Гианска планинска земя


Категория на документа: География


Гианска планинска земя

Заема около 1,2 млн. кв. км площ и е разположена между низината на р. Ориноко и низината на р. Амазонка. На изток достига Атлантическия океан.

В геоложко отношение Гианската планинска земя представлява част от обширната Южноамериканска платформа. Тя е изградена от архайски и протерозойски силно дислоцирани скали: гнайси, гранитогнайси и кристалинни шисти. Тази докамбрийска скална серия е процепена от по - млади интрузии от гранит, порфирит и диабази. Целият комплекс по време на интензивните планинообразувателни движения е бил силно разломен.

В геоморфоложко отношение Гианската планинска земя представлява силно денудирана и денивелирана от запад на изток заравненост. Средната й височина е около 1250 м. Тя завършва на юг и на запад с по - стръмни склонове, а на изток към Атлантически океан постепенно потъва. Въз основа на геоморфоложки различия тя се подразделя на две области - Западна и Източна. Западната област се отличава с платовидните си възвишения. По време на значителни колебателни движения Гианската планинска земя е била силно разчленена. Дебелослойни червеникави пясъчници са почти хоризонтално разположени и очертават много стръмни откоси. Те изграждат най - високата част - Кордилера Пакараима, с най - висок връх - Рораима. Напречно на това планинско било са разположени по - ниски планински възвишения. В южното подножие е разположено широко тектонско понижение, в което протичат реките Риу Бранку и Есекибо.

В старата докамбрийска основа на Гианската планинска земя, която се разкрива в източната област, се разработват находища на злато и диаманти, а под влияние на химическото изветряне има големи запаси на боксит и желязна руда.

Климатът на Гианската планинска земя се отличава с висока средногодишна температура - от 24 до 28 º, с малки годишни температурни амплитуди - от 2 до 4º, и с изобилни валежи - от 1500 до 3000 мм. Валежите падат от май до ноември, а сухият период - верано, продължава от декември до април. Крайбрежието получава значителни валежни количества, а към вътрешността с отдалечаване от океана валежите намаляват.

В западната част планинсското било около вр. Рораима представлява главен хидрографски възел. От него започват многобройни реки, притоци на Амазонка и Ориноко. Образуват се високи водопади, като Анхел и Кайетьор. Реките носят огромни количества твърд отток. Големи реки като Суринам, Есекибо образуват широки алувиални и крайбрежни низини. Най - типична е делтовата низина на р. Ориноко.

Голяма част от Гианската планинска земя е покрита с гъсти влажни тропични гори, които се редуват с високо - тревисти формации - тропични савани, сред които са пръснати малки групи дървета. По бреговете на реките са развити галерийни гори. Крайбрежните низини, бреговете на речните естуари и делтите са обрасли с влаголюбива растителност - мангрова гора.

От животните се срещат опосум, мравояд, змии, гущери, насекоми и много птици.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гианска планинска земя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.