Географска характеристика на Беларус


Категория на документа: География


Държавно устройство
Конституцията на Република Беларус от 1994г. с изменения и допълнения, приети с републикански референдум от 24 ноември 1996г., определя Република Беларус като унитарна демократична социална правна държава, притежаваща върховенство и пълна власт на своята територия, самостоятелно осъществяваща вътрешна и външна политика. Територията на Република Беларус е естествено условие за съществуване и пространствен предел за самоопределяне на народа, основа на неговото благосъстояние и суверенитет. Територията на Беларус е едина и неотчуждима.
Многообразието на политически институции е една от основите за осъществяване на демокрация в републиката. На територията на Република Беларус е забранено създаване и дейност на политически партии и други общественни обединения, имащи за цел насилствена промяна на конституционния строй или пропагандиращи война, социална, национална, религиозна и расова вражда.
От Конституцията е утвърден принципът на върховенството на правото. Държавата, всички нейни органи и длъжностни лица действат в рамките на Конституцията и приетите в съответствие с нея законодателни актове. Правните актове или техните отделни положения, по отношение на които е признато по установения от закона ред, че противоречат на положенията на Конституцията, нямат юридическа сила. Република Беларус за своя цел има превръщане на своята територия в безядрена зона, а държавата - в неутрална.
Символите на Република Беларус като суверенна държава са нейните Държавно знаме, Държавен герб и Държавен химн. Столицата на републиката е град Минск. Държавните езици в Република Беларус са белоруски и руски. Днес Република Беларус е част от световната общност. Тя признава Всеобщата декларация за правата на човека, Устава на ООН, Международните пактове за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, участва в споразумения в рамките на ОССН, в много международни конвенции. Принципите, определящи статута на личността, залегнали в най-важните международно-правни документи, намериха своето отражение в положенията на Конституцията на Беларус. От основния Закон е установено, че висшата цел на държавата е осигуряване на права и свободи на гражданите на Република Беларус.
Държавата гарантира на белоруските граждани права и свободи, утвърдени в Конституцията, закони и международни задължения на държавата.
Конституцията на Република Беларус установява отговорността на държавата пред гражданина за създаване на условия за свободно и достойно развитие на личността, а също отговорността на гражданина пред държава за безпрекословно изпълнение на задълженията, възложени му от Конституцията.
Чуждестранните граждани и лица без гражданство на територията на Република Беларус се ползват от правата и свободите и изпълняват задълженията наравно с гражданите на Република Беларус, ако друго не се определя от Конституцията, законите и международните договори.
Въз основа на решенията на майския референдум (1995г.) Президентът на Република Беларус издаде укази "За утвърждаване на еталона на Държавния герб на Република Беларус" и "За утвърждаване на положението за Държавното знаме на Република Беларус". Държавните герб и знаме са символи на държавния суверенитет на Република Беларус.

Държавен герб

Гербът представява специален зелен контур на Република Беларус в златни слънчеви лъчи над земното кълбо. Върху контура се намира червена петолъчка. Гербът е заграден във венец от златни класове, увит отдясно с цветчета на детелина, отляво - с цветчета на лен. Класовете са увити със зелена лента, на която отдолу има златен надпис "Република Беларус".
Днешният Държавен герб на републиката е исторически символ за привързанността на народа на Беларус към съзидателен труд, неговата вяра в тържеството на справедливостта, достойно място в световната общност.

Държавно знаме

Държавното знаме на Република Беларус представява правоъгълно платно от две хоризонтално разположени цветни ивици: горната- с червен цвят с широчина 2/3 и долната- с зелен цвят 1/3 от широчината на знамето. До дръжката вертикално е разположен белоруски национален орнамент с червен цвят на бяло поле, заемащо 1/9 от дължината на знамето, съотношението на широчината на знамето към неговата дължина е 1:2. Знамето е прикрепено към флагщок, който е оцветен в златист (охра) цвят.
Червения цвят на знамето е от дълбочината на векове, цветът на победоносните щандарти на грюнвалдската победа на белоруските войници над кръстоносците, цветът на знамената на дивизии на Червената Армия и белоруските партизански бригади, които освобождаваха Беларус от фашистските окупанти и техните прислужници. Зеления цвят е цветът на надеждата, на пролетта и възраждане, цветът на горите и полета. Белоруския орнамент е символът на древната култура на народа, на духовното богатство на нацията, единство на нейните песнопойци и творци с народа.

Структура на властта
В съответствие с Конституцията законодателен орган на Република Беларус е двукамарен парламент.

Изпълнителната власт е представена от правителството - Съвета на министрите, който е централен орган на държавната администрация.

Mестната администрация и самоуправление се осъществява чрез системата на местната изпълнителна и административни органи, органите на самоуправление, референдуми и т.н.

Съдебната власт се упражнява от съда. Спазването на нормативните актове с Конституцията се контролира от Конституционния съд на Република Беларус.
Президент - Александър Лукашенко (от 20 юли 1994 г.)
Ръководител на правителството - министър-председател: Михаил Мясникович (от 28 декември 2010 г.);

6. ОСОБЕНОСТИ В СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА

Европейската икономическа комисия на ООН в сборника «Държавите от ЕИК на ООН в цифри 2009» посочва данни, които демонстрират лидираща позиция на Беларус в редица важни показатели на социално-икономическото развитие.
В частност, разликата в заплащането на труда на мъжете и жените в Беларус е по-ниска отколкото в повечето от държави, влизащи в ЕИК на ООН, и е същата като в такива държави като Германия, САЩ и Швейцария.В Беларус безработицата е на много ниско ниво- 1 %, тогава когато в някои държави от ЕС този показател достига 7-8%, в това число в Полша- 9.6%, Турция- 8.5%, Германия- 8.4%, Испания- 8.3%, Франция- 8.3%, Белгия- 7.5%.По ниво на БВП на глава от населението Беларус изпреварва редица държави от Източна Европа (Албания, Сърбия, Черногория) и по голяма част от страните от ОНД, а също е съпоставима по този показател с две държави от ЕС- България и Румъния.По данни на Междупарламентарния съюз Беларус през 2009 година заема водеща позиция по ниво на представителство на жените в парламента от всички държави на ОНД. В частност, по този показател Беларус се намира на 19 място сред 188 държави-членки на МПС и изпреварва такива държави като Полша (56 място), Великобритания (60 място), Франция (66 място), САЩ (71 място), Казахстан (75 място), Русия (82 място), Украйна (111 място).Съгласно данни на световната организация за здравеопазване, публикувани в доклада «Световна статистика-2009 година», Беларус по редица показатели заема водещо положение в група държави от европейския регион. В частност, Беларус е лидер в областта на имунизация срещу морбили на децата на възраст до една година, осигуряване на квалифицирана помощ при раждане, обхващане на бременните жени с наблюдение през периода на бременността, помощ за деца до пет години с тегло по-ниско от неговата възрастна група.По достъп към подобрени източници на питейна вода Беларус се намира на ниво на такива страни от КС като Австрия, Дания, Франция, Естония, Германия, Унгария, Холандия, Словакия и Швеция.По достъп към подобрени санитарно-технически средства Беларус е включена в списък на държави със значение по високо от средното за региона и изпреварва Русия, Турция, Латвия, Сърбия и редица други държави.В доклада на Международния съюз на автомобилния транспорт за внедряване на евроазиатската транспортна инициатива за 2009 година белоруските гранични преходи са отнесении към категорията на «леки преходи», за които са характерни ниски разходи на време и финансови средства.
В доклада е отбелязано отсъствие на корупция на белоруските преходни пунктове, при това се коментира, че в редица други държави «размера на подкупи и изнудвания понякога 20 пъти надвишават официално установените плащания».
Продоволствената и селскостопанската организация на ООН (ФАО) в периодическия преглед «Перспективи на продоволствито: анализ иа световния пазар» за декември 2009 година посочва редица статистически данни за Беларус и с това поставя Беларус в редица основни производители на най-важни видове на селскостопанската продукция.
В частност, експертите на ФАО прогнозират ръст на белоруския износ на животинско масло от 62 хил.т през 2008 година до 70 хил. т през 2010 година.
През 2010 година се очаква възстановяване в Беларус на ниво на износа на сирена до 102 хил. т след незначително (по малко от 2%) намаляване на този показател през 2009 година.
Като цяло, по оценките на ФАО, производството на мляко и млечни продукти в Беларус ще продължи последователно да се увеличава от 6.2 млн.т през 2008 година до 6.6 млн. т през 2010 година.По данните на ФАО, за разлика от останалите големи производители на ечемик (ЕС, Русия, Украйна) Беларус не намали през 2009 година своите показатели, запазвайки неговото ниво на 2 млн.т.Продоволствената и селскостопанската организация на ООН също прогнозира през 2010 година положителна динамика на производството (от 887 до 884 хил.т), износа (от 145 до 148 хил.т) и вътрешно потребление (от 780 до 784 хил.т) на месо в Беларус.
По данни, озвучени на регионалната конференция на ООН «Въздействие на икономическата криза на социалната сфера в държавите от Източна Европа, Централна Азия и Турция» (7-8 декември 2009 година, Алма-Ати, Казахстан), в която се взели участие представители на МОТ, ЮНИСЕФ, ФАО и ПРООН, Беларус запази разностранна, развита и добре финансирана система за социална защита.Отбелязано е, че Беларус има значителен потенциал в областта на предотвратяване на бедността в семействата с деца, изпреварва всички държави от ОНД по стойност и състав на пакета на помощ за отглеждане на деца, а също по такъв показател, като доходи на семейство с две деца.Съгласно материалите на ЮНИСЕФ от държавите на ОНД само Беларус изплаща универсално пособие за деца до 3 години. По данни на ФАО Беларус е на второ място в ОНД по такъв показател като прогнозируем ръст на зърнени култури през 2009-2010 години (22%) в сравнение с предишните 5 години, отстъпвайки по тази позиция само на Казахстан (23%) и Таджикистан (23%).По данни на Националния статистически комитет на Беларус темпът на ръста на БВП в Беларус през 2009 година състави 0.2% към ниво на 2008 година.

Объемът на инвестиции в основен капитал и строителство в Беларус през 2009 година състави 43.1 трл.бел.рубл. и се увеличи в сравнение с 2008 година по съпоставими цени на 8.6%.
През 2009 година строително-монтажни работи в Беларус бяха изпълнени за 20.9 трл.бел.рубл., което е с 19.4% повече отколкото през 2008 година.Въвеждане в експлоатация на жилищни помещения за сметка на всички източници на финансиране състави 5,849 млн. кв.м, което е с 14.6% повече в сравнение с 2008 година. от Беларус в областта на правата на човека през 2008 година.

7. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСТВОТО.ОТРАСЛОВА И ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА

Първичен сектор

Селското стопанство е много важно за Беларус, защото то осигурява 7.8% от БВП на страната и е на ценен източник на чуждестранна валута, чрез износ. Общото производство е на стойност 11,2 милиарда щатски долара през 2008 г., което е 33% повече в сравнение с 2007 г. и в момента 43% от земята на републиката се обръща към земеделието.
Специализацията на страната са картофи (това е най-големият производител – осми в света) и зърнени храни (55% от общото производство), и животни (крави, свине и птици), съставляващи 45%.Сред другите продукти се зеленчуци, плодове, месо, млечни продукти. Голяма част от това се изнася в съседните страни, с основен пазар Русия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Географска характеристика на Беларус 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.