Ежедневни миграции


Категория на документа: География


В градовете живеят 43 305 души, или 31.1%, а в селата - 95 952, или 68.9% от учащите мигранти.

Живеещите в селата имат 8.9 пъти по-висок интензитет на пътувания от учащите, живеещи в градовете (447.4 срещу 50.3%о). Всяко второ учащо лице в селата и всяко двадесето в градовете пътува, за да учи. Обезлюдяването на селата, затварянето на училища в малки населени места и ограничените възможности за продължаване на образованието са основните причини за по-високата честота на пътуванията сред населението, живеещо в селата.

С най-висок относителен дял сред мобилните учащи са лицата на възраст 15 - 19 навършени години - 65 615 души, или 47.1%. Следват лицата на възраст 10-14 години с 22.9%) и на 20 - 24 години със 17.1%). Най нисък е делът на лицата на 25 и повече навършени години (2.6%).

Няма съществени различия по пол във възрастовата структура на участниците в пътуванията с цел учение. Мъжете преобладават почти във всички възрастови групи с изключение на групите 20 - 24 и 30 и повече години, в които относителният дал на жените е съответно 54.7 и 52.6% от всички пътуващи в тези възрастови групи.

Наблюдават се различия по отношение на възрастовата структура по местоживеене на пътуващите лица. От живеещите в селата и пътуващи с цел обучение 29.5% са във възрастовата група 10-14 навършени години, докато при живеещите в градовете този дял е 8.2%).

Значително по-голям е и делът на пътуващите деца на възраст 0 - 9 години в селата (14.3%) в сравнение с техния дял в градовете (1.3%). От живеещите в градовете 40.7% са на възраст 20 - 24 години, а в селата делът на лицата в тази възрастова група е едва 6.5%о.

Образованието на участниците в учебните пътувания е в съответствие с възрастта им. С най-голям дял в пътуванията са лицата със завършено основно образование (44.8%).

Приблизително една пета от участниците в пътуванията с цел обучение имат начално образование, а 21.7%) учат в началните класове.

Относителният дял на участниците в пътуванията със завършено средно образование е 8.7%).

Най-висок е интензитетът на пътуванията сред учащите с основно образование (219.6%о), а най-нисък - сред лицата със завършено висше образование (40.4%о).

Местоживеенето е решаващият фактор за участието на лицата в пътуванията с цел обучение според степента на образованието им. Интензитетът на пътуванията сред учащите лица, живеещи в селата, е много по-висок отколкото сред живеещите в градовете. С най-висок интензитет на пътувания сред живеещите в селата са лицата със завършено основно образование (706.1 %о). В градовете най-висок е интензитетът сред лицата със завършено средно образование (88.5%о).

Най-висок е относителният дял на участниците в пътуванията с цел обучение, пътуващи с автобус - 67.5% На второ място са пътуванията с лек автомобил, а й$5Жзопътен транспорт използват 5.4% от пътуващите с цел обучение.

В териториален аспект най-висока е честотата на пътуванията сред учащите лица в областите Силистра - 311.8%о, Разград - 308.4%о, и Кърджали - 295.0%о. С най-слабо участие в пътуванията с цел образование са живеещите в област Варна -73.3%о, и София (столица) - 14.7%о.
??

??

??

??

6

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ежедневни миграции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.