Град Kазанлък


Категория на документа: География


с. Крън
1576,344
12
с. Кънчево
583,124
13
с. Овощник
817, 066
14
с. Розово
772, 546
15
с. Ръжена
729, 837
16
с. Средногорово
608, 094
17
с. Хаджи Димитрово
652, 693
18
с.Черганово
663, 109
19
с.Шейново
1123, 720
20
с.Ясеново
829, 536
Източник: Дирекция "Устройство на територията и стопанска политика"

Отличителните характеристики на казанлъшкия регион, които определят неговата световна известност и културно-историческа значимост са три: развиваното от повече от три столетия розопроизводство и производство на розово масло; уникалните археологическите отрития от последните 50 години, които определят казанлъшката долина като Долината на тракийските царе; развитото машиностроене.

Казанлък е втората по големина и значимост община в област Стара Загора, важен икономически център с традиционно утвърдена водеща роля на промишления сектор и потенциал за ново развитие.

В община Казанлък най-голям остава броят на фирмите, които се занимават с търговия - 1 327. На предни места в класацията на 100-те фирми по максимална величина на НПП за 2008 г. се нареждат фирми от общината,които работят в сферата на производството на машини и оборудване; производство на текстил и текстилни изделия от текстил; търговия с електрическа енергия; дейности по реализиране на инвестици-онни проекти за сгради; производство на опаковки и пластмаси. Сред 100-те фирми според отчетената печалба освен фирмите обвързани с производството на машини и оборудване; производство на опаковки и пластмаси; дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради; търговия с електрическа енергия, се нареждат и фирми, работещи в сферата на производство на облекло и изделия от кожухарски кожи; производство на абразивни изделия; производство на части и принадлежности за автомобили; търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение и др. Производството на машини и оборудване е един от водещите отрасли не само в икономиката на община Казанлък, но и на Старозагорска област.

Казанлък е важен транспортен, стопански, научен, културен, търговски и здравен център, който оказва влияние не само върху общината, но и върху област Стара Загора и Южен централен район.Чрез Марагидишкия(Русалски) (макадамов), Химитлийския (пътека), Шипченския (автомобилен), Мъглижкия (Тревненски) (макадамов), Дъбовски (автомобилен), Хаинбоазки (Гурковски) (автомобилен) проходи през Стара планина се осъществяват връзките със Северна България, а през Дервентаю (Змейовски) (автомобилен) и Св. Николския (Турийски) проход - с тракийската низина. По всички тях има следи от римски пътища. Казанлък е важен кръстопът. През общината преминават транспортни и съобщително-комуникационни трасета, които са елементи на националната и европейска транспортно-съобщителна инфраструктура.

Интензифицирането и усъвършенстването на междуобщинското сътрудничество и контакти се развива главно по направленията на основните транспортно комуникационни трасета,от пътно-шосейната мрежа, сред които с най-важно значение е локализационната ос на първокласен път София - Бургас и Стара Загора - Габрово. Тази важна кръстопътна функция е предпоставка за засилване на сътрудничеството с другите две общини (Стара Загора и Мъглиж), с които Казанлъшката община формира район на растеж.

Казанлък се намира в центъра на България между Стара планина и Средна гора, на
194 км източно от София и на 185 км западно от Бургас. На 36 км югоизточно от Казанлък се намира Стара Загора, а на 48 км на север е гр. Габрово. Благоприятното природно географско местоположение и транспортните връзки на Община Казанлък определят тясното и взаимообвързаноразвитие със съседни общини от областта - Стара Загора, Мъглиж и Павел Баня..В близост се пресичат железопътните линии Подкова-Русе и София-Бургас, което прави града важен в транспортно отношение.

В Казанлък градският транспорт се осъществява предимно чрез автобуси. Четири автобусни линии обслужват гражданите на общината (1,11,12 и 13). Още няколко автобусни линии превозват хората от селата, както и от населените места на други общини до Казанлък.
Международни транспортни коридори

През община Казанлък преминава един от петте Трансевропейски транспортни коридора, минаващи през територията на България - Коридор №9: Хелзинки - Санкт Петербург - Москва/Псков - Киев - Любашевка - Кишинев - Букурещ - Димитровград - Александруполис.

Поради централното си географското разположение в страната, община Казанлък се обслужва от първокласен път І-5 Русе - В. Търново - Казанлък - Ст. Загора - Хасково - Кърджали и от първокласен път І-6: граница Македония - Кюстендил - София - Карлово - Сливен - Бургас. Общата им дължина на територията на общината е 66 км.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Град Kазанлък 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.