Ежедневни миграции


Категория на документа: География


Във всички останали области интензитетът на трудовата мобилност е над средния за страната и варира в границите между 142.7%о за област Силистра и 197.1%о за област Разград.

Миграционното салдо е резултат от съпоставянето на двата срещуположни потока на всекидневно напускащите областта и пристигащите в нея с цел работа. Различният размер на тези потоци формира положително или отрицателно миграционно салдо за различните области.

С най-голямо отрицателно салдо в резултат на ежедневната трудова миграция е област София. Ежедневно броят на заетите лица намалява с 15 125 души. Значително е намалението и за област Перник - 10 983 души.

С отрицателен баланс при ежедневното движение на трудовите ресурси са още 18 области. Стойностите на миграционното салдо при тях е в границите от -5 038 за област Пазарджик до -147 за област Видин.

С малък положителен прираст от ежедневната трудова миграция са областите Габрово (279), Благоевград (344) и Русе - 694 заети лица.

С по-висок положителен прираст от трудовата миграция са областите, чиито административни центрове са петте най-големи града в страната. За областите Бургас и Пловдив миграционното салдо е съответно 2301 и2 658 лица.

Почти два пъти по-голям е този показател за област Стара Загора - 5 216 заети лица. Всекидневно броят на заетите лица в област Варна нараства с 3 415 души.

С най-голямо положително миграционно салдо е област София (столица). Ежедневно икономически активното заето население, работещо на територията на областта, се увеличава с 42 565 лица, пристигнали от други области на страната.
Всекидневна трудова миграция между общините

Към 1.02.2011 г. 146 606 души, или 36.6% от всекидневните трудови мигранти, пътуват между населени места, които се намират на територията на една и съща община, или това е делът на вътрешнообщинската трудова миграция. От тях близо две трети (98 805) отиват на работа в градовете на общината, а останалата част - в селата. С най-висок относителен дял на вътрешнообщинска трудова миграция са общините Петрич (84.9%>), Козлодуй (83.3%) и Севлиево (81.6%).

Трудовите мигранти, пътуващи между населени места на различни общини, но в рамките на една област, са 149 454 души, или 37.6%) от всички пътуващи всекидневно. Към градовете пътуват 77.6% от тях, а към селата - 22.4%. За някои общини това направление съставлява почти целият поток от трудови мигранти. Такива са общините Куклен (97.5%) и Перущица (97.2%).

В общини на друга област пътуват 104 263 души, или 26.0% от всекидневните трудови мигранти. Преобладаващата част от тях (89.5%) отиват на работа в , лс~~те. Общините с най- висок дял на пътуващите в други области са Божурище (89.6%) и Костинброд (83.5%).

Наблюдават се големи различия по отношение на интензитета на всекидневните трудови пътувания по общини. С най-висок коефициент на участие в пътуванията е заетото население в общините Горна Малина - 605.4%о, Чавдар -599.6%о, И АНТОН - 598.0%о.

В 69 общини на страната интензитетът на пътуванията е по-нисък от средния .за страната (141.2%о). Сред тях с най-нисък коефициент на участие на заетите лица всекидневните пътувания е Столична община.

Във всички останали области интензитетът на всекидневните пътувания е над средния)
<за страната.

Различният размер на трудовите пътувания между отделните общини е причина едни от тях да имат положително салдо от пътуванията, а други - отрицателно. Към 1.02.2011 г. в 190 общини броят на заетите лица всекидневно намалява в резултат на трудовата миграция.

С най-голямо отрицателно салдо в резултат на ежедневната трудова миграция е община Перник - 8 615 души. С отрицателно миграционно салдо в интервала от -1 001 до -5 000 заети лица са 25 общини, или 9.5% от всички общини в страната. Сред тях с най-голям отрицателен прираст е община Родопи, в която заетите всекидневно намаляват с 4 184 лица.

Следва групата на общините с отрицателно салдо от -501 до -1 000 лица. Към нея се отнасят 44 общини, или 16.7% от всички общини.

Най-голям е относителният дял на общините с отрицателен миграционен прираст между -1 и -500 лица. В тази група попадат 120 общини, или 45.5%.

С положителен баланс на всекидневните трудови пътувания са 74 общини, или 28.0% от общините в страната.

С най-голямо положително миграционно салдо е Столична община. Следва община Пловдив с положителен прираст на заетите лица от 18 283 души.

С положително миграционно салдо между 5 001 и 10 000 лица са 3 общини -Варна (7 476), Раднево (5 332) и Несебър (4 393). Най-голям е броят и относителният дял на общините с положителен прираст между 1 и 500 лица - 51 общини.
Всекидневни пътувания на учащите

Към 1.02.2011 г. броят на учащите лица в страната е 1 076 099 души. От тях 139 461, или 12.9%, пътуват от населеното място, в което живеят, до населеното място, в което учат. В сравнение с преброяването през 2001 г. учащите са намалели със 123 609 души, или с 10.3%), а пътуващите с цел обучение са се увеличили с 44 199, или с 46.5%.

От всички всекидневно пътуващи с цел обучение 139 257 души, или 12.9% пътуват в рамките на страната, а 204, или 0.1%о, пътуват извън нейните граници.

В публикацията са включени данни за демографските характеристики и направлението на миграцията само за учащите, пътуващи в рамките на страната.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ежедневни миграции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.