География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България


Категория на документа: География


Тема 11 География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България

План на темата:

І. Увод- същност, значение и особености на отраслите.

ІІ. Изложение:
1. Място на отраслите в структурата на селското стопанство.
2. Условия и фактори за развитие и териториално разположение:
2.1.природни;
2.2. социално-икономически
3. Развитие на зеленчукопроизводството в България:
3.1.значение и особености;
3.2.отраслова и териториална структура;
3.3.райони на зеленчукопроизводство.
4. Трайни (многогодишни) култури:

4.1.лозарство;

4.2.овощарство

ІІІ. Заключение: проблеми и перспективи за развитие.

Зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството са традиционни подотрасли на растениевъдството в България, поради благоприятните природни условия в страната и производствения опит на населението, натрупан през вековете. Всеки от посочените подотрасли се характеризира със специфични особености: различни изискванията към почвено-климатичните условия; различни биологични особености в развитието на отделните култури, които могат да бъдат поделени на трайни и едногодишни.

Продукцията на посочените подотрасли се използва, както за храна от населението, така и за суровина в хранително-вкусовата промишленост /консервната, винарската и спиртоварната, производството на безалкохолни напитки и др./

Отглеждането на зеленчуци, лозя и овощни култури спомага за повишаването на ефективността на растениевъдството, тъй като нарастват доходите от единица площ, оползотворяват се сравнително по-бедни на хумус почви и терени с по-големи наклони. Посочените култури са трудоемки и осигуряват заетост на работната сила в селското стопанство. Те са и доходоносни, поради което мотивацията на частните стопани за отглеждането им е висока

Мястото на подотрасъла в структурата на селското стопанство и респективно на растениевъдството се определя от:
* относителния му дял в общата селскостопанска продукция;
* дела на заетите в подотрасъла;
* участието на продукцията на подотрасъла в износа на страната пряко или косвено;

Общата площ, засадена с горепосочените култури за 2012 год. е 3,5 млн. дка или 9% от обработваемите земи, докато през 1985 год. той е бил 9,5

През последните няколко години се отбелязва нарастване дела на подотрасъла главно за сметка на зеленчукопроизводството. Това нарастване се дължи на търсенето на зеленчуци, грозде и плодове (в прясно или преработено състояние) на вътрешните и външните пазари и значителното им участие в износа на страната. България е традиционен износител на зеленчуци и плодове в страните от Източна и Централна Европа. В сравнение с края на 80-те години обаче днес износът е спаднал над 10 пъти.

Годишно се изнасят най-много: пресни домати, краставици и корнишони, грозде и ябълки.

Развитието на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в страната е в силна зависимост от множество природни и социално-икономически фактори.

Природните фактори определят до голяма степен регионалните особености в специализацията в областта на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството. С най-голямо значение е въздействието на релефа, почвите, климата и водите.Повечето култури от подотрасъла се отглеждат в низинните и равнинни райони от страната, които от своя страна имат и по-благоприятни почвено- климатични условия. Дебелите, богати на хумус почви (най-вече алувиално-ливадни) в Горнотракийската низина около р. Тунджа и Марица, и в Северна България- по долините на реките Янтра, Вит, Искър, Осъм и Росица; високата температура и слънцегреенето през лятото обуславят развитието на южноевропейските видове зеленчуци (домати, пипер, бамя, патладжан, краставици и др.); меката и топла есен допринася за развитието на средноевропейските видове зеленчуци (зеле, праз, моркови и др.)Кафявите и сиви горски почви в Родопите, Рила и Стара планина са благоприятни за отглеждането на картофи, а канелените горски почви в Източни Родопи, Странджа, Средна гора и сивите горски почви в Предбалкана са благоприятни за отглеждането на лозя, овощия, ягоди и др.Ранното затопляне и средиземноморското климатично влияние в Санданско-Петричкото поле дават възможност за отглеждането на ранни зеленчуци.Като цяло съчетанието на природните условия е благоприятно за развитието на отрасъла.

Към групата на социално-икономическите фактори се отнасят:
* държавната политика;
* пазарите (вътрешни и външни);
* демографските ресурси като потребител и източник на работна сила;
* състоянието на транспортната инфраструктура;
* необходимостта от запазване на екологичното равновесие;
* наличната техника за обработка на културите от подотрасъла и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.