работят 60 работници.

Търговски партньори:
Фирма "Ароматик" ООД работи с много складове на едро за търговия, верига магазини Кауфланд, различни магазини за авточасти, автосервизи, бензиностанции, автомивки и други.

Пазарна икономика:
За да се наложи на пазара и да просперира, фирмата се стреми да е високо ефективна и конкурентноспособна. Продуктите са с високо качество и на ниски цени. За клиентите си из цялата страна фирмата е пуснала и реклама на своите продукти.

Качество на продукцията:
Фирма "Ароматик" ООД има силно изградени традиции по отношение на качеството на своята продукция като обръща специално внимание на технологичните си процеси- от частично автоматизирана да преминават на високо механизирани и същевременно създаване на нови поточни линии. Фирмата притежава собствена лаборатория, където се извършва ежедневен текущ контрол на суровините и готовата продукция.

Продуктивност
Фирмата се стреми производството да се увеличава непрекъснато, чрез създаване на нови серии продукти, конкурентни на българския и европейски пазар. Визията на фирмата през следващите години ще се модернизира още повече и ще се въведат много иновации.

Заключение

Като заключение мога да кажа, че градът ни и като цяло община Казанлък е успяла да постигне много в различни сфери на развитието си. След прочит на този реферат, четателят може да се запознае с историята, бита и културата на този град, както и всички негови характеристики- природогеографска среда, население, селища и стопанство. Уточнени са местоположението, границите и големината с техните предимства и недостатъци. Включени са релефа, полезните изкопаеми, почвите, климата, водите и ранообразието от растителни и животински видове. Всички данни са актуални и взаимствани от проверени източници. Последователно са описани всички факти за населението, като са включени факторите и специфичните му особености, движение и структура на население и демографските проблеми в тази община. Дадена е информация за селищата и селищната мрежа, развитието и в миналото и съвременната социално- икономическа характеристика. Стопанството също е описано подробно, като се започне от етапите му на развитие от миналото до развитието на местната икономика днес. Направен е обобщен анализ на стопанството в този край. Рефератът включва роодословно дърво на моето семйство и едно икономическо портфолио на избрана от мен просперираща фирма в град Казанлък.

Смятам, че в реферата си съм обърнал внимание на всички важни характерни особености и проблеми на града, общината и областта като цяло. За един такъв град може да се пише още много. Един град винаги има много за разказване и показване, има много неизяснени проблеми и неща, които не могат просто да бъдат написани и тепърва ще се търсят начини за разрешаването им. Всеки град е богат на информация, било то за миналото, настоящето или бъдещето. Всеки град има и предимства и недостатъци, но е важно вече ние, младите хора, да мислим за бъдещето, да даваме идеи, да се опитваме да ги реализираме. Така Казанлък ще стане един от най-красивите и привлекателни български градове. И не само Казанлък , а всеки град може да бъде красив и приветлив, но всичко зависи предимно от неговото население и управлението на самия град. Защото нашата страна е разположена на място с изключително плодородни земи и благоприятен климат, остава само хората да си дадат сметка за това и да се погрижат за нея. Ние българите сме богати с това, което ни е дала природата тук.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Град Kазанлък 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.